Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Перевірка платника податку з власників транспортних засобів
КЛЮЧОВІ ТЕРМІНИ

ПЕРЕВІРОК ЗА ОКРЕМИМИ ПОДАТКАМИ

Тема 13. ПРОВЕДЕННЯ ДОКУМЕНТАЛЬНИХ

План викладення теми:

Ключові терміни.

Питання 13.1. Перевірка платника податку з власників транспортних засобів.

Питання 13.2. Перевірка порядку справляння державного мита.

Висновки.

Запитання для самоконтролю.

Тестові завдання до теми 13.

Первинний облік. Нарахування та сплата податку з власників транспортних засобів. Звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос). Державний класифікатор України „Класифікація основних фондів". Справляння державного мита. У судах. У нотаріальній конторі. В органах РАГСу. За операції з цінними паперами. На аукціоні. Мито. Принципи митного регулювання. Митна територія України. Митний кордон. Митний контроль. Митний збір. Об'єкт оподатковування. Види мита. Особливі види мита. Види ставок мита. Плата за землю. Платники плати за землю. Ставки земельного податку. Звільнення від земельного податку. Порядок обчислення земельного податку. Збір на розвиток виноградарства, садівницт­ва і хмелярства.

 

13.1.1. Особливості нарахування, сплати та контролю податку з власників транспортних засобів ─ юридичних осіб

Перевірки з питань дотримання платниками податкового за­конодавства щодо податку з власників транспортних засобів прово­дяться працівниками підрозділів Державної податкової служби Украї­ни відповідно до Указу Президента України від 23.11.98 № 817/98 «Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності» зі змінами та доповненнями.

У процесі цих перевірок з'ясовується повнота внесення до роз­рахунків усіх транспортних засобів, що підлягають оподаткуван-ню, об'єм їх циліндрів, потужність електродвигуна, довжина корпусу та інші питання. Для цього перевіряється:

─ облік основних засобів підприємства;

─ рішення про введення в експлуатацію (допуск до експлу-атації) транспортних засобів, що не проходять техогляд;

─ платіжні доручення про внесення податку до бюджету (ця
інформація зіставляється з даними розрахунку з податку з власників транспортних засобів, поданому підприємством до податкової адміністрації);

─ накази по підприємству;

─ реєстраційні картки транспортних засобів, що видаються
органами ДАІ.

Первинний облік ведеться відповідно до типових форм, затверджених наказом Міністерства статистики України від 29 грудня 1995 року № 352 «Про затвердження типових форм первинного обліку»:

─ типової форми № 03-1 «Акт прийому-передачі (внутріш-нього переміщення) основних засобів»;

─ типової форми №03-2 «Акт прийому-передачі відремонто-­ваних, реконструйованих та модернізованих об'єктів»;

─ типової форми № 03-3 «Акт на списання основних засобів» і № 03-4 «Акт на списання автотранспортних засобів»;

─ типової форми № 03-5 «Акт про установку, пуск та демонтаж будівельної машини»;

─ типової форми № 03-6 «Інвентарна картка обліку основних засобів», що застосовується для аналітичного обліку та узагальнення інформації про всі типи основних фондів на підприємстві. Форма містить дані про технічні особливості об’єкта, норми амортизаційних відрахувань та ін;

─ типової форми № 03-7 «Опис інвентарних карток з обліку
основних засобів» застосовується для реєстрації інвентарних карток;

─ типової форми № 03-8, що застосовується при ручній обробці облікової інформації для обліку руху основних засобів за класифіка­ційними групами;

─ типової форми № 03-9 «Інвентарний список основних засобів».

Бухгалтерський облік основних засобів ведеться на рахунку 10 «Основні засоби» (національний стандарт бухгалтерського обліку № 7), код 105 «Транспортні засоби» (див. таблицю 13.1).

 

Таблиця 13.1 - Бухгалтерський облік поширених операцій з обліку основних засобів (транспортні засоби)

№ з/п     Зміст операції     Бухгалтерський облік
Дт Кт
1. Придбання трансп. засобу 152 "Придбання основних засобів" 631" Розрахунки з постачальниками"
2. Введення в експлуатацію 105 "Основні засоби" (транспортні засоби) 152 "Придбання основних засобів"
3. Трансп.засоби, передані у фін. оренду 161 "Заборгованість за майно, передане у фінансову оренду" 10 "Основні засоби"
4. Трансп. засоби, отримані у фін. оренду 10 "Основні засоби" 531 "Зобов'язання з фінансової оренди"

Бухгалтерський облік нарахування та сплати податку з власників транспортних засобів (див. таблицю 13.2) містить перевірку рахунків:

─ рахунок 83 - "Амортизація";

─ рахунок 641 - "Розрахунки з податків";

─ рахунок 92 - "Адміністративні витрати";

─ рахунок 311 - "Поточні рахунки в національній валюті".

Далі звертається увага на:

─ розрахунок амортизації з автотранспорту;

─ статистичний звіт ф. № 1-тр (авто) ТР, додаток № 1 до цієї
форми;

─ акт проведення Державного технічного огляду.

 

Таблиця 13.2- Бухгалтерський облік нарахування та сплати податку з власників транспортних засобів

№ з/п     Зміст операції   Бухгалтерський облік  
Дт Кт
1. Нараховано пода-ток з власників транспортних засобів 92 "Адміністративні витрати'' 641 "Розрахунки за податками"
2. Перераховано квартальну суму податку до бюджету 641 "Розрахунки за податками"* 311 "Поточні рахунки в національній валюті"

*Аналітичній рахунок „Податок з власників транспортних засобів".

 

У зв'язку з тим, що підприємства автомобільного транспорту загального користування звільняються від сплати податку з власни­ків транспортних засобів щодо транспортних засобів, зайнятих на перевезенні пасажирів, на які в установленому законом порядку визначено тарифи оплати проїзду в цих транспортних засобах неза­лежно від форм власності, під час проведення перевірок в цих під­приємствах слід розглядати документи, а саме: накази, розпорядження, гра­фіки маршрутів та ін., транспортних засобів, зайнятих на перевезенні пасажирів, і пере­вірити правильність виключення із оподаткування такого транспорту.

Згідно з наказом Держкомстату України від 26 грудня 1997 року № 112 „Про методологічні пояснення" кожен суб'єкт підпри­ємницької діяльності повинен мати звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос), який складається на підставі даних первинного бухгалтерського обліку та звітності, а саме: інвентарних карток або книг обліку основних фондів, актів на спи­сання основних фондів, таблиць розрахунку амортизаційних відра­хувань та інших первинних документів обліку основних фондів.

Підприємства та організації всіх галузей економіки незалежно від підпорядкування та форми власності (крім малих підприємств та кооперативів), які знаходяться на самостійному балансі і мають статус юридичної особи, житлові та житлово-будівельні кооперативи, структурні одиниці (з правом відкриття поточних та розрахункових рахунків), що знаходяться на території регіону, а також спільні підприємства складають статистичний звіт за формою № 11-оф.

На підставі даних цього звіту особа, яка перевіряє, зможе ви­значити всі основні фонди, що враховуються на балансі підприємства, організації, включаючи основні фонди, здані в оперативну оренду, безкоштовно надані та недіючі (що знаходяться на консервації, у резерві тощо).

Крім того, відповідно до наказу Державного комітету України зі стандартизації, метрології та сертифікації від 19 серпня 1997 року № 507 було введено в дію з 1 січня 1998 року Державний класифікатор України „Класифікація основних фондів".
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 406; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.012 сек.