Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ТЕСТ 25. В яких напрямах ведеться податкова перевірка по­датку на прибуток?


ТЕСТ 24. Чи в усіх випадках накладається фінансова санк­ція на платника при встановленні неправильного обчислення податку на прибуток?

а) так, у всіх випадках, оскільки встановлено порушення чинно­го податкового законодавства;

б) в окремих випадках фінансова санкція може не накладатися;

в) це вирішує сам перевіряючий, який виявив порушення об­числення податку на прибуток;

г) немає правильної відповіді.

а) правильність оформлення декларації про податок на прибуток;

б) своєчасність нарахування авансів;

в) правильність індексації;

г) облік вартості матеріалів, комплектуючих;

д) правомірність використання пільг;

е) правильність визначення валового доходу та валових витрат;

є) правильні відповіді б, г, е;

ж) правильні відповіді а ─ е.

ТЕСТ 26. Платниками податку на прибуток підприємств є:

а) фізичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність з метою отримання доходу як на території Ук­раїни, так і за її межами;

б) суб'єкти господарської діяльності, бюджетні, громадські та інші підприємства, установи та організації, які
здійснюють діяльність, спрямовану на отримання прибутку як на території України, так і за її межами;

в) особа, обсяг оподатковуваних операцій з продажу товарів якої за останні 12 календарних місяців перевищує 300 000 грн;

г) фізичні чи юридичні особи, які є платниками єдиного податку;

д) правильної відповіді немає.

ТЕСТ 27. Об'єктом обкладання податком на прибуток є:

а) сума балансового прибутку платника податку;

б) сума скоригованого балансового прибутку з урахуванням приросту-убутку товарно-матеріальних цінностей;

в) прибуток, який визначається шляхом зменшення суми
скоригованого валового доходу звітного періоду на суму валових витрат та амортизаційних відрахувань;

г) прибуток, який визначається шляхом розрахунку
різниці між валовим доходом та валовими витратами
звітного періоду;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 28. До складу валового доходу включають:

а) загальні доходи від продажу товарів (робіт, послуг), а
також доходи від продажу цінних паперів (крім операцій з їх первинного випуску та операцій з їх кінцевого погашення);б) суму отриманої міжнародної технічної допомоги;

в) суми податку на додану вартість, нарахованого на вартість продажу товарів;

г) суми коштів у частині надмірно сплачених податків,
зборів (обов'язкових платежів), що повертаються платнику податку з бюджетів;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 29. До складу валового доходу включають:

а) кошти або майно, що надходять у вигляді міжнародної
технічної допомоги, яка надається іншими державами відповід-но до міжнародних угод;

б) суму убутку балансової вартості товарів (запасів);

в) доходи, не враховані в обчисленні валового доходу
періодів, що передують звітному та виявлені у звітному періоді;

г) кошти або майно, що надаються у вигляді безповорот­ної допомоги громадським організаціям інвалідів та підприємствам і організаціям;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 30. До складу валового доходу не включають:

а) доходи, не враховані в обчисленні валового доходу
періодів, що передують звітному, та виявлені у звітному періоді;

б) доходи від спільної діяльності та у вигляді дивідендів,
отриманих від нерезидентів, процентів, роялті, володіння борговими вимогами, а також доходів від здійснення операцій лізингу;

в) суми безповоротної фінансової допомоги, отриманої платником податку в звітному періоді;

г) суми штрафів, неустойки чи пені, фактично одержаних
за рішенням сторін договору або за рішенням суду;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 31. До складу валового доходу не включають:

а) доходи від здійснення банківських, страхових та інших
операцій з надання фінансових послуг;

б) суми одержаного платником податку емісійного доходу;

в) доходи від торгівлі валютними цінностями, цінними
паперами;

г) суму приросту балансової вартості товарів і запасів на
складах, в незавершеному виробництві та у залишках
готової продукції;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 32. До складу валових витрат включають:

а) суму амортизаційних відрахувань, нарахованих платником податку протягом звітного періоду;

б) суми будь-яких витрат, сплачених протягом звітного
періоду у зв'язку з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг) і охороною праці;

в) придбання та будівництво основних фондів;

г) витрати на сплату штрафів, неустойки чи пені за рішенням сторін договору або за рішенням відповідних державних органів, суду;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 33. До складу валових витрат включають:

а) витрати на сплату вартості торгових патентів;

б) витрати на виплату дивідендів;

в) витрати, не підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими документами;

г) витрати на організацію прийомів, презентацій з рекламними цілями в сумі, що не перевищує двох
відсотків від оподаткованого прибутку платника податку за попередній звітний (податковий) рік;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 34. До складу валових витрат не включають:

а) витрати, пов'язані з професійною підготовкою директора підприємства в українському закладі освіти за профілем підприємства у межах 2% фонду оплати праці минулого року;

б) суму нарахованого податку з власників транспортних
засобів;

