Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

 

 

 

 

Список рекомендованих джерел
П. нараховуються у вигляді відсотків на основну суму заборго­ваності або фіксованих сум. У разі коли залучення коштів здійсню­ється шляхом продажу облігацій, казначей-ських зобов’язань або ощадних (депозитних) сертифікатів, емітованих позичальником, су­ма П. визначається шляхом нарахування відсотків на номінал тако­го цінного папера, виплати фіксованої премії чи виграшу або шля­хом визначення різниці між ціною розміщення та ціною погашення такого цінного паперу (сума дисконту). Платежі за іншими цивільно-правовими договорами, незалежно від того, чи встанов­лені вони в абсолютних (фіксованих) цінах або у відсот-ках до суми договору або до іншої вартісної бази, не є П.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Пряма інвестиція ─ господарська операція, яка передбачає вне­сення коштів або майна до статутного фонду юридичної особи в обмін на корпоративні права, емітовані такою юридичною осо­бою.

«Про оподаткування прибутку підприємств». стаття 1.

Пункти обміну іноземної валюти ─ обмінні пункти уповноваже­них банків, що розташовані поза їхніми операційними залами; об­мінні пункти інших кредитно-фінансових установ, які одержали ліцензію Національного банку України на здійснення операцій з торгівлі іноземною валютою; обмінні пункти суб'єктів підприєм­ницької діяльності, які діють на підставі агентських угод з уповно­важеними банками.

«Про патентування деяких видів підприємницької діяльності», стаття 4.

Ревізія ─ метод документального контролю за фінансово-гос­подарською діяльністю підприємства, установи, організації, дотри­манням законодавства з фінансових питань, достовірністю обліку і звітності, спосіб документального викриття недостач, розтрат, привласнень та крадіжок коштів і матеріальних цінностей, попере­дження фінансових зловживань. За наслідками Р. складається акт.

«Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні», стат­тя 2.

Резиденти ─ юридичні особи та суб’єкти підприємницької діяльності України, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо), які створені та провадять свою діяльність відповідно до законодавства України з місце-знаходженням на її те­риторії; дипломатичні представництва, консульські установи та інші офіційні представництва України за кордоном, які мають дип­ломатичні привілеї та імунітет, а також філії й представництва підприємств та організацій України за кордоном, що не провадять підприємницької діяльності.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Реінвестиція ─ операція, яка передбачає здійснення капіталь­них або фінансових інвестицій за рахунок доходу (прибутку), отри­маного від інвестиційних операцій.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Реклама ─ спеціальна інформація про осіб чи продукцію, що розповсюджується в будь-якій формі та в будь-який спосіб з метою прямого чи опосередкованого одержання прибутку.

«Про рекламу», стаття 1.

Роботодавець ─ особа, яка найняла працівника за трудовим до­говором (контрактом).

«Про охорону прав на промислові зразки», стаття 1.

Роялті ─ платежі будь-якого виду, одержані у вигляді винаго­род (компенсацій) за використання або надання дозволу на викори­стання прав інтелектуальної, в тому числі промислової, власності; а також інших аналогічних майнових прав, що визнаються об'єктом права власності суб'єкта підприємницької діяльності, включаючи використання авторських прав на будь-які твори науки, літератури, мистецтва, записи на носіях інформації, права на копіювання і роз­повсюдження будь-якого патенту або ліцензії, знака на товари та послуги, права та винаходи, на промислові або наукові зразки, креслення моделі, або схеми програмних засобів обчислювальної техніки, автоматизованих систем або систем обробки інформації, секретної формули або процесу, права на інформацію щодо промис­лового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау).

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Сертифікат фонду операцій з нерухомістю ─ інвести-ційний сертифікат, що засвідчує право його власника на отримання доходу від інвестування в операції з нерухомістю відповідно до закону.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Спільна підприємницька (господарська) діяльність ─ діяль­ність, що базується на співробітництві між суб’єктами господарсь­кої діяльності України та іноземними суб’єктами господарської діяльності, а також на спільному розподілі результатів та ризиків від її здійснення.

«Про зовнішньоекономічну діяльність», стаття 1.

Спільні підприємства ─ підприємства, що базуються на спільному капіталі суб’єктів господарської діяльності України або іноземних суб’єктів господарської діяльності, на спільному уп­равлінні та на спільному розподілі результатів та ризиків.

