Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Поняття та основні характеристики ризику. Рівень ризику та розмір шкоди


Страхові ризики та їх оцінка

Тема 3

 

1. Поняття та основні характеристики ризику.

2. Управління ризиком. Роль ризик - менеджменту у виявленні, розпізнаванні та визначенні методів впливу на ризик

3. Структура та основи розрахунку страхових тарифів

 

За своїм змістом ризик є подією з негативними, особливо невигідними економічними наслідками, які можуть виникнути в майбутньому в будь-який момент у невідомих масштабах. Фактор ризику і необхідність покриття можливої шкоди в результаті його прояву викликають потребу в страхуванні. У страхуванні ризик визначається декількома основними поняттями.

По-перше, ризик - це конкретне явище або сукупність явищ (подія чи декілька подій), на випадок яких проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання. Він виражає потенційну можливість виплати страхового відшкодування (страхової суми).

По-друге, ризик пов'язаний з конкретним об'єктом щодо якого визначаються чинники ризику.

По-третє, ризик - це розподіл між страховиком і страхувальником негативних економічних наслідків у страховому випадку.

Отже, показник ризику це не лише ймовірність появи певної події, але й ймовірність настання негативного результату.

В залежності від наявності розрахункової бази ймовірності розрізняють:

1. Ймовірність математична ( апріорна);

2. Ймовірність статистична ( апостеріорна);

3. Ймовірність експертна ( екстематична).

Прояв різноманітних ризиків в усіх сферах суспільного життя зумовлює необхідність їх видової класифікації з метою застосування до них системного аналізу та прийняття раціональних управлінських рішень.

Ризики класифікують в залежності від кількісного та якісного характеру, за елементами ризику, причинами виникнення ризику, носіями ризику, ймовірності настання випадкової події щодо місця та часу.

У страхуванні ризики класифікують на дві великі групи:

· страхові;

· нестрахові (не включені в договір страхування).

Найбільш точно цю різницю зазначено в Законі України «Про страхування»: «Страховий ризик - певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання».Найбільш численну групу складають ризики, які можна застрахувати. Щоб встановити, чи є даний ризик страховим застосовують такі критерії:

· ризик, що включається в розмір відповідальності страховика, має бути з високим рівнем ймовірності;

· ризик має виступати як випадковий, тобто небезпека не повинна бути відома ні в просторі, ні за часом, ні за розміром;

· настання страхового випадку, яке виражається в реалізації ризику, не повинно залежати від волевиявлення страховика або інших зацікавлених осіб;

· страхова подія не може мати розмірів катастрофічного лиха, тобто охоплювати масу об'єктів у рамках величезної страхової сукупності, спричинюючи масові збитки.

Ризики класифікують:

1) Залежно від джерела небезпеки (походження) ризики класи­фікують на:

  • природні (об'єктивні) - зумовлені проявом стихійних сил природи;
  • антропогенні (суб 'єктивні) - виникають як наслідок діяльності людей.

2) За наслідком випадкових подій ризики ділять на чисті та спекулятивні.

Чисті – в свою чергу мають поділ:

1. Комерційні ( торгівельні, виробничі, майнові);

2. Природні

3. Екологічні

4. Політичні

5. Транспортні.

Спекулятивні ( фінансові) ризики мають наступний поділ:

1. Ризики, пов¢язані з купівельною спроможністю грошей ( інфляційні та дефляційні, валютні, ліквідності);

2. Інвестиційні ( втраченої корисності, зниження прибутковості, прямих фінансових втрат).

Для чистих ризиків характерна відсутність збитків або збитки. Для спекулятивних – прибуток; відсутність прибутку, збитки, відсутність збитків. Саме через потенційну можливість отримання прибутку спекулятивні ризики, як правило, не підлягають страхуванню.

3) З огляду на ризикогенні об'єкти ризики поділяють на:

· майнові - виявляються на майнових об'єктах та майнових інтересах власників певних видів майна;

· особисті - притаманні людям. Це ризики фізичного, фізіологічного та соціального походження.

4) За обсягом відповідальності страховика ризики поділяють на:

·індивідуальні (характерні для окремих, особливій предметів як антикваріат,
твори мистецтва тощо);

· універсальні (такі ризики входять до обсягу відповідальності страховика за більшістю договорів страхування).

5) За кількісними параметрами (величиною збитку) ризики можуть утворювати певний ряд і поділятися на:

· катастрофічні,

· великі,

· середні,

· малі,

· незначні,

· звичайні ризики.

Поділ ризиків за їх величиною має важливе практичне значення з точки зору єдиної методології обслуговування ризиків різних категорій. Особливістю катастрофічних ризиків є великомасштабність негативних наслідків, і неможливість їх передбачення та розрахунку. Причинами катастрофічних ризиків можуть бути як прояви природних катаклізмів (землетруси, циклони, виверження вулканів, повені та інші стихійні лиха), а також різні види людської діяльності (політичної, економічної, винахідницької та ін.).

Великі ризики є менш відчутними економічно, але виявляються з більшою закономірністю, піддаються точнішому передбаченню та розрахунку. З метою уніфікованого підходу до страхового обслуговування великих та катастрофічних ризиків усі ризики умовно поділені на дві неповні категорії: великі та масові. Масові - це ті ризики, які немає підстави відносити до великих. До великих ризиків віднесені ті ризики, які генеруються в найбільш ризикогенних галузях господарської діяльності, а саме - транспортні та повітряні ризики, ризики кредиту і застави, майнові ризики, що виявляються на великих підприємствах.

6) У загальному розмежуванні ризиків виділяються декілька груп:

· політичні,

· екологічні,

· транспортні

· технічні ризики.

Політичні ризики пов'язані з непередбачуваними діями, заходами чи акціями законодавчих або виконавчих органів влади, іноземних держав щодо конкретної держави, підприємств або приватних осіб цієї держави.

Екологічні ризики пов'язані із забрудненням довкілля і зумовлені діяльністю людини у виробництві.Транспортні ризики поділяють на ризики каско (страхування різноманітних транспортних засобів) і карго (страхування вантажів, що перевозяться різними видами транспортних засобів).

Технічні ризики проявляються як аварії внаслідок раптового виходу зі строю машин, обладнання, збою в технології виробництва. Вони мають універсальний характер, можуть нанести збитки майну, життю, здоров'ю людей та майновим інтересам юридичних осіб. Технічні ризики можуть проявлятися як промислові ризики, будівельно-монтажні тощо.

7) Окрему групу складають ризики, які рідко зустрічаються і мають як правило високу вартість. Вони отримали назву спеціальних (унікальних) ризиків (наприклад ризики, які супроводжують перевезення особливо цінних вантажів, грошей, творів мистецтва та ін.). В окремих випадках виділяють групові ризики, які страхуються одночасно.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Системи страхування | Управління ризиком. Роль ризик - менеджменту у виявленні, розпізнаванні та визначенні методів впливу на ризик

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 743; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.026 сек.