Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Джерела інформації для проведення фінансового аналізу
Значення, завдання, види фінансового аналізу та джерела інформації

Організація і методика аналізу фінансового стану підприємства

Внутрішній фінансовий аналіз проводиться працівниками підприємства. Інформаційна база для його проведення ширша, порівняно із зовнішнім фінансовим аналізом і включає усі, в тому числі внутрішні дані підприємства. Внутрішній аналіз необхідний для задоволення власних потреб підприємства. Його цільовим спрямуванням є забезпечення оптимальної фінансової моделі підприємства, зростання економічного потенціалу.

Завдання аналізу:

– оцінка динаміки, складу та структури активів і пасивів, оцінка змін окремих статей балансу;

– аналіз ліквідності та платоспроможності;

– аналіз фінансової стійкості;

– оцінка грошових потоків;

– аналіз ділової активності;

– аналіз фінансових результатів діяльності підприємства;

– оцінка ймовірності неплатоспроможності та банкрутства;

– пошук шляхів покращання фінансово-майнового стану підприємства

Об'єкти аналізу:

– активи та їх складові;

– зобов’язання та їх складові;

– грошові потоки;

– фінансові результати

Напрями використання основних форм фінансової звітності як інформаційних джерел аналізу наведені в табл. 2.1.

Таблиця 2.1 – Напрями використання форм фінансової звітності як інформаційних джерел аналізу

№ пп Форми фінансової звітності Змістовне наповнення Напрями використання інформації у фінансовому аналізі
  Баланс (ф.№ 1) Економічні ресурси, що контролюються підприємством, і джерела їх формування Горизонтальний і вертикальний аналіз, аналіз майнового та фінансового стану із застосуванням коефіцієнтів: оцінка структури ресурсів, ліквідності та платоспроможності підприємства, фінансової стійкості, оцінка й прогнозування змін економічних ресурсів та їх джерел
  Звіт про фінансові результати (ф. № 2) ' Доходи, витрати, фінансові результати діяльності Аналіз результативності діяльності, структури доходів і витрат, прибутковості, ділової активності та їх прогнозування
  Звіт про рух грошових коштів (ф- № 3) Грошові кошти (акумулювання та напрями використання) Аналіз грошових потоків від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства, основних джерел фінансування (за видами діяльності)
  Звіт про власний капітал (ф. № 4) Величина та зміни у складі власного капіталу протягом звітного періоду Аналіз структури капіталу, оцінка та прогнозування змін
  Примітки до річної фінансової звітності (ф. № 5) Облікова політика, інформація, що вимагає уточнення відповідно до вимог П(С)БО, деталізація статей звітності задля забезпечення її зрозумілості Різні напрями деталізованого аналізу фінансового стану, виявлення причин змін

Продовження табл. 2.1

№ пп Форми фінансової звітності Змістовне наповнення Напрями використання інформації у фінансовому аналізі
  Додаток до приміток до ; річної фінансової звітності "Інформація за сегментами" (ф.№6) Показники пріоритетних звітних сегментів, за допоміжними звітними сегментами, за допоміжними звітними географічними сегментами Аналіз доходів, витрат і активів за сегментами

 

Фінансовий аналіз підприємства здійснюють різні економічні суб'єкти, зацікавлені в отриманні найбільш повної інформації про його діяльність. Результати аналіз; дозволяють зацікавленим особам, як фізичним, так і юридичним, приймати управлінські рішення на підставі оцінки поточного фінансового стану, діяльності підприємства за минулі періоди і прогнозних даних.

Виділяють наступні види фінансового аналізу:

– експрес-аналіз фінансово-майнового стану;

– поглиблений фінансовий аналіз.

Основним завданням експрес-аналізу є проведення загальної оцінки фінансово-майнового стану суб'єкта господарювання, виявлення основних тенденцій його зміни. Він проводиться за даними фінансової звітності, а отже, орієнтований в основному на зовнішніх користувачів. Такий аналіз охоплює чотири етапи.

У межах етапів, процесі експрес-аналізу реалізуються наступні процедури:

На першому етапі проводиться перевірка показників фінансової звітності за формальними та якісними ознаками, на наявність усіх необхідних форм і додатків (відповідність підсумків, взаємна ув’язка показників різноманітних форм звітності)

На другому етапі виконується загальне ознайомлення з даними балансу, встановлюється характер змін у складі засобів підприємства та в їх джерелах, які відбулися в аналізованому періоді.

На третьому етапі здійснюється розрахунок та оцінка динаміки певних відносних показників (коефіцієнтів), які характеризують фінансовий стан суб’єкта господарювання.

Четвертий етап передбачає формування висновків та рекомендацій за результатами проведеного аналізу.
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 4293; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.041 сек.