«Про зовнішньоекономічну діяльність», стаття 1.

Спонсорство ─ добровільна безприбуткова участь фізичних та юридичних осіб у матеріальній підтримці благодійної діяльності з метою популяризації винятково свого імені (назви), торгової марки.

«Про благодійництво та благодійні організації», стаття1.

Страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) ─ плата за страхування, яку страхувальник зобов’язаний внести страховику згідно з договором страхування.

«Про страхування», стаття 9.

Страховий ризик — певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання.

«Про страхування», стаття 7.

Страхування ─ вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страху­вання або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати громадянами та юридичними осо­бами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій).

«Про страхування», стаття 1.

Суб'єкт господарювання ─ юридична особа незалежно від ор­ганізаційної і правової форми та форми власності чи фізична особа, яка займається діяльністю з виробництва, реалізації, придбання то­варів, іншою господарською діяльністю; будь-яка юридична або фізична особа, яка здійснює контроль над суб'єктами господарю­вання, група суб’єктів господарювання, якщо один або декілька з них здійснюють контроль над іншими. Суб'єктами господарюван­ня визнаються також органи державної влади, органи місцевого са­моврядування, а також органи адміністративно-господарського управління та контролю в частині їх діяльності з виробництва, ре­алізації, придбання товарів чи іншої господарської діяльності.

«Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності», стаття 1.

Суб'єкти банкрутства (боржники чи банкрути) ─ юридичні осо­би ─ суб’єкти підприємницької діяльності, не спроможні своєчасно виконати свої зобов’язання перед кредиторами або перед бюджетом.

«Про банкрутство», стаття 2.

Суб'єкти лізингу ─ лізингодавець, лізингоодержувач і прода­вець лізингового майна.

«Про лізинг», стаття 3.

Суб'єкти підприємницької діяльності (підприємці) ─ громадяни України, інших держав, не обмежені законом у правоздатності або дієздатності; юридичні особи всіх форм власності, встановлених Законом України «Про власність».

«Про підприємництво», стаття 3.

Техногенні родовища корисних копалин ─ місця, де накопичи­лися відходи видобутку, збагачення та переробки мінеральної си­ровини, запаси яких оцінені й мають промислове значення. Такі родовища можуть виникнути також внаслідок втрат при зберіганні, транспортуванні та використанні продуктів переробки міне­ральної сировини.

Кодекс України «Про надра», стаття 5.

Товари ─ матеріальні та нематеріальні активи, а також цінні папери та деривативи, що використовуються у будь-яких опе­раціях, крім операцій з їх випуску (емісії) та погашення.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Товариство з додатковою відповідальністю ─ товариство, ста­тутний фонд якого поділений на частки визначених установчими документами розмірів. Учасники такого товариства відповідають за його боргами своїми внесками до статутного фонду, а за недо­статності цих сум ─ додатково належним їм майном в однаковому для всіх учасників кратному розмірі до внеску кожного учасника.

«Про господарські товариства», стаття 65.

Товариство з обмеженою відповідальністю ─ товариство, що має статутний фонд, розділений на частки, розмір яких визна­чається установчими документами. Учасники товариства несуть відповідальність у межах їх вкладів. У випадках, передбачених ус­тановчими документами, учасники, які не повністю внесли вклади, відповідають за зобов'язаннями товариства також у межах невнесеної частини вкладу.

«Про господарські товариства», стаття 50.

Товарна біржа ─ організація, що об’єднує юридичних і фізичних осіб, які провадять виробничу і комерційну діяльність, і має на меті надання послуг в укладенні біржових угод, виявлення товарних цін, попиту і пропозицій на товари, вивчення, упорядкування і полег­шення товарообігу і пов’язаних з ним торговельних операцій. Товар­на біржа діє на основі самоврядування, господарської самостійності, є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, власний розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках, печат­ку зі своїм найменуванням. Товарна біржа не вдається до ко­мерційною посередництва і не має на меті одержання прибутку.

«Про товарну біржу», стаття 1.

Товарний кредит ─ товари, які передаються резидентом або нерезидентом у власність юридичним чи фізичним особам на умовах угоди, що передбачає відстрочення кінцевого розрахунку на визначений строк та під процент.

