Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ТЕСТ 39. На які моменти під час проведення перевірки ПДВ звертають увагу посадові особи податкової служби?
ТЕСТ 38. Які накладаються фінансові санкції, якщо встановлено перевіркою неправильне обчислення ПДВ за перший квартал поточного року?

ТЕСТ 37. Документальною перевіркою збільшено базу опо­даткування ПДВ. Які дії перевіряючого?

ТЕСТ 36. Як оформляються наслідки камеральної перевірки декларації платника?

ТЕСТ 35. Яку відповідальність несуть платники ПДВ за не­своєчасну здачу податковій інспекції податкової декларації?

а) нараховується пеня згідно з чинним податковим законодавством;

б) сплачують штраф у розмірі 10 % від суми ПДВ, що нарахована відповідно до податкової декларації;

в) сплачують штраф у подвійному розмірі від суми ПДВ, що на­рахована згідно з податковою декларацією;

г) немає правильної відповіді.

а) довідкою;

б) актом;

в) робиться відмітка перевіряючим у податковій декларації
платника;

г) немає правильної відповіді.

а) необхідно донарахувати суму податку на додану вартість;

б) вилучити до бюджету всю суму заниженої бази оподатку-вання;

в) донарахувати суму ПДВ та нарахувати пеню;

г) накласти штраф у подвійному розмірі від заниженої бази оподаткування.

а) фінансова санкція в розмірі 10 % від суми донарахованого ПДВ;

б) фінансова санкція в розмірі 200 % від суми донарахо-ваного ПДВ;

в) санкція в розмірі 5 % від суми донарахованого ПДВ, але не менше 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

г) немає правильної відповіді.

 

а) чи зареєстрований суб’єкт платником ПДВ;

б) книга обліку придбань і книга обліку продажу;

в) правильність встановлення дати виникнення податко-вих зобов'язань з продажу товарів;

г) декларація з ПДВ, додатки до декларації;

д) правомірність використання пільг з ПДВ;

е) правильні відповіді а, в, г;

є) всі відповіді правильні.

 

ТЕСТ40. Податок на додану вартість ─ це податок:

а) загальнодержавний;

б) місцевий;

в) прямий;

г) непрямий;

д) правильні відповіді б), г);

е) правильні відповіді а), г).

 

ТЕСТ41. Додана вартість ─ це:

а) частина національного доходу, виробленого на даному підприємстві;

б) різниця між вартістю реалізованої продукції, витрата­ми на її виробництво і реалізацію;

в) різниця між загальною сумою продажів і загальною сумою закупівлі від усіх інших об'єктів господарської діяльності;

г) сума заробітної плати, процентів і прибутку.

ТЕСТ42. Перевагами ПДВ є:

а) можливість ухилення від сплати в умовах недосконалого бухгалтерського обліку;

б) змога відносно точно визначити реальну вартість кожного товару;

в) можливість бути вільним від дискримінації платників залежно від їхньої ролі і місця в господарському процесі;

г) масовість регресивного характеру.

 

ТЕСТ43. Платник до бюджету податку на додану вартість ─ це особа:

а) кінцевий споживач товарів (робіт, послуг);

б) обсяг оподатковуваних операцій з продажу товарів (робіт, послуг) якої протягом будь-якого періоду з останніх два­надцяти календарних місяців перевищував 300 000 грн;

в) яка є платником єдиного податку за ставкою10%;

г) всі відповіді правильні;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ44. Об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників з:

а) поставки товарів (послуг) на митній території України;

б) передачі майна в оперативну оренду;

в) емісії, розміщення у будь-які форми управління і прода-жу за кошти цінних паперів, що випущені в обіг суб’єктами підприємницької діяльності;

г) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ45. Не є об'єктом оподаткування ПДВ операції з:

а) передачі основних засобів у статутний фонд юридичної
особи в обмін на емітовані корпоративні права;

б) надання послуг з утримання дітей у дошкільних закладах;

в) передплати періодичних видань вітчизняного вироб­ництва;

г) вивизення товарів за межі митної території України;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ46. Об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників із:

а) обігу валютних цінностей, банківських металів, банк­нот та монет НБУ за винятком тих, що використовуються для нумізматичних цілей;

б) оплати вартості державних платних послуг, які нада­ються фізичним або юридичним органам виконавчої влади і місцевого самоврядування;

в) вивезення (пересилання) товарів за межі митної тери­торії України та надання послуг для їх споживання за межами митної території України;

г) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ47. За ставкою 0% оподатковуються ПДВ операції з:

а) ввезення товарів (робіт, послуг) на митну територію України;

б) безкоштовної передачі приладів, обладнання, ма­теріалів науковим установам та науковим організаціям, ВНЗ;

в) поставки товарів (робіт, послуг) підприємствами роздріб-ної торгівлі, які розміщені на території України у зонах митного контролю;

г) поставки позашкільним навчальним закладом вихованцям, учням і слухачам платних послуг у сфері позашкільної освіти;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ48. За ставкою 20% оподатковуються ПДВ операції з:

а) поставки переробним підприємствам молока та м'яса жи­вою вагою сільськогосподарськими товаровиробниками;

б) передачі майна у фінансовий лізинг;

в) передачі майна у схов (відповідальне зберігання), а також у лізинг (оренду);

г) надання послуг з інкасації, розрахунково-касового об­слуговування;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ49. Звітними періодами з ПДВ є:

