Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

 

 

 

 

Основні визначення курсу основи охорони праці
Правові та організаційні основи охорони праці

Лекція 1

 

План лекції:

1. Основні визначення курсу основи охорони праці.

2. Основні правові норми по охороні праці.

3. Трудова дисципліна і розгляд трудових суперечок.

4. Організація роботи з охорони праці на морському транспорті.

5. Нагляд і контроль за дотриманням законодавства по охороні праці.

6. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці.

Рекомендована література: 1-3, 5, 6

 

Предмет «Основи охорони праці» базується на комплексі фундаментальних наук, є соціально-технічною дисципліною і містить у собі основи трудового законодавства, питання організації охорони праці, основи гігієни праці і виробничої санітарії, техніку безпеки і пожежний захист.

Задачею курсу «Основи охорони праці», досліджуваного в морських навчальних закладах, є підготовка фахівців до самостійної роботи на морському транспорті з використанням новітніх технічних засобів, що забезпечують безпеку, збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці.

Велике значення для безпеки праці моряків має виконання вимог комплексу діючих на флоті нормативних документів по охороні праці при проектуванні й експлуатації судів і їхнього устаткування.

Специфічна особливість роботи на морському транспорті, розмаїтість технічних засобів і висока насиченість ними сучасних судів жадають від фахівців морського флоту глибоких і твердих знань в області охорони праці, що дозволяють попередити нещасливі випадки і професійні захворювання моряків, а також швидко і вміло орієнтуватися в складних умовах морського плавання.

Безпека праці - це стан умов праці, при якому виключений вплив на працюючих небезпечного і шкідливого виробничого факторів. На усіх без винятку виробництвах, у тому числі і на морському транспорті, є імовірність виникнення виробничих небезпек і шкідливих факторів.

Виробничою небезпекою називається можливість впливу на працюючих небезпечного і шкідливого виробничого факторів.

Шкідливий виробничий фактор - це виробничий фактор, вплив якого на працюючого у визначених умовах приведе до чи захворювання зниження працездатності.

Небезпечний виробничий фактор - це виробничий фактор, вплив якого на працюючого у визначених умовах приведе до чи травми іншому раптовому різкому погіршенню здоров'я.

Між виробничими небезпеками і шкодою іноді важко провести чітку границю. Та сама причина може викликати як травму, так і професійне захворювання. Наприклад, вплив променистої енергії може привести до опіку, травмі і захворюванню - перегріву організму і т.д.

Травмою називають ушкодження органів людини, викликана раптовим впливом на нього зовнішніх сил. Цей вплив може бути механічного, електричного, хімічного, теплового чи іншого фактора навколишнього середовища.

Виробничої називається травма, отримана працюючим на виробництві і викликана недотриманням вимог безпеки праці.

Нещасливий випадок на виробництві – це результат впливу на працюючого небезпечного виробничого фактора при виконанні трудових чи обов'язків завдань керівника робіт. Іншими словами, нещасливий випадок - це подія, при якому вплив на працюючого небезпечного виробничого фактора приводить до травми, тепловому удару, чи обмороженню опіку.

Робоче місце - зона, оснащена необхідними засобами, у якій відбувається трудова діяльність чи виконавця групи виконавців, що спільно виконують одну чи роботу операцію.

Небезпечна зона - це простір, у якому можливе вплив на працюючого небезпечного і (чи) шкідливого виробничих факторів.

Виробнича санітарія - система організаційних заходів і технічних засобів, що запобігають чи зменшують вплив на працюючих шкідливих виробничих факторів.

Виробнича санітарія здійснює контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних нормативів при проектуванні, будівництві й експлуатації об'єктів промисловості і транспорту.

Технікою безпеки називають систему організаційних заходів і технічних засобів, що запобігають вплив на працюючих небезпечних виробничих факторів. Техніка безпеки вивчає небезпечні фактори виробничого середовища і імовірнісну можливість їхнього прояву, досліджує і розробляє організаційні заходи і технічні засоби, що виключають небезпечні виробничі чи фактори попереджають про їхню появу.

Важливою умовою безпеки праці є застосування надійних способів захисту в складі засобів механізації, автоматизації і дистанційного керування. Устаткування повинне задовольняти вимогам безпеки протягом усього терміну служби.

Безпека виробничого процесу забезпечується безпекою устаткування, нормальними санітарно-гігієнічними показниками виробничого середовища, обліком фізіологічних і психофізіологічних можливостей працюючих і їхніх умінь, а також культурою соціалістичного виробництва.

Умови праці визначаються комплексом факторів, що роблять вплив на працездатність і здоров'я людини в процесі його трудової діяльності. Фізіологія праці займається вивченням фізіологічних процесів в організмі людини, зв'язаних з його трудовою діяльністю й умовами, у яких вона виконується. Ця наука розробляє основи раціональної організації трудового процесу, режиму праці і відпочинку й ін.

Охорона праці, базуючи на комплексі сучасних наук, є соціально-технічною дисципліною і має на меті досліджувати систему «людина - виробниче середовище - захисні заходи».
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 363; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.013 сек.