Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Елементи системи

Усі ці складові торгівлі тісно взаємозв'язані, а їхні дії підпорядковані вико­нанню соціально-економічних функцій торгівлі. Це іє перша ознака торгівлі як системи.

РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

Ресурси системи

 

Складні завдання і функції торгівлі потребують зосередження в цій сфері вели­чезних ресурсів для забезпечення її нормального функціонування (табл.)

Таблиця

(на початок 2007 р.)

 

Види ресурсів Од. виміру Усього у сфері торгівлі Частка в ресурсах країни, %
Основні засоби млрд грн (заг. варт.)   2,65
Оборотні кошти —«—»— 185,7 35,3
Матеріальні запаси   23,1 31,5
Кількість зайнятих млн чол. 1,7(3) 8,0
Товарообіг млрд грн   X

Дані табл. показують, що у сфері торгівлі зосереджено 22 млрд грн основних фондів, близько 186 млрд грн оборотних коштів і 23,1 млрд. запасів товарів. Щодо трудових ресурсів, то частка сфери обігу неофіційно становить не менш як 15 % трудового потенціалу України.

Ресурсний потенціал сфери торгівлі поступається лише промисловості і сільсь­кому господарству.

Крім зазначених у табл. ресурсів до складу торгівлі як соціально-економічної системи входять численні організаційні елементи: не менше ніж 120 тис. роздріб­них підприємств, організацій, об'єднань, понад 1500 оптових організацій та їх асо­ціацій.

Отже, ядро системи торгівлі становлять організаційні елементи у вигляді під­приємств торгівлі, організацій та їх об'єднань, товарно-матеріальні, трудові ресур­си і грошові засоби.

 

Друга ознака характеризує систему як сукупність елементів, що взаємо­зв'язані і перебувають у різносторонніх відносинах.

У торгівлі всі складові взаємодіють на базі розгалуженої системи зв'язків. Між суб'єктами торгівлі найбільш розповсюджені господарські зв'язки. Вони опосеред­ковують рух і обмін величезної маси товарів. Другий вид зв'язків на низовому рів­ні — це технологічні зв'язки, які вважаються ще більш системоутворювальними, ніж господарські. Технологічні зв'язки повинні забезпечити єдність і безперерв­ність торгово-технологічних процесів.

Співробітництво і взаємодія між підсистемами підтримується економічними зв'язками, інтеграційними та коопераційними зв'язками.

Уся сукупність зв'язків виражає комплекс складних відносин, які виникають у торгівлі: економічні, соціальні, технологічні, організаційні, правові та ін. Відно­сини виникають з приводу виробництва, розподілу, споживання, обміну. Безпере­чно, у торгівлі переважають відносини з приводу обміну в товарно-грошовій фо­рмі. Саме ці відносини визначають характер і інтегративні властивості торговельної системи.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Функції торгівлі | Лекція № 2
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 500; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.014 сек.