Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

 

 

 

 

Медичне страхування

Важливим елементом медичного захисту громадян в розвинутих країнах світу є медичне страхування. Ме­дичне страхування передбачає страхування на випадок втрати здоров'я з будь-якої причини. Медичне страхування забезпечує більшу доступність, якісність і повноту щодо задоволення різноманітних потреб населення в наданні медичних послуг, є ефектив­нішим порівняно з державним фінансуванням системи охорони здоров'я.

Медичне страхування може здійснюватися у двох формах: обов'язковій і добровільній.

Обов’язкове медичне страхування передбачено законодавством України, але поки, що не розроблене відповідне нормативне забезпечення для його впровадження. Система обов'язкового медичного страхування зобов'язує страхувальників укла­дати відповідні договори, згідно з якими вони мають право на одержання медичних послуг, перелік і обсяг яких установлюється програмою обов'язкового медичного страхування, у медичних установах, включених до системи обов'язкового медичного страхування.

Суб’єктами медичного страхування є страхувальники (громадяни, підприємства, місцеві і державні органи влади), страховики (страхові компанії, медичні фонди) та лікувально-профілактичні установи. Лікувально-профілактичні установи як суб'єкти обов'язкового медичного страху­вання представляють собою ті медичні установи, які мають ліцензію на право на­дання медичної допомоги і послуг згідно з програмою обов'язкового або добровільного медичного страхування. Медична установа, яка приймає участь у проведенні медичного страхування має пройти акредитацію на відповідність установ­леним професійним стандартам,

Медичні установи здійснюють свою діяльність на підставі договору зі страхови­ми медичними організаціями, який передбачає обов'язок медичної організації нада­вати застрахованому контингенту медичну допомогу певного обсягу та якості в кон­кретні строки (у межах програми обов'язкового або добровільного медичного страхування). У договорі встановлюється обсяг лікувально-діагностичної допомоги і нормативи відшкоду­вання витрат. За надання медичних послуг медичні організації одержують плату.

Медичні установи несуть відповідальність за відмову в наданні медичної допомо­ги застрахованій стороні, невідповідність медичних послуг за обсягом та якістю умовам договору зі страховою медичною організацією,

Медична допомога в системі медичного страхування може бути надана і само­стійно практикуючими лікарями, які мають на це право. Розрахунки з лікувально-профілактичними установами здійснюються страховими організаціями за фактично надану застрахованим медичну допомогу чи послугу. Це забезпечує контроль за які­стю медичної допомоги та використанням коштів, дає можливість створити еконо­мічні стимули для поліпшення обслуговування застрахованих громадян у медичних закладах.

Добровільне медичне страхування є доповненням до обов'язкового. У рамках добровільного медичного страхування передбачається оплата медичних послуг по­над програму обов'язкового медичного страхування. Добровільне медичне страху­вання має на меті забезпечити страхувальникові (застрахованому) гарантії повної або часткової компенсації страховиком додаткових витрат, пов'язаних із зверненням до лікувально-профілактичної установи за послугою, яка надається згідно з програ­мою добровільного медичного страхування.

Програми добровільного медичного страхування розрізняються між собою зале­жно від переліку медичних послуг (наприклад, у разі стаціонарного лікування або виклику лікаря додому); контингенту застрахованих (послуги дітям або дорослим) та переліку лікувальних установ, що їх пропонує страхова компанія для виконання програми добровільного медичного страхування; від вартості надаваних послуг.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Крім індивідуального страхування від нещасних випадків є колективне страхування | Майнове страхування
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 499; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.015 сек.