Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Загальне ознайомлення з даними балансу
Оцінка майнового потенціалу підприємства

Аналіз економічного потенціалу підприємства

Порядок проведення оцінки майнового потенціалу підприємства наступний:

1) Загальне ознайомлення з даними балансу.

2) Аналіз структури та динаміки активів підприємства.

3) Аналіз структури та динаміки пасивів підприємства.

4) Розрахунок основних показників, що характеризують майновий стан підприємства

Майновий потенціал характеризується розміром, складом і станом засобів, якими володіє підприємство. Грошова оцінка таких засобів наводиться в активі балансу підприємства, а джерела їх утворення – в пасиві.

На цьому етапі: оцінюється зміна валюти балансу, формується уявлення про діяльність підприємства, виявляються зміни у складі майна та джерелах його утворення, встановлюються зв'язки між різними показниками, виявляються так звані "хворі" статі звітності, ознаки нормального балансу. Характеристику про якісні зміни в структурі засобів та їх джерел можна отримати за допомогою вертикального та горизонтального аналізу. Для цього визначається питома вага окремих статей активу та пасиву балансу в загальному підсумку (валюті) балансу, розраховуються суми відхилень в структурі основних статей балансу порівняно з попереднім періодом. Тобто розробляється порівняльний аналітичний баланс.

Аналітичний баланс підприємства може формуватись шляхом перегрупування та/або агрегування (об'єднання) окремих статей, розділів балансу для надання балансу в формі, придатній для аналізу

У табл. 2.2 наведено аналітичний баланс, побудований за даними Ф.1.

Таблиця 2.2 – Аналітичний баланс підприємства

Показники На початок періоду На кінець періоду Відхилення
сума, тис. грн. питома вага, % сума, тис. грн. питома вага, % абсолютне, тис. грн. відносне, % пунктів струк­тури
Актив балансу
Необоротні активи              
Оборотні активи              
Витрати майбутніх періодів              
Разом              
Пасив балансу
Власний капі­тал, цільове фінансуван­ня              
Зобов'язан­ня              
Доходи майбу­тніх періодів              
Разом              

 

При здійсненні оцінки балансу необхідно враховувати, що ознаками "нормального" балансу є:

– Зменшення (в абсолютному вираженні) валюти балансу вказує, як правило, на скорочення підприємством обсягів господарювання, що може спричинити його неплатоспроможність. Аналізуючи збільшення валюти балансу за звітний період, необхідно враховувати вплив переоцінки основних засобів, дію інфляційних факторів тощо;

– темпи приросту оборотних активів вищі, ніж темпи приросту необоротних активів;

– власний капітал підприємства перевищує залучений і темпи його зростання вищі, ніж темпи зростання залученого капіталу;

– темпи приросту дебіторської і кредиторської заборгованості врівноважують один одного;

За необхідності перед аналізом складу та структури активів і пасивів підприємства можна здійснювати додаткове коригування статей балансу на індекс інфляції з наступним їх агрегуванням у необхідних аналітичних розрізах.
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 572; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.011 сек.