Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Конспект лекцій з дисципліни "Організація і методика економічного аналізу"

Ю.О. Каменська

 

з дисципліни

 

"ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ"

 

(для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання
напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит")

 

 

Харків – ХНАМГ – 2012

 

Конспект лекцій з дисципліни "Організація і методика економічного аналізу" (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напряму 6.030509 "Облік і аудит") / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: Г.І. Кизилов, Ю.О. Каменська. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 217 с.

 

Укладачі: к.е.н., доц. Г.І. Кизилов, ст. викл. Ю.О. Каменська

 

Рецензент: к.е.н., доц. Мочаліна З.Н.

 

Рекомендовано кафедрою "Облік і аудит"

протокол № 17 від 30.06.2011 р.

 

 

 

ЗМІСТ

1 Організація та інформаційне забезпечення економічного аналізу. 7

1.1 Сутність, задачі, об’єкти та предмет аналізу. 7

1.2 Система економічної інформації для аналізу. 8

1.3 Зміст аналізу за послідовністю та за тематичними напрямами аналітичної роботи 10

1.4 Принципи економічного аналізу. 11

1.5 Види економічного аналізу. 14

1.6 Метод економічного аналізу. 20

1.6.1 Загальнонаукові методи. 21

1.6.2 Економіко-логічні методи і прийоми. 22

1.6.3 Евристичні методи: 23

1.7 Фактори і резерви росту ефективності виробництва. 23

1.8 Узагальнення і оформлення результатів економічного аналізу. 24

2 Організація і методика аналізу фінансового стану підприємства. 27

2.1 Значення, завдання, види фінансового аналізу та джерела інформації 27

2.2 Аналіз економічного потенціалу підприємства. 31

2.2.1 Оцінка майнового потенціалу підприємства. 31

2.2.2 Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства. 39

2.3 Аналіз фінансової стійкості підприємства. 46

2.3.1 Визначення типу фінансової стійкості підприємства. 46

Узагальнюючим показником фінансової стійкості є надлишок або. 46

2.3.2 Комплексна оцінка фінансової стійкості підприємства. 50

2.4 Аналіз ефективності використання основних засобів і нематеріальних активів 56

2.4.1 Основні завдання і джерела інформації 56

2.4.2 Аналіз складу основних засобів та аналіз їх забезпеченістю.. 58

2.4.3 Аналіз технічного стану виробничих основних засобів. 61

2.4.4 Аналіз руху основних засобів. 63

2.4.5 Аналіз ефективності використання основних засобів. 65

2.4.6 Аналіз використання обладнання. 74

2.5 Аналіз ефективності використання оборотних активів. 81

2.5.1 Основні поняття, завдання та інформаційне забезпечення для аналізу 81

2.5.2 Оцінка стану оборотних активів та потреби підприємства в матеріальних ресурсах. 83

2.5.3 Аналіз стану оборотних коштів. 85

2.5.4 Аналіз руху незавершеного виробництва. 88

2.5.5 Аналіз стану розрахунків за продукцію.. 90

2.5.6 Аналіз ефективності використання оборотних активів. 92

3 Аналіз фінансових результатів та використання прибутку. 94

3.1 Основні напрями (задачі) і джерела інформації для аналізу. 94

3.2 Загальна оцінка фінансового результату і його складу. 94

3.3 Аналіз динаміки фінансового результату від реалізації продукції (валового фінансового результату) 99

3.4 Аналіз виконання плану з прибутку від операційної діяльності 102

3.5 Аналіз використання прибутку. 108

3.6 Аналіз рентабельності 110

4. Аналіз виробництва і реалізації продукції 116

4.1 Основні напрямки і джерела інформації для аналізу. 116

4.2 Аналіз обсягів виробництва, реалізації, асортименту й якості продукції 116

4.2.1 Основні показники. 116

4.2.2 Аналіз обсягів виробництва і реалізації 118

4.2.3 Аналіз асортименту продукції 122

4.2.4 Аналіз якості продукції 127

4.2.5 Аналіз ритмічності виробництва. 135

5 Аналіз витрат на виробництво і реалізацію продукції 140

5.1 Задачі аналізу та джерела інформації 140

5.2 Аналіз складу витрат операційної діяльності 146

5.3 Аналіз прямих матеріальних витрат. 151

5.4 Аналіз витрат на оплату труда. 154

5.5 Аналіз ефективності використання трудових ресурсів. 154

5.5.1 Значення, завдання, інформаційне забезпечення аналізу ефективності використання трудових ресурсів. 154

5.5.2 Аналіз ефективності використання трудових ресурсів. Оцінка забезпеченості підприємства та його підрозділів трудовими ресурсами, руху робочої сили 157

5.5.3 Аналіз використання робочого часу. 168

5.5.4 Аналіз продуктивності праці 174

5.6 Аналіз інших операційних витрат. 179

6 Аналіз інвестиційної діяльності підприємств. 181

6.1 Значення, завдання, інформаційне забезпечення аналізу інвестиційної діяльності 181

6.2 Аналіз інвестиційної привабливості об’єктів. 186

6.3 Аналіз інвестиційних проектів. 188

7 Аналіз зовнішньоекономічної діяльності 196

7.1 Значення, завдання, інформаційне забезпечення аналізу зовнішньоекономічної діяльності 196

7.2 Аналіз обсягів, динаміки та структури зовнішньоекономічних операцій. 200

7.2.1 Аналіз обсягів, динаміки та структури експортних операцій. 200

7.2.2 Факторний аналіз обсягів реалізації експортної продукції 201

7.3 Аналіз рівня виконання зобов'язань за експортними та імпортними контрактами 203

7.3.1 Аналіз рівня виконання зобов'язань за строками поставок. 204

7.3.2 Аналіз рівня виконання зобов’язань за якістю продукції 208

7.4 Аналіз ефективності зовнішньоекономічних операцій. 209

7.4.1 Аналіз ефективності експортних операцій. 209

7.4.2 Аналіз ефективності імпортних операцій. 210

7.4.3 Аналіз накладних витрат за експортно-імпортними операціями. 211

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА.. 215

 

 

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Установка непрерывного коксования в псевдоожиженном слое порошкообразного кокса (термоконтактного коксования) | Сутність, задачі, об’єкти та предмет аналізу
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 286; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.016 сек.