Товарний кредит передбачає передання права власності на товари (результати робіт, послуг) покупцю (замовнику) у момент підписання договору або в момент фізичного отримання товарів (робіт, послуг) таким покупцем (замовником), незалежно від часу погашення заборгованості.

«Про оподаткування прибутку підприємств». стаття 1.

Торгівля у розстрочку ─ господарська операція, яка передбачає продаж резидентом або нерезидентом товарів фізичним чи юридичним особам на умовах розстрочення кінцевого розрахунку, на визначений строк та під процент.

Торгівля у розстрочку передбачає передачу товарів у розпорядження покупця в момент здійснення першого внеску (завдатку) з передачею права власності на такі товари після кінцевого розрахунку.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Торговий патент ─ державне свідоцтво, яке засвідчує право суб'єкта підприємницької діяльності чи його структурного (відо­кремленого) підрозділу провадити такі види підприємницької діяльності:

─ торговельна діяльність (за готівкові кошти, а також з використанням інших форм розрахунків та кредитних карток);

─ діяльність з обміну готівкових валютних цінностей;

─ діяльність із надання послуг у сфері грального бізнесу;

─ діяльність із надання побутових послуг.

Торговий патент не засвідчує право суб’єкта підприємницької діяльності на інтелектуальну власність.

«Про патентування деяких видів підприємницької діяльності», стаття 2.

Упущена вигода ─ дохід або прибуток, що його міг би одержа­ти суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності в разі здійснення зовнішньоекономічної операції та якого він не одержав унаслідок дії обставин, що не залежать від нього, якщо розмір його передба­чуваного доходу або прибутку можна обґрунтувати.

«Про зовнішньоекономічну діяльність», стаття 1.

Факторинг ─ операція з переуступки першим кредитором прав вимоги боргу третьої особи другому кредитору з попередньою або наступною компенсацією вартості такого боргу першому кредитору.

«Про податок на додану вартість», стаття 1.

Фіксований сільськогосподарський податок ─ податок, який не змінюється протягом визначеного терміну і справляється з одиниці земельної площі. Ф. с. п. сплачується в рахунок таких податків і зборів (обов'язкових платежів):

─ податку на прибуток підприємств;

─ плати (податку) за землю;

─ податку з власників транспортних засобів та інших са­мохідних машин і механізмів;

─ комунального податку;

─ збору за геологорозвідувальні роботи, виконані коштом дер­жавного бюджету;

─ збору до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту насе­лення;

─ збору на обов'язкове соціальне страхування;

─ збору на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання ав­томобільних доріг загального користування України;

─ збору на обов'язкове державне пенсійне страхування;

─ збору до Державного інноваційного фонду;

─ плати за придбання торгового патенту на здійснення торго­вельної діяльності;

─ збору за спеціальне використання природних ресурсів (щодо користування водою для потреб сільського господарства).

«Про фіксований сільськогосподарський податок», стаття 1.

Фінансова звітність ─ бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», стаття 1.

Фінансова інвестиція ─ операція, що передбачає придбання корпоративних прав, цінних паперів, деривативів та інших фінан­сових інструментів. Ф. і. поділяються на прямі та портфельні.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Фінансовий кредит ─ кошти, які надаються банком ─ резиден­том або нерезидентом, кваліфікованим як банківська установа згідно із законодавством країни перебування нерезидента, або рези­дентами і нерезидентами, які мають статус небанківських фінансо­вих установ, згідно з відповідним законодавством у позику юри­дичній або фізичній особі на визначений строк, для цільового вико­ристання та під процент. Правила надання Ф. к. встановлюються Національним банком України (стосовно банківських кредитів), а також Кабінетом Міністрів України (стосовно небанківських фінансових організацій) відповідно до законодавства.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Фінансовий лізинг ─ договір лізингу, внаслідок укладення яко­го лізингоодержувач на своє замовлення отримує в платне користу­вання від лізингодавця об'єкт лізингу на строк, не менший строку, за який амортизується 60% вартості об'єкта лізингу, визначеної в день укладення договору. Сума відшкодування вартості об'єкта лізингу в складі лізингових платежів за період дії договору Ф. л. по­винна містити не менше 60% вартості об’єкта лізингу, визначеної в день укладення договору. Після закінчення строку договору Ф. л. об’єкт лізингу, переданий лізннгоодержувачу згідно з договором, переходить у власність лізингоодержувача або викуповується ним за залишковою вартістю.