в) суму убутку балансової вартості товарів (запасів);

г) витрати на відрядження фізичних осіб, що перебувають
у трудових відносинах з платником податку;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 35. Витрати на ремонт, реконструкцію, модернізацію та інші поліпшення основних фондів входять до складу валових витрат у розмірі:

а) у повному обсязі;

б) не більше 10% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року;

в) не більше 2% фонду оплати праці звітного періоду
(кварталу);

г) не більше 10% балансової вартості 1 та 2 ─ 4 груп основних фондів на початок звітного періоду;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 36. Добровільні перерахування для цільового використання з метою охорони культурної спадщини установам науки, освіти входять до складу валових витрат:

а) у сумі, що перевищує 1% оподатковуваного прибутку
минулого податкового періоду;

б) у сумі, що перевищує 2% оподатковуваного прибутку
минулого податкового періоду;

в) у сумі, що не перевищує 10% оподатковуваного прибутку минулого податкового періоду;

г) у сумі, що перевищує 10% оподатковуваного прибутку
минулого податкового періоду;

д) правильні відповіді: б, в;

е) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 37. Перерахування попередньої оплати за товари, вартість яких входять до складу валових витрат, на суму 30 тис. грн відображаються в податковому обліку за умови наявності податкової накладної таким чином:

а) валові витрати-30 тис. грн, податковий кредит-5 тис. грн;

б) валові витрати-25 тис. грн, податковий кредит -5 тис. грн;

в) валові витрати-30 тис. грн, податковий кредит -6 тис. грн;

г) валові витрати-25 тис. грн., податковий кредит-6 тис. грн;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 38. Отримання попередньої оплати за товари, що реалізуються платником податку на суму 30 тис. грн, відображається в податковому обліку таким чином:

а) валовий дохід - 30 тис. грн, податкове зобов'язання - 5 тис. грн;

б) валовий дохід - 25 тис. грн, податкове зобов'язання - 5 тис. грн;

в) валовий дохід - 30 тис. грн, податкове зобов'язання - 6 тис. грн;

г) валовий дохід - 25 тис. грн, податкове зобов'язання - б тис. грн;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 39. Оприбуткування верстата токарного, загаль-ною вар­тістю 240 000 грн, згідно з договором купівлі-прода-жу, відбивається в податковому обліку таким чином:

а) валові витрати ─ 200000 грн, податковий кредит ─ 40 000 грн;

б) валові витрати ─ 200000 грн, податковий кредит не виникає;

в) валові витрати не виникають, податковий кредит ─ 40000 грн;

г) валові витрати ─ 240000 грн, податкові зобов'язання ─ 40000 грн;д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 40. Балансова вартість запасів і товарів на початок звітного періоду становить 9000 грн, на кінець звітного періоду 11 000 грн у податковому обліку відображається:

а) валовий дохід зменшується на 2000 грн;

б) валовий дохід збільшується на 2000 грн;

в) валові витрати зменшуються на 2000 грн;

г) валові витрати збільшуються на 2000 грн;

д) правильної відповіді немає.

ТЕСТ 41. Придбання торгового патенту на суму 300 грн у по­датковому обліку відображається таким чином:

а) у валові витрати входить 300 грн;

б) оподатковуваний прибуток зменшується на 300 грн;

в) податок на прибуток зменшується на 300 грн;

г) у валові витрати входить 150 грн;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 42. Амортизації підлягають витрати з:

а) придбання товарів і запасів для забезпечення господарської діяльності підприємства;

б) придбання основних фондів та нематеріальних активів виробничого призначення;

в) нарахування заробітної плати робітникам підприємства;

г) придбання основних фондів та нематеріальних активів
невиробничого призначення;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 43. Амортизація в оподаткуванні прибутку підприємств ─ це:

а) поступове віднесення витрат з придбання або виготов-лення основних фондів на зменшення скоригованого
прибутку платника податку;

б) поступове віднесення витрат з придбання або виготовлен-ня основних фондів на собівартість продукції;

в) поступове збільшення доходу платника податку на су­му зносу основних засобів і нематеріальних активів;

г) правильні відповіді: а, в;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 44. Податковими періодами з податку на прибуток підприємств є:

а) календарні місяць, квартал;

б) календарні квартал, рік;

в) календарні квартал, півріччя, три квартали, рік;

г) календарний місяць або календарний квартал залежно від обсягів оподатковуваних операцій платника податку;

д) правильної відповіді немає.

 

ТЕСТ 45. Податок на прибуток підприємств за другий квартал звітного року підлягає перерахуванню:

а) до 30 червня;

б) до 30 липня;

в) до 9 серпня;

г) до 19 серпня;

д) правильної відповіді немає.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
ТЕСТ 23. Документальною перевіркою податкової деклара­ції збільшено прибуток, який підлягає оподатку-ванню. Які дії перевіряючого ? | Теоретичні засади місцевого оподаткування

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 1361; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.051 сек.