Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Вікові особливості діяльності центральної нервової системи


Розвиток рефлекторних функцій нервової системи зумовлюється зміною її морфологічної структури і функціональних властивостей. Морфологічні зміни проявляються у збільшенні розмірів нейронів, мієлінізації нервових волокон, утворенні нових синапсів і встанов­ленні зв'язків між нейронам. Розвиток функціональних властивостей нервової системи характеризується встановленням відповідних величин мембранного потенціалу, потенціалу дії, лабільності та інших функціональних характеристик.

Загальною закономірністю функціонального розвитку централь­ної нервової системи є те, що філогенетично більш старі відділи мозку розвиваються раніше, ніж молоді. Спочатку розвиваються рефлекси, пов'язані з діяльністю спинного мозку (сухожилкові, рефлекси почісування, хватання та ін.), які формуються ще в пері­од внутрішньоутробного розвитку.

Частина рефлекторних реакцій людини, що виконуються дов­гастим мозком і мостом, також формується до народження. Так, дихальні рухи плода з'являються на 5 ... 6-му місяці внутрішньоутробного розвитку. До народження уже добре розвинені харчові без­умовні рефлекси смоктання, ковтання. Дотик до губ новонародже­ної дитини може викликати у неї смоктальні рухи без збудження смакових рецепторів. У новонароджених функціонують деякі позно-тонічні і вестибулярні рефлекси, які виконуються нервовими центрами довгастого мозку і моста.

Розвиток різних відділів головного мозку тісно пов'язаний з роз­витком функцій рухового апарату. Так, мозочок найбільш інтенсив­но росте в перший рік життя, особливо в період, коли дитина вчиться сидіти і ходити. В період з 1 до 7 років мозочок завершує свій розвиток і встановлення зв'язків з іншими відділами центральної нервової системи.

Ряд рефлексів, що здійснюються за участю середнього мозку, також з'являється ще до народження. У 6...7-місячних плодів спо­стерігаються рухові реакції у відповідь на звукові, температурні та інші подразнення. Починаючи з 3-го місяця життя у дітей проявля­ється орієнтувальний рефлекс. Статичні, установчі і випрямляючі рефлекси середнього мозку формуються протягом першого року життя за участю кори великого мозку.У новонароджених вже проявляються рефлекторні реакції на дотикові, смакові, нюхові, температурні і больові подразники, що свідчить про достатньо високий розвиток функціональної діяльності проміжного мозку. Але недосконалість регуляції температури тіла говорить про незрілість важливої частини проміжного мозку - підзгір'я. Розвиток центру терморегуляції в основному закінчуєть­ся в 3...4 роки.

Поява в 4..5-місячному віці більш-менш координованих довіль­них рухів і здатності до вираження емоцій (посмішка, сміх), пов'я­зана з розвитком базальних гангліїв і рухових центрів великого мозку.

У процесі розвитку значні зміни спостерігаються і в функціо­нальній діяльності кори. Хоч у новонароджених є всі первинні, вто­ринні і третинні борозни, розвиток їх продовжується і після народження. Формування борозен і звивин в основному закінчується в 7 років. Рухова зона кори великого мозку з'являється ще в період внутрішньоутробного розвитку, але її регулюючі виливи на нижчі відділи формуються після народження. В 3...4 роки за будовою мо­торна зона кори дітей не відрізняється від дорослих. Пірамідні ней­рони завершують свій розвиток у 7 років. У цей період встановлю­ється тісний взаємозв'язок між кірковими і підкірковими механізма­ми регуляції рухів. В цей же час досягають свого функціонального розвитку і поля рухового центру мови.

Досить швидко розвивається зона шкірно-м'язової чутливості, нейрони якої за своєю будовою вже у дітей двох років майже не відрізняються від нейронів цієї зони у дорослих. Розвиток цієї зони в основному закінчується в 7 років.

Зорова зона швидко росте в перші два роки життя, потім ріст її сповільнюється, і в 7 років вона становить 83,5% величини зони дорослої людини. Розвиток зорової зони тісно пов'язаний з розвит­ком вищої нервової діяльності, навчанням дітей письму. Слід за­значити, що функціональний розвиток центральної нервової системи, особливо в перші роки життя, надзвичайно тісно пов'язаний з рівнем рухової активності дітей, розвитком їхнього рухового апа­рату.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Кора півкуль великого мозку | Основні етапи еволюції нервової системи

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 638; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.