«Про лізинг», стаття 4.

Фінансовий лізинг (оренда) ─ господарська операція фізичної або юридичної особи, яка передбачає відповідно до договору Ф. л. (о.) передання орендарю майна, що підпадає під визначення основного фонду, придбаного або виготовленого орендодавцем, а також усіх ризиків та винагород, пов'язаних з правом користування та володіння об'єктом лізингу.

Лізинг (оренда) вважається фінансовим, якщо лізинговий (орендний) договір містить одну з таких умов:

─ об’єкт лізингу передається на строк, протягом якого амортизується не менше 75 відсотків його первісної вартості, й орендар зобов’язаний придбати об’єкт лізингу у власність протягом строку дії лізингового договору або в момент його закінчення за ціною, визначеною у такому лізинговому договорі;

─ сума лізингових (орендних) платежів з початку строку оренди дорівнює або перевищує первісну вартість об'єкта лізингу;

─ якщо у лізинг передається об’єкт, що перебував у складі основних фондів лізингодавця протягом строку перших 50 відсотків амортизації його первісної вартості, загальна сума лізингових платежів має дорівнювати або бути більшою 90 відсотків від звичайної ціни на такий об’єкт лізингу, діючої на початок строку дії лізингового договору, збільшеної на суму процентів, розрахованих виходячи з облікової ставки Національного банку України, визначеної на дату початку дії лізингового договору на весь його строк;

─ майно, яке передається у фінансовий лізинг, є виготовленим за замовленням лізингоотримувача (орендаря) і після закінчення дії лізингового договору не може бути використаним іншими особами, крім лізингоотримувача (орендаря), виходячи з його технологічних та якісних характеристик.

Під терміном " строк фінансового лізингу " розуміють строк від дати передання майна лізингоотримувачу (орендарю) до дати набуття права власності на таке майно або здійснення останнього лізингового платежу лізингоотримувачем, залежно від того, яка подія сталася раніше.

Незалежно від того, належить лізингова операція до фінансового лізингу чи ні, сторони договору можуть визначити при укладенні договору таку операцію, як оперативний лізинг без права подальшої зміни статусу такої операції до закінчення дії відповідного договору.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Фінансовий лізинг (оренда) (додаткові роз’яснення) ─ господарська операція фізичної чи юридичної особи, що передбачає придбання орендодавцем за замовленням орендаря основних фондів з подальшим їх переданням у користування орендарю на строк, що не перевищує строку повної амортизації таких основних фондів з обов’язковою подаль­шою передачею права власності на такі основні фонди орендарю. Ф. л. (о.) є різновидом фінансового кредиту. Витрати орендодавця на купівлю об’єктів Ф. л. (о.) не входять до складу валових витрат або до складу основних фондів такого орендодавця. Основні фонди, передані у Ф. л. (о.), входять до складу основних фондів орендаря.

Фінансово-кредитна установа ─ юридична особа, яка прово­дить одну або кілька операцій, що можуть виконуватися банками, за винятком залучення вкладів від населення.

«Про Національний банк України», стаття 1.

Фонд банківського управління ─ кошти учасників фондів банківського управління та інші активи, що знаходяться у довірчому управлінні уповноваженого банку відповідно до закону.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Фондова біржа ─ організаційно оформлений, постійно діючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними папе-рами; акціонерне товариство, яке зосереджує попит і пропози-цію цінних паперів, сприяє формуванню їх біржового курсу та здійснює свою діяльність відповідно чинного законодавства, статуту і правил Ф. б. Ф. б. може бути створено не менш як 20 засновниками ─ торгов­цями цінними паперами, які мають дозвіл на здійснення ко­мерційної та комісійної діяльності з цінних паперів за умови вне­сення ними до статутного фонду не менш ніж 500 грн. Фондова біржа набуває прав юридичної особи з моменту її реєстрації Кабінетом Міністрів України.

«Про цінні папери і фондову біржу», статті 32, 33.