а) календарний місяць, календарний квартал, календарний рік незалежно від обсягів оподатковуваних операцій платника;

б) календарний квартал, півріччя, три квартали, рік;

в) календарний місяць або календарний квартал залежно від обсягу оподатковуваних операцій платника;

г) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ50. В Україні існують такі ставки податку на додану вартість:

а) 1/6 %, 20%;

б) 0%, 25%;

в) 10%, 0%, 20%;

г) 25%, 16,7%, 0%;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ51. За нульовою ставкою ПДВ оподатковуються операції:

а) імпорту товарів;

б) експорту товарів;

в) продажу книг вітчизняного виробництва;

г) реалізації зайвих основних фондів;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ52. Від оподаткування ПДВ звільнені операції з:

а) експорту товарів;

б) безкоштовної передачі товарів міській лікарні;

в) безкоштовної передачі продуктів харчування дитячому
садку, фінансування якого здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету;

г) сплати орендних (лізингових) платежів за умовами до­го-вору фінансової оренди;

д) правильні відповіді б) і в);

е) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ53. Від оподаткування ПДВ звільнені операції з:

а) продажу товарів спеціального призначення для інвалі­дів за переліком, встановленим КМУ;

б) оплати вартості державних платних послуг, які нада­ються фізичним або юридичним особам органами виконавчої влади і місцевого самоврядування;

в) виплат дивідендів, роялті у грошовій формі або у ви­гляді цінних паперів, які здійснюються емітентом;

г) надання транспортних послуг перевезення пасажирів та вантажів за межами митного кордону України;

д) правильної відповіді немає.

ТЕСТ54. Сплата податку на додану вартість проводиться не пізніше:

а) 25 числа місяця, що настає за звітним періодом;

б) 20 числа місяця, що настає за звітним періодом;

в) 40 днів по завершенні звітного періоду;

г) 30 днів по завершенні звітного періоду;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ55. Податкове зобов'язання ─ загальна сума податку, отриманого платником ПДВ:

а) від продажу товарів у звітному податковому періоді;

б) від закупівлі товарів у звітному податковому періоді;

в) у формі бюджетного відшкодування, що зараховане на
окремий рахунок у банку, яку необхідно в повному об­сязі перерахувати органам місцевого самоврядування;

г) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ56. Датою виникнення податкових зобов'язань під час здійснення операцій із продажу товарів (робіт, послуг) є:

а) дата перерахування коштів платником податку на бан­ківський рахунок постачальника;

б) дата відвантаження товарів або дата оформлення доку­мента, що засвідчує факт виконання робіт (послуг)
платником ПДВ;

в) дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше: або дата зара-хування коштів від покупця, або дата відвантаження товарів;

г) всі відповіді правильні;

д) правильної відповіді немає.

ТЕСТ57. Датою виникнення податкових зобов'язань під час здійснення операцій із ввезення (імпортування) товарів є:

а) дата перерахування коштів постачальнику в оплату товарів, які підлягають ввезенню на митну територію Ук­раїни;

б) дата оформлення ввізної митної декларації із зазначен­ням у ній суми податку, що підлягає сплаті;

в) дата реалізації товарів, що імпортовані, на митній території України;

г) податкові зобов'язання не виникають;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ58. Податковий кредит з ПДВ ─ це сума:

а) податкової заборгованості платника перед бюджетом;

б) сума податку, одержана (нарахована) платником по­датку в звітному (податковому) періоді;

в) заборгованості покупцям за отримані активи;

г) на яку платник податку має право зменшити податкові
зобов'язання звітного періоду;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ59. Документом, що підтверджує право платника податку на податковий кредит із ПДВ є:

а) реєстр виданих податкових накладних;

б) видаткова накладна;

в) податкова накладна;

г) декларація з ПДВ;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ61. Датою виникнення прав платника ПДВ на податковий кредит вважається:

а) дата зарахування коштів від покупця на рахунок плат­ника в оплату товарів;

б) дата відвантаження товарів покупцю;

в) дата отримання податкової накладної, що засвідчує
факт придбання платником податку товарів;

г) всі відповіді правильні;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ60. Не дозволяється зарахування до податкового кредиту витрат:

а) що не підтверджені податковими накладними чи митними деклараціями;

б) пов’язаних з придбанням товарів, вартість яких не на­лежить до складу валових витрат виробництва (обігу) і не підлягають амортизації;

в) у разі коли товари, виготовлені або придбані, частково
використовуються в оподатковуваних операціях, а частково ні;

г) правильні відповіді а) і в);

д) правильної відповіді немає.

ТЕСТ62. Датою виникнення прав платника ПДВ на податковий кредит у разі придбання сировини для виробництва товарів спеціального призначення для інвалідів вважається:

а) дата отримання податкової накладної;

б) дата перерахування коштів на оплату такої сировини;

в) дата оприбуткування такої сировини;

г) податковий кредит не виникає;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ63. Якщо обсяг оподатковуваних операцій з продажу товарів за попередній календарний рік перевищує 300 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, податковий період дорівнює:

а) 20 днів;

б) календарному місяцю;

в) календарному кварталу;

г) календарному року;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ64. Звітним документом із ПДВ є:

а) акт приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей;

б) видаткова накладна;

в) податкова накладна;

г) податкова декларація з ПДВ;

д) правильної відповіді немає.
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 827; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.068 сек.