Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Побудова балансу ліквідності
Аналіз ліквідності балансу полягає у порівнянні засобів за активом, згрупованих за рівнем їх ліквідності, та розташованими в порядку зменшення ліквідності із зобов'язаннями за пасивом, згрупованими за строками їх погашення і розташованими в порядку збільшення строків, і проводиться в наступній послідовності.

Залежно від рівня ліквідності активи підприємства поділяються на наступні групи (табл. …..).

Таблиця ….. Групування активів підприємства

Групи Умовне позначення Сума рядків балансу (ф. № 1) Характеристика
Високоліквідні А1 р. 220 – р240 Грошові кошти і поточні фінансові інвестиції
Швидко-ліквідні А2 р.150 – р.210 Дебіторська заборгованість, яка буде погашена за умовами договорів
Повільно-ліквідні А3 р.100 - р.140, р.250, р.270 Запаси (сировина й матеріали, незавершене виробництво тощо) та інші оборотні активи (зокрема, дебіторська заборгованість, строк сплати якої минув), витрати майбутніх періодів
Важко- ліквідні А4 Р 080 Активи, які передбачено використовувати більше одного року (або операційного циклу, якщо він перевищує рік)

Високоліквідними та найбільш мобільними активами підприємства є грошові кошти у касі та на рахунках у банку, тому що вони в будь-який час можуть бути використані для здійснення всіх господарських операцій, тобто мають абсолютну ліквідність. Менш ліквідними є кошти в дебіторській заборгованості, адже немає впевненості в строках їх надходження. Наступними активами за рівнем ліквідності є товари, готова продукція і виробничі запаси, які можна продати або використати для погашення заборгованості. Необоротні активи підприємства, як правило, не планують реалізовувати або ліквідувати, тому що за умови їх ліквідації зменшуються обсяги господарської діяльності. Відповідно такі активи відносяться до четвертої групи - важколіквідні активи.

Групування зобов'язань підприємства за строками їх погашення наведено в табл. 2.3.

Таблиця 2.3 – Групування зобов'язань підприємства

Групи Умовне позначення Сума рядків балансу (ф. № 1) Характеристика
Найбільш термінові П1 Р 530 - Р 610 Поточні зобов'язання за розрахунками
Коротко­строкові П2 Р 500-Р 520 Короткострокові кредити та позикові кошти
Довго­строкові П3 Р 480, Р 630 Довгострокові зобов'язання, доходи майбутніх періодів
Постійні П4 Р 380, Р 430 Зобов'язання перед власниками з формування власного капіталу

 

Найбільш термінові - це поточні зобов'язання підприємства перед постачальниками, державою та працівниками, оплата яких визначається моментом виникнення заборгованості за наслідками здійснених господарських операцій. Поточні зобов'язання визначаються строком погашення одержаних позикових коштів за період менше одного року. Довгострокові зобов'язання визначаються терміном погашення позикових коштів за період більше одного року.

Постійні зобов'язання - це зобов'язання перед власниками суб'єкта господарювання в частині формування власного капіталу, які виникають за власним бажанням окремих власників або при ліквідації підприємства.

Баланс підприємства вважають абсолютно ліквідним, якщо:

А1≥П1; А2 ≥П2; А3 ≥П3; А4≤П4; (2.1)

При цьому, якщо виконуються перші три обов’язкові умови ліквідності, тобто поточні активи перевищують зовнішні зобов’язання підприємства, то виконується і остання нерівність., яка має балансуючий характер та підтверджує наявність у суб'єкта господарювання власних оборотних коштів.

Якщо одна або декілька нерівностей системи мають протилежний знак порівняно з оптимальним варіантом, ліквідність балансу не є абсолютною.

Порівняння найбільш ліквідних коштів (А1) і швидколіквідних активів А2) з найбільш терміновими зобов'язаннями (П1) і короткостроковими пасивами (П2) дозволяє оцінити поточну ліквідність. Порівняння ж активів що повільно реалізуються, з довгостроковими і постійними пасивами відображає перспективну ліквідність. Поточна ліквідність свідчить про платоспроможність (чи неплатоспроможність) підприємства на найближчий проміжок часу до моменту, що розглядається. Перспективна ліквідність є прогнозом В фінансовому аналізі розроблені відносні показники - коефіцієнти ліквідності та платоспроможності (див. табл. 2.4).

Слід мати на увазі, що нормативні значення даних показників не враховують галузеву приналежність і тип виробництва підприємства. Тим часом, ці чинники визначають структуру оборотних засобів, їх оборотність. Відповідно нормативні значення коефіцієнтів ліквідності повинні бути різними для конкретних галузей і груп підприємств.