Фондовий дериватив ─ стандартний документ, який засвідчує право продати та/або купити цінний папір на обумовлених умовах у майбутньому. Правила випуску та обігу Ф. д. встановлюються державним органом, що на нього покладаються функції регулю­вання ринку цінних паперів.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Форвардний контракт ─ стандартний документ, який засвідчує зобов'язання особи придбати (продати) цінні папери, товари або кошти у визначений час та на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією цін такого продажу під час укладення такого Ф. к. При цьому будь-яка сторона Ф. к. має право відмовитися від його виконання виключно за наявності згоди іншої сторони контракту або у випадках, визначених цивільним законодавством. Претензії щодо невиконання або неналежного виконання Ф. к. можуть пред'являтися виключно емітенту такого Ф. к. Продавець Ф. к. не може передати (продати) зобов'язання за цим контрактом іншим особам без згоди покупця Ф. к.. Покупець Ф. к. має право без погодження з іншою стороною контракту в будь-який момент до закінчення строку дії (ліквідації) Ф. к. продати такий контракт будь-якій іншій особі, включаючи продавця такого Ф. к.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Фрахт ─ винагорода (компенсація), що сплачується за договорами перевезення, найму або піднайму судна або транспортного засобу (їх частин) для цілей:

─ перевезення вантажів та пасажирів морськими або повітряними суднами;

─ перевезення вантажів залізничним або автомобільним транспортом.

Під терміном "базова ставка фрахту" розуміють суму фрахту, включаючи витрати з навантаження, розвантаження, перевантаження та складування (схову) товарів, збільшену на суму витрат за рейс судна або іншого транспортного засобу, сплачуваних (відшкодовуваних) фрахтувальником згідно з укладеним договором фрахтування.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Ф'ючерсний контракт ─ стандартний документ, який засвідчує зобов’язання придбати (продати) цінні папери, товари або кошти у визначений час та на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією цін на момент виконання зобов’язань сторонами кон­тракту. При цьому будь-яка сторона Ф. к. має право відмовитися від його виконання виключно за наявності згоди іншої сторони контракту або у випадках, визначених цивільним законодавством. Покупець Ф. к. має право продати такий контракт протягом стро­ку його дії іншим особам без погодження умов такого продажу з продавцем контракту.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 1.

Холдингові компанії ─ юридичні особи, які є власниками інших юридичних осіб або здійснюють контроль над такими юридични­ми особами, як пов’язані особи.

«Про оподаткування прибутку підприємств», стаття 5.

Цінні папери ─ грошові документи, що засвідчують право во­лодіння чи відносини позики, визначають взаємовідносини між особою, яка їх випустила, та їх власником і здебільшого передбача­ють виплату доходу у вигляді дивідендів або процентів, а також можливість передачі грошових та інших прав, що випливають із цих документів, іншим особам.

«Про цінні папери і фондову біржу», стаття 1.

Юридичні особи ─ організації, які мають відокремлене майно, можуть від свого імені набувати майнових та особистих немайнових прав і нести обов'язки, бути позивачами і відповідачами в суді, арбітражі або в третейському суді.

Цивільний кодекс України, стаття 23.

 

 

1. Конституція України.

2. Про державну податкову службу в Україні. ─ Закон України від 04.12.1990 р.№ 509-12 зі змінами та доповненнями від 25.03.05 № 2505-ІV.

3. Про державну підтримку малого підприємництва. ─ Закон України від 19.10.2000 р. № 2063-ІІІ зі змінами та доповненнями.

4. Про державний реєстр фізичних осіб ─ платників податків та інших обов'язкових платежів. ─ Закон України від 22.12.1994 р. №320/94-ВР зі змінами та доповненнями від 20.02.03 № 551-ІV.

5. Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг. ─ Закон України від 06.07.1995р. № 265/95-ВР.

6. Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування. ─ Закон Ук­раїни від 26.06.1997 р. № 400/97-ВР зі змінами та доповненнями від 01.01.06 № 2613-ІV.

7. Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства. ─ Закон України від 09.04.1999 р. № 587-ХІV.

8. Про зовнішньоекономічну діяльність. ─ Закон України від 16.04.1991р. № 959-ХІІ зі змінами та доповненнями від 22.12.05 № 3268-ІV.

9. Про митний тариф України. ─ Закон України від 05.04.2001 р. № 2371-ІІІ зі змінами та доповненнями від 07.07.05 № 2775-ІV.

