Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Бізнес-планування інвестиційного проекту


 

Бізнес-план є одним з основних документів, що визначає стратегію функціонування підприємства. Разом з тим він базується на загальній концепції розвитку підприємства, більш докладно розробляє економічний та фінансовий аспекти стратегії, дає техніко-економічне обґрунтування конкретним заходам. Реалізація стратегії ґрунтується на інвестиційних програмах, складених як ціла система взаємозалежних технічних, організаційних і економічних змін на певний період. Бізнес-план містить одну з частин інвестиційної програми, термін реалізації якої, як правило, обмежений декількома роками (часто кореспондуються з термінами середньострокових або довгострокових кредитів), що дає змогу дати досить чітку економічну оцінку запланованим заходам.

Найважливішим завданням розроблення бізнес-планів є проблема залучення й обґрунтування інвестицій (кредитів), у тому числі закордонних, необхідних для здійснення проектів техніко-технологічного переоснащення або реконструкції підприємств. У цьому разі бізнес-план реальних форм інвестування необхідний як основний інструмент, дає змогу вибору того або іншого альтернативного варіанта інвестування і підтверджує гарантованість їхнього повернення на основі ефективного використання.

Структура бізнес-плану інвестиційного проекту досить стандартна, не залежить від обсягу необхідних інвестицій. Зміст і відповідне оформлення бізнес-плану — необхідна умова того, щоб проект, принаймні, почали розглядати потенційні інвестори чи кредитори. Як правило, прогнозування розвитку звичайно здійснюється на 2—5 років, причому для першого року розбивка всіх показників робиться найбільш докладно (щомісячно), для другого — за кварталами, а на третій — п'ятий роки — у цілому за рік.

Формувати бізнес-план слід фахівцям із залученням робітників підприємства, що дозволить здійснити цей процес на досить високому рівні і забезпечити його обґрунтування.

8.2.1. Зміст розділів бізнес-плану інвестиційного проекту

 

Бізнес-план — стандартний для більшості держав з розвинутою ринковою економікою документ, в якому детально обґрунтовується концепція призначеного для реалізації реального інвестиційного проекту та наводяться основні його розділи (рис. 8.2).Рис. 8.2. Розділи бізнес-плану інвестиційного проекту

 

Підходи до розроблення й викладу бізнес-плану диференціюються залежно від характеру інвестиційного проекту. Обсяг бізнес-плану інвестиційного проекту залежить від його мети та обсягів фінансування. Для великих інвестиційних проектів необхідні значні інвестиційні ресурси, а тому і бізнес-план розміщується на 40—50 сторінках. Це пов'язано з підвищеним рівнем ризиків для інвестора й обов'язковим залученням експертів відповідного профілю. Для невеликих інвестиційних проектів (чи середніх) допускається розроблення більш короткого варіанта бізнес-плану 20—30 сторінок, що в разі потреби може бути уточнений та доповнений.

Розділ 1. Коротка характеристика інвестиційного проекту (резюме). Складається після всіх розділів, але розміщується на першій сторінці. Наводиться висновок про те, чи відповідає проект спрямованості інвестиційної діяльності та інвестиційної стратегії підприємства-галузі. Міститься характеристика інвестиційного проекту і вказується необхідна сума інвестиційних ресурсів у національній валюті та в доларах США на момент розробки бізнес-плану.

Розділ 2. Характеристика галузі (її привабливість), в якій реалізується інвестиційний проект. Розглядається вплив зовнішнього середовища на перспективність та ефективність впровадження інвестиційного проекту (ІП), а також відповідність спрямованості проекту галузевої та національної економіки.

Розділ 3. Характеристика продукції (послуг). Насамперед це відмінні ознаки та привабливість для споживачів; переваги порівняно з іншими продуктами, товарами чи послугами (за якістю, дизайном та ін.); конкурентоспроможність продукції, товарів чи послуг; період життєвого циклу й удосконалення техніки і технології; у разі потреби — необхідна форма правового захисту (патент, авторське право та ін.).

Розділ 4. Розміщення об'єкта. З одного боку, необхідно оцінити інвестиційну привабливість певного регіону, а з іншого — розглянути потенційні переваги місця розташування об'єкта з позицій наближеності до ресурсів (сировина, кадри) чи до ринків збуту.