Таблиця 2.4 – Показники оцінки ліквідності та платоспроможності підприємства

№ з/п Назва показника Розрахунок Умовні позначення Нормативне (рекомен­доване) значення Економічна інтерпретація
  Коефіці­єнт пок­риття або Кп=(А1 + А2 + А3) / (П1 + П2) ОА - обо­ротні ак­тиви; ПЗ - пото­чні зобо­в'язання >2 (Ф.Ф Бути­нець)   >1 (П.Я. Попович); > 1,5-2 (М.Д. Білик) Визначається як співвідношення усіх оборотних активів до поточ­них зобов'язань, характеризує достатність обо­ротних засобів для покриття по­точних боргів
  Коефіці­єнт швидкої ліквідно­сті або Кшл= (А12)/(П1+ П2) ВО - векселі отримані; ДЗ - дебітор­ська забор­гованість; ПФІ - пото­чні фінансові інвестиції; ГК- грошові кошти >1 Показує, яка час­тина поточних зобов'язань може бути погашена не тільки за рахунок грошових коштів, але й за рахунок очікуваних фі­нансових надхо­джень
  Коефіці­єнт аб­солютної ліквід­ності або Кал = А1 / (П1 + П2)   >0,2 Характеризує негайну готов­ність підприємс­тва погасити по­точні зобов'я­зання і визнача­ється як відно­шення суми гро­шових коштів підприємства та поточних фінан­сових інвестицій до суми поточ­них зобов'язань
  Частка оборот­них за­собів у активах ВБ - ва­люта бала­нсу Розраховується як відношення оборотних засо­бів і валюти ба­лансу та показує їх питому вагу в майні підприємс­тва
  Робочий капітал (чистий оборотний) РК= ОА - ПЗ = р.260-р.620     різниця між оборо­тними активами підприємства та його короткостро­ковими (поточними) зо­бов’язаннями

 

Коефіцієнт покриття (коефіцієнт поточної ліквідності, загальний коефіцієнт ліквідності, коефіцієнт загальної платоспроможності) показує вартість оборотних активів підприємства, що припадає на одну гривню поточних зобов'язань. Якщо оборотні активи перевищують поточні зобов'язання, то підприємство вважається ліквідним.

Коефіцієнт швидкої ліквідності (коефіцієнт термінової платоспроможності, коефіцієнт "критичної оцінки") характеризує, яка частина зобов'язань може бути погашена не лише за рахунок грошових коштів, але й за рахунок очікуваних надходжень за відвантажену продукцію (виконані роботи, надані послуги).

Орієнтоване значення коефіцієнта - 1. Ця оцінка є досить умовною. Будь-яке підприємство повинно намагатися, щоб сума кредиту, наданого ним своїм покупцям (дебіторська заборгованість), не перевищувала величини кредиту, отриманого ним від постачальників. На практиці можливі будь-які відхилення від цього правила.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможності) показує, яка частина поточних зобов'язань може бути погашена активами, що мають абсолютну ліквідність. Нормативні значення цього показника, наведені при різних методиках, повинні дорівнювати або бути більшими 0,2; 0,5; 0,7.

На практиці незначна вірогідність того, що всі кредитори підприємства в один і той же час вимагатимуть повернення поточної заборгованості. Тому, якщо підприємство в короткостроковому періоді здатне погасити 20-25 % поточної заборгованості, це вважається нормальним рівнем ліквідності.

В умовах інфляції доцільно частку грошових коштів в активах зменшувати практично до нуля, адже гроші знецінюються в першу чергу. Цей коефіцієнт і його нормативні величини, вказані у відповідній економічній літературі, мають значення, як правило, тільки в умовах низькоінфляційної, збалансованої економіки.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності на даний час реально може знаходитися в межах зазначених нормальних обмежень тільки для підприємств, які займаються посередницькою діяльністю в основному торгівельно-закупівельного, біржового та фінансового характеру. У підприємств виробничої сфери, навіть якщо вони мають нормальний фінансовий стан, визначений за коефіцієнтом покриття, величина коефіцієнту абсолютної ліквідності найчастіше близька до нуля.

В окремих джерелах рекомендуються нормативне значення цього показника для підприємств сфери виробництва на рівні 0,05-0,10. Більша частка грошей і поточних фінансових інвестицій може свідчити про неефективність управління цими активами.

На коефіцієнт абсолютної ліквідності в основному звертають увагу банки при видачі короткострокових кредитів у незначній сумі на короткий термін, які зацікавлені у своєчасному поверненні кредитів і відсотків за ними.

Частка оборотних активів у активах визначається шляхом ділення оборотних активів на валюту балансу і показує їх питому вагу в майні підприємства. Наявність виробничих запасів у підприємства характеризує його можливість продовжувати господарську діяльність.

Робочий капітал – різниця між оборотними активами підприємства та його короткостроковими зобов’язаннями. Тобто робочий капітал є тією частиною оборотних активів, яка фінансується за рахунок власних коштів та довгострокових зобов’язань. Наявність робочого капіталу свідчить про те, що підприємство не тільки здатне сплатити власні поточні борги, а й має фінансові ресурси для розширення діяльності та інвестування

Узагальнення показників ліквідності за даними фінансової звітності підприємства наводиться в вигляді таблиці (див. табл. 2.5).

Таблиця 2.5 – Показники ліквідності підприємства

№ з/п Показники На початок періоду На кінець періоду Абсолютне відхилення
  Коефіцієнт покриття (загальний коефіцієнт ліквідності)      
  Коефіцієнт швидкої ліквідності      
  Коефіцієнт абсолютної ліквідності      
  Частка оборотних засобів в активах      
  Робочий капітал, тис, грн.      

 

Крім основних показників ліквідності та платоспроможності у спеціальній літературі наводяться й інші, наприклад коефіцієнт покриття оборотних активів власним капіталом, коефіцієнт маневрування оборотних активів та власних оборотних засобів.
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 3385; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.024 сек.