Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Конструктивні елементи складських споруд

Важливе значення для організації складського технологічного процесу мають конструктивні елементи складських споруд. Основними конструктивними елемен­тами складу є фундаменти, стіни, рампи, підлоги, міжповерхові перекриття, верхні покриття, звиси покрівлі, дашки, сходи, двері, вікна.

Фундамент — це підземна конструкція, основним призначенням якої є сприй­няття навантаження від будівлі і передавання її основі. За конструктивним улашту­ванням фундаменти поділяються на стрічкові, стовпчасті і суцільні. До фундамен­тів пред'являють такі вимоги: міцність, стійкість на перевертання, економічність.

Стіни складу поділяються на суцільні (для приміщень, які опалюються) і карка­сні (в тимчасових неопалюваних приміщеннях). До стін складу пред'являють такі основні вимоги: міцність і стійкість; забезпечення за своїми теплотехнічними влас­тивостями необхідного для збереження якості товарів температурно-вологісного режиму; водонепроникність; мінімальна вага і найменша будівельна й експлуата­ційна вартість.

Рампами називають платформові тротуари, що примикають до складу. Вони ви­користовуються для переміщення вантажів з автомашин чи вагонів у склад і назад. Висота рампи з боку залізничної колії дорівнює 1,1—1,2 м від рівня головки рейки, а з боку автомобільного заїзду — 0,9 м. Ширина рампи може бути від 1,2 до 6,0 м і більше. Для заїзду вантажних візків на рампу встановлюють спеціальні нахили, які називають пандусами. Ширина пандусів має бути на 0,8 м більше від ширини транспортних засобів, а ухил пандусів робиться не менш як 1:10—1:12.

Підлоги в складах бувають асфальтові, асфальтобетонні, бетонні, плиточні і де­рев'яні. Підлога має бути рівною, гладкою, міцною, стійкою до стирання і механіч­них ударів, не руйнуватись від дії кислот, лугів й інших хімічних речовин. Цим ви­могам найбільше відповідають підлоги з асфальтобетонним покриттям на бетонній основі. Навантаження на ці підлоги може досягати 3,5 т/м2.

Міжповерхові перекриття повинні бути міцними, легкими, відповідати необ­хідному ступеню вогнетривкості будівлі. Корисне навантаження перекриття стано­вить від 100 до 2500 кг/м2.

Покриттям називають верхню частину будівлі, яка складається з несучих і огороджувальних елементів. Несучими є елементи, які сприймають основні наванта­ження і передають їх на стіни і проміжні опори. Улаштування, що захищають при­міщення від прямих соняшних променів, атмосферних опадів і вітру називають огороджувальними елементами (покрівлі, дахи). Покрівлі мають відповідати вимо­гам пожежної безпеки, надійно захищати від дощу, снігу, бути довговічними і еко­номічними.

Звиси (піддашшя) — це продовження даху, що споруджується в одноповерхових складських будівлях. Дашок — спеціальне спорудження над рампою в багатопове­рхових і висотних складах. Звиси і дашки з боку залізничної колії повинні бути су­цільними вздовж усього складу, трохи більшими за ширину рампи і перекривати половину даху вагону. З боку автомобільної рампи звиси і дашки можуть установ­люватись лише над дверними прорізами, але ширина їх тут повинна перекривати рампу і кузов автомобіля. Така конструкція звисів і дашків дозволяє виконувати вантажно-розвантажувальні роботи в будь-яку погоду.

Для сполучення між поверхами обладнують сходи, які складаються з площадок і маршів, розміщених у сходовій клітці. Марш являє собою пристрій, що склада­ється з ряду сходинок, підтримуючих їх елементів і огорожі. На сходових клітках не-дозволяється влаштовувати будь-які приміщення для розміщення товарів та інвентарю.

Склади мають зовнішні і внутрішні двері, які за способом відкривання бувають стулчасті і розсувні. На складах поширені стулчасті двері, хоча розсувні більш ефе­ктивні: економиться площа, може використовуватись автоматика. Набувають по­ширення двері з пристроями, які дають теплову або холодну завісу, перешкоджаю­чи проникненню потоків холодного або теплого повітря всередину складу. Ці умови забезпечують тамбури з подвійними дверима. Розміри дверей: висота не ме­нше ніж 2,5 м, ширина не менше ніж 2,4 м. Висота дверей має перевищувати габа­рити транспорту з вантажем не менше ніж на 0,2 м, а ширина — не менше ніж на 0,6 м. Кількість дверей на складі визначається технологічним процесом і вантажо­обігом, але повинна бути мінімальною.

Розміщення і розміри вікон мають забезпечувати потрібне природне освітлен­ня приміщення і вентиляцію. На сучасних складах переважно застосовується штучне освітлення, улаштування вікон не передбачається в камерах холодильни­ків, у приміщеннях для зберігання картоплі, овочів, фруктів, деяких непродоволь­чих товарів.

Отже, важливими принципами раціонального планування складів та їх конс­труктивних елементів є: забезпечення руху товарів найкоротшими і неперехресними шляхами; створення необхідних умов для зберігання товарів; ефективне ви­користання складської площі і місткості; зручність для експлуатації складських приміщень; придатність для використання сучасного обладнання з метою механі­зації й автоматизації вантажно-розвантажувальних робіт; швидке виконання ос­новних і допоміжних складських операцій з мінімальними затратами праці і ви­тратами коштів.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Основні групи складських приміщень | Види спеціальних складів
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 438; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.009 сек.