Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Система економічної інформації для аналізу
Система економічної інформації містить у собі способи одержання й обробки інформації, систему показників і джерела інформації.

Розрізняють наступні джерела інформації

1) Внутрішні:

а) Плани, бізнес-плани, прогнози;

б) Внутрішні нормативи (наприклад: витрат робочого часу, матеріальних витрат);

в) Звітність бухгалтерська й статистична: Наприклад:

– Ф№1 "Баланс", П(С)БО 2;

– Ф№2 "Звіт про фінансові результати", П(С)БО 3;

– Ф№3 "Звіт про рух грошових коштів", П(С)БО 4;

– Ф№4 "Звіт про власний капітал", П(С)БО 5;

– Ф№5 "Примітки до річної фінансової звітності";

– Ф№1 кб-кварт "Звіт про виконання підрядних робіт";

– Ф№ 1-п "Звіт промислового підприємства по продукції";

– Ф№ 1-пв (місячна), 2-пв (річна) "Звіт з праці";

– Ф№ 3-пв (квартальна) "Звіт про використання робочого часу".

г) Акти ревізій і перевірок (фінансових органів, податкової інспекції, аудиторських фірм);

д) Регістри

бухгалтерського обліку: журнали-ордера, відомості, книги обліку продажів, акти інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, дебіторської заборгованості;

оперативно-технічного обліку: журнали обліку робіт, акти інвентаризації незавершеного виробництва, акти приймання робіт, звіти про витрату матеріалів.

е) Первинні документи: рахунки-фактури, накладні, касові чеки;

ж) Вибіркові спостереження: контрольні обмірювання, вибірки з кошторисів.

2) Зовнішні:

а) За місцем походження:

– законодавчі й нормативні акти, Укази Президента України;

– відомчі інструкції;

– показники аналогічних підприємств (нормативні й фактичні);

– середньогалузеві показники (нормативні й фактичні);

б) За способом одержання інформації:

– книги, періодична преса, спеціалізовані видання;

– вербальні, тобто шляхом одержання усної інформації з бесід із клієнтами, постачальниками, торговельними агентами, дилерами, громадянами, що були працівниками конкурентів;

– через фірми (агенції), що продають інформацію (наприклад, таку як відсоток магазинів, що торгують виробленим товаром тощо).

1.3 Зміст аналізу за послідовністю та за тематичними напрямами аналітичної роботи

Аналіз доцільно виконувати в наступній послідовності:

– на 1-му етапі уточнюються об'єкти, мета й завдання аналізу, складається план аналітичної роботи;

– на 2-му етапі розробляється система синтетичних і аналітичних показників, за допомогою яких характеризується об'єкт аналізу;

– на 3-му етапі збирається й підготовляється до аналізу необхідна інформація (перевіряється її точність, наводиться до порівнянного виду і т.д.);

– на 4-му етапі проводиться порівняння фактичних результатів господарювання з показниками плану досліджуваного періоду, фактичними даними минулих періодів, з середньогалузевими, з досягненнями провідних підприємств й т.д.;

– на 5-му етапі вивчаються фактори й визначається їхній вплив на результати діяльності підприємства;

– на 6-му етапі виявляються невикористані й перспективні резерви підвищення ефективності виробництва;

– на 7-му етапі відбувається підсумкова оцінка результатів господарювання з урахуванням дії різних факторів і виявлення невикористаних резервів, розробляються заходи щодо їхнього використання.

Відповідно до цілей та рівня управління (підприємство, структурний підрозділ) можуть аналізуватися різні аспекти діяльності. В економічному аналізі прийнято виділяти такі основні напрямки:

1. Аналіз доходів і витрат підприємства

2 Аналіз забезпеченості й ефективності використання ресурсів (основних засобів, оборотних коштів, трудових і т.д.).

3. Аналіз фінансових результатів підприємства і рентабельності

4. Аналіз фінансового стану підприємства.

5.Економічний аналіз окремих видів діяльності (інвестиційної діяльності підприємства, зовнішньоекономічної діяльності).
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 1207; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.011 сек.