10. Про оподаткування прибутку підприємств. ─ Закон України від 22.05.1997 р. № 283-ВР зі змінами та доповненнями від 12.01.06 № 3333-ІV.

11. Про плату за землю. ─ Закон України від 19.09.1996 р. № 378/96-ВР.

12. Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів.─Закон України від 18.02.1997 р. № 75/97-ВР зі змінами та доповненнями від 25.03.05 № 2505-ІV.

13. Про податок на додану вартість. ─ Закон України від 30.04.1997 р. № 168/97-ВР.

 

14. Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюдже­тами і державними цільовими фондами, ─ Закон України від 20.12.2000 р. № 2181-ІІІ зі змінами та доповненнями від 20.12.05 № 3235-ІV.

15. Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування. ─ Закон України від 11.01.2001 р. № 2213-ІІІ зі змінами та доповненнями від 20.12.05 № 3235-ІV.

16. Про систему оподаткування. ─ Закон України від 18.02.1997 р. № 77/97-ВР зі змінами та доповненнями від 23.12.04 № 2287-ІV.

17. Про акцизний збір. ─ Декрет Кабінету Міністрів України від 26.12.1992 р. № 18-92.

18. Про місцеві податки та збори. ─ Декрет Кабінету Міністрів України від 25.05.1993 р. № 56-93 зі змінами та доповненнями від 06.09.05 р. № 2806-ІV.

19. Про прибутковий податок з громадян. ─ Декрет Кабінету Міністрів України 26.12.1992 р. № 13-92.

20. Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності. ─ Указ Президента України від 23.07.1999 р. № 817.

21. Про деякі зміни в оподаткуванні. ─ Указ Президента України від 07.08.1998 р. № 857/98.

22. Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва. ─ Указ Президента України від 28.06.1999 р. № 746/99.

23. Указ Президента України «Про створення Державної подат­кової адміністрації України і місцевих державних податкових адмі­ністрацій» від 22 серпня 1996 року №760/96 зі змінами та доповненнями від 20.04.2000 р. № 605/2000.

24. Указ Президента України «Про заходи щодо зменшення податкової заборгованості та фінансового оздоровлення суб'єктів підприємницької діяльності» від 21.12.98 р. № 1367/98.

25. Указ Президента України «Про оподаткування операцій на ринку цінних паперів України» від 04.06.99 р. № 616/99 зі змінами та доповненнями від 03.06.2005 р. № 2642-ІV.

26. Порядок встановлення нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, та його справляння. ─ Постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.1999 р. № 115.

27. Про затвердження нормативів плати за спеціальне використання вод­них ресурсів та плати за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту. ─ Постанова Кабінету Міністрів України від 18.05.1999р. № 836.

28. Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруд­нення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору. ─ Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.1999 р. № 303.

29. Про Порядок координації Проведення планових виїзних перевірок фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності контролюючими органами. ─ Постанова КМУ від 29.03. 1999 р. № 112.

30. Інструкція про порядок ведення органами державної податкової служби оперативного обліку податків і зборів до бюджетів та до державних цільових фондів.─ Наказ ДПАУ від 12.05.1994 р. № 37 (в ре­дакції наказу від 02.04.1999 р. № 174) зі змінами та доповненнями.

31. Інструкція про порядок обліку платників податків. ─ Наказ ДПА Ук­раїни від 19.02.1998 р. № 80 (в редакції наказу від 17.11.98 р. № 552) зі змінами та доповненнями від 08.08.2005 р. № 317.

32. Інструкція про порядок застосування та стягнення сум штрафних (фінансових) санкцій органами Державної податкової служби України. ─ Наказ ДПА України від 17.03.2001 р. № 110.

33. Методичні рекомендації визначення сум податкових зобов'язань за непрямими методами. ─ Наказ ДПА України від 05.07.2002 р. № 312 зі змінами та доповненнями від 30.10.02 р. № 734/6/11-1316.

34. Інструкція про порядок ведення органами державної подат­кової служби оперативного обліку податків і зборів до бюджетів та державних цільових фондів. ─ Наказ ДПА України від 12.05.94 зі змі­нами та доповненнями від 18.07.2005. № 276.

