Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Класифікація АРМ

Основу класифікації АРМ становить ряд класифікаційних ознак. З урахуванням сфер застосування можлива класифікація АРМ за функціональною ознакою:

- АРМ адміністративно-управлінського персоналу;

- АРМ проектувальника автоматизованих систем управління і т.д.;

- АРМ фахівця в області економіки, математики, фізики, медицини і т.д.;

- АРМ виробничо-технологічного призначення.

Важливою класифікаційною ознакою АРМ є режим його експлуатації, за яким виділяються:

- одиничний;

- груповий;

- мережевий

режими експлуатації. У першому випадку АРМ реалізується на відособленому персональному комп'ютері (ПК), всі ресурси якого знаходяться в монопольному розпорядженні користувача. Таке робоче місце орієнтоване на вирішення нестандартних, специфічних завдань, і для його реалізації застосовують ПК невеликої потужності. При груповому режимі експлуатації на базі одного ПК реалізується декілька робочих місць, об'єднаних за принципами адміністративної або функціональної спільності. В цьому випадку потрібні вже потужніші ПК і достатньо складне програмне забезпечення. Груповий режим експлуатації, звичайно, використовується для організації розподіленої обробки даних в межах окремого підрозділу або організації для обслуговування стабі­льних груп фахівців і керівників. Мережевий режим експлуатації АРМ об'єднує переваги першого і другого режиму. В цьому випадку кожне АРМ створюється на базі одного ПК і може експлуатуватися автономно, але в цей же час є можливість використовувати деякі загальні ресурси обчислювальної мережі.

Класифікація АРМ повинна враховувати також вельми широкий діапазон користувачів за ступенем підготовленості до роботи з ПК:

- користувачі, що володіють програмуванням;

- користувачі, що одержали спеціальну підготовку з використовування інструмента­льних засобів АРМ і освоїли роботу на конкретному ПК;

- користувачі, що не одержали спеціальних знань, але мають певні навички роботи на конкретному ПК;

- користувачі, що не мають знань у області ПК і не уміють на них працювати.

Одним із підходів до класифікації АРМ є їх систематизація за видами вирішу­ваних завдань. Можливі такі групи АРМ:

- для вирішення інформаційно-обчислювальних задач;

- для вирішення задач підготовки і введення даних;

- для вирішення інформаційно-довідкових задач;

- для вирішення задач бухгалтерського обліку;

- для вирішення задач статистичної обробки даних;

- для вирішення задач аналітичних розрахунків та ін.

Обґрунтоване віднесення АРМ до певної групи сприятиме глибшому і ретель­нішому аналізу, можливості порівняльної оцінки різних однотипних АРМ з метою вибору найкращого. Життєздатність конкретного АРМ значною мірою визначається можливістю "вбудовування" елементів нових інформаційних технологій в систему управління. Основним змістом стає не стільки використання сучасних засобів обчислювальної і ор­ганізаційної техніки, скільки вивчення нових взаємостосунків між фахівцями, що залучені в автоматизований технологічний процес обробки і використання інформації.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Типова структура АРМ | Завдання управління
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 827; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.009 сек.