Розділ 5. Аналіз ринку. Він охоплює не тільки поточний, а й майбутній (який прогнозується) стан певного ринку. Основні етапи цього аналізу: характеристика потенційних споживачів певного товару, продукції чи послуг (далі — продукції); види продукції, розглянутих в інвестиційному проекті, що знаходяться на внутрішньому ринку, й оцінка сучасного обсягу попиту на продукт на цьому ринку за останні три роки; прогноз можливого обсягу продажу продукції у рамках інвестиційного проекту на найближчі п'ять років, у тому числі на внутрішньому (за регіонами) та зовнішньому ринках; оцінка рівня та динаміки цін на продукцію на внутрішньому і зовнішньому ринках; оцінка сучасного рівня конкуренції, який прогнозується на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Розділ 6. Обсяг і структура виробництва продукції (послуг), тобто основна характеристика майбутньої виробничої діяльності об'єкта інвестування на стадії його експлуатації. Визначається загальний обсяг запланованого випуску продукції в середньому за рік при виході об'єкта на проектну потужність. На другому етапі аналогічні розрахунки проводяться за всім асортиментом (чи групами) продукції. На третьому етапі результати диференціюються за роками майбутнього (6-го) періоду. Обсяги розраховуються в натуральних одиницях, національній валюті, у доларах США.

Розділ 7. Забезпеченість випуску продукції (послуг) основними ресурсами (факторами виробництва):

а) потреби в ресурсах з певного регіону України, з інших регіонів України, із-за кордону;

б) забезпеченість випуску продукції новітніми технологіями, сучасним устаткуванням, спорудами й об'єктами виробничої інфраструктури, кадрами відповідної кваліфікації.

Розділ 8. Стратегія маркетингу. Насамперед це чітка маркетингова орієнтація на споживача (знання його потреб, унікальності й адресності продукції, послуг, високоякісний сервіс, доступна ціна, своєчасність постачань, надійність, стабільність та ін.). Використовується як самостійний розділ у таких випадках: при виході на ринок із принципово новим видом продукції; при впровадженні на інші регіональні ринки (інші регіони України, зарубіжжя).Розділ 9. Управління реалізацією інвестиційного проекту. Визначається організаційно-правова форма реалізації Ш: діюча організаційно-правова форма ініціатора проекту; організаційно-правова форма інвестора (шляхом створення нового ВАТ, ЗАТ або ТОВ та ін.); організаційна структура управління об'єктом; проект буде реалізований самостійно чи із залученням підрядників та субпідрядників.

Розділ 10. Оцінка ризиків та їх страхування. До ризиків, які частіше стосуються інвестиційних проектів, належать: ризик істотної затримки початку реалізації Ш; несвоєчасне завершення будівельно-монтажних робіт з інвестиційного проекту; істотне перевищення розрахованої кошторисної вартості проекту; невихід на заплановані показники зовнішньоекономічної діяльності; зниження запланованого рівня ефективності діяльності та збільшення періоду повернення капіталу та ін.

Розділ 11. Фінансовий план — розділ плану, де зведені розрахунки здійснені на підставі попередніх розділів:

1) графік потоку інвестицій, пов'язаних з будівництвом (розширенням, технічним переозброєнням) та введенням об'єкта в експлуатацію:

— загальний обсяг інвестицій, у тому числі прямі й значні витрати за кошторисом, накладні витрати підрядчика та інвестора з контролю реалізації проекту;

— обсяг інвестицій в оборотні активи; обсяг створюваного страхового (резервного) фонду за ІП;

— загальний обсяг необхідних інвестицій у перший рік — за місяцями, у другий — за кварталами, а в третьому — п'ятому — у цілому за рік;

2) визначається план доходів та витрат, пов'язаних з експлуатацією ІП:

— валовий дохід від реалізації продукції;

— сума поточних витрат при експлуатації (повна собівартість, у тому числі за елементами і статтями витрат);

— податкові платежі за рахунок собівартості;

— податки, що включаються в ціну;

— валовий прибуток;

— податкові й інші платежі за рахунок прибутку;

— чистий прибуток;

— чистий грошовий потік (чистий прибуток та амортизація основних фондів);

3) визначається точка беззбитковості за ІП, що показує, за якого обсягу продажу товару буде досягнута самооплатність господарської діяльності об'єкта інвестування на стадії його експлуатації.

Розраховуються показники ефективності ІП, які були розглянуті в розділі 7.

Розділ 12. Стратегія фінансування інвестиційного проекту. У процесі розробки цієї стратегії визначаються:

— можливі джерела фінансування ІП;

— склад найбільш привабливих джерел інвестицій;

— форми залучення інвестицій (грошові та майнові внески, передача права на використання патентів, ліцензій, ноу-хау тощо).

Від майстерності та вміння сформувати чіткий, послідовний, логічний та компактний бізнес-план залежить значною мірою ймовірність привернути увагу інвесторів саме до цього інвестиційного проекту.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Види інвестиційних проектів та вимоги до їх розробки | Вимоги міжнародних фінансових організацій до бізнес-плану інвестиційного проекту

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 986; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.027 сек.