35. Інструкція про порядок застосування та стягнення сум фі­нансових санкцій органами Державної податкової служби України. ─ Наказ ДПА України від 17.03.2001 р. № 110 зі змінами та доповнення­ми від 10.08.2005 р. № 326.

36. Порядок оформлення результатів документальних пере-вірок щодо дотримання податкового та валютного законодав-ства суб’єктами підприємницької діяльності ─ юридичними особами, їх філіями, відділеннями та іншими відокремленими підрозділами. ─ Наказ ДПА України від 16.09.2002 р, № 429 зі змінами та доповненнями від 10.08.2005 р. № 327.

37. Про затвердження нової редакції зразків форм актів перевірок та Методичні рекомендації щодо їх оформлення. ─ Наказ ДПА України від 27.04.2006 р. № 225.

38. Про затвердження форми декларації з податку на прибуток підпри­ємства та порядку її складання. ─ Наказ ДПА України від 29.03.2003 р. № 143.

39. Порядок заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість. ─ Наказ ДПА України від 30.05.1997 р. № 166.

40. Автоматизація роботи в органах державної податкової служби / за заг. ред. В.М. Росоловського та С.П. Ріппи. ─ Ірпінь: Академія ДПС Ук­раїни. 2002. ─ 401 с.

41. Антология экономической классики / сост. И. Столяров. ─ М.: ЭКОНОВ КЛЮЧ, 1993. ─ 475 с. ─ (Петти В. Трактат о налогах и сборах; Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов; Рикардо Д. Начала политической зкономии и налогового обложения).

42. Завгородний В.П. Налоги и налоговый контроль в Украине. ─ Киев: «А.С.К.», 2000. ─ 639 с.

43. Іванов Ю.В. Альтернативні системи оподаткування: моно­графія. ─ Харків: ХДЕУ, Торнадо, 2003. ─ 517 с.

44. Інформаційні системи і технології в економіці: посібник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. В.С. Пономаренка ─ К,: Видавничий центр «Академія», 2002.─ 544 с.

45. Ісаншина Г.Ю. Податковий менеджмент: навчальний посібник. ─ К.: ЦУЛ, 2003. ─ 258 с.

46. Крисоватий А.І. Оподаткування і ринок: умови та можливос­ті поєднання. ─ Тернопіль: Видавництво Карп’юка, 2000. ─ 246 с.

47. Куценко Т.Ф. Бюджетно-податкова політика. ─ К.: Кондор, 2002. ─ 256 с.

 

48. Маглаперідзе А.С., Храпкіна В.В. Податковий менеджмент: навчальний посібник. ─ К.,─ 2008.─ 328с.

49. Международные соглашения об устранении двойного налогообложения, ратифицированные Верховной Радой Украины. ─ Интернет: http://www.liga.kiev.ua/

50. Мельник Д.Ю. Налоговый менеджмент. ─ М.: Финансы и статистика, 2000. ─ 352 с.

51. Рева Т.М. Податковий менеджмент: навчальний посібник. ─ К., ЦНЛ, 2005.─ 301с.

52. Самуельсон П., Нордгауз В. Мікроекономіка /пер. з англ. ─ К.: Осно­ви. 1999 ─ 676 с.

53. Сіренко В.Ф. Податкова застава. ─ К.: Кондор, 2004. ─ 84 с.

54. Скворцов Н.Н. Налоговый менеджмент: стратегия и тактика: в 10 кн. Кн.1. От стагнации к стабилизации: практ. рук. / под ред. В.П. Давыдовой. ─ К.: Вища школа, 2002. ─ 222 с.

55. Теорія і практика обліку платників податків в органах ДПС України: навчальний посібник / Р.Е. Островерха та ін. ─ Ірпінь: АДПСУ, 2002. - 292 с.

56. Тимченко О.М. Податковий менеджмент: навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. ─ К.: КНЕУ. ─ 2001. ─ 150с.

57. Толстопятенко Г. П. Европейское налоговое право. Сравнительно-правовое исследование. ─ М.: Изд-во НОРМА, 2001. ─ 336 с.

58. Чернявський О.П., Хомутенко В.П., Демченко В.В. Організація і методика податкових перевірок. ─ К.: Центр навчальної літератури, 2004. ─ 288 с.

59. www.sta.gov.ua

60. www.rada.kiev.ua

 
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 318; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.115 сек.