Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Взаємозв’язок між витратами та собівартістю продукції


Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Загальна характеристика витрат підприємства

 

Витрати - це. прямі і непрямі, фактичні і можливі випла­ти або упущена вигода, необхідні для того, щоб залучити й утри­мати ресурси в межах даного напрямку діяльності.

Для досягнення своєї основної мети - максимізації при­бутку - підприємство повинно понести певну суму витрат. Ці витрати спрямовуються на формування і використання усіх видів ресурсів.

Всі витрати підприємства (загальні витрати) поділя­ються на операційні та інвестиційні.

Операційні витрати - це витрати операцій­ної діяльності підприємства, тобто його ос­новної діяльності, пов'язаної з виробницт­вом та реалізацією продукції (товарів, ро­біт, послуг), яка забезпечує основну частку його доходу. Операційна діяльність не включає інвестиційної та фінансової діяль­ності підприємства.

Операційні витрати ще називають поточними витратами.

Частина з них є циклічними і повторюваними (витрати за си­ровину і матеріали, заробітну плату та ін.), а інші мають місце постійно і незалежно від виробництва (витрати на утримання приміщень, управлінського персоналу, споруд тощо).

Витрати виробництва представляють у натуральній і вартісній формах. Розрахунок необхідної кількості і облік витрат у натуральній формі має важливе значення для ор­ганізації самого процесу виробництва на підприємстві

Вартісна форма оцінювання витрат є вирішальною в процесі визначення ефективності виробничої діяльності підприємства, вона відображається у вартості виготовленої продукції, виконаних робіт (послуг).

Вартісною формою витрат на підготовку виробництва, виготовлення продукції та її збут є собівартість продукції.

Собівартість комплексно характеризує використання всіх видів ресурсів підприємства, вона є одним з важливі­ших показників ефективності виробництва.

v вивчення ринку, виявлення величини попиту на продук­цію; v підготовку та освоєння ви­робництва нової продукції; сам процес виробництва продукції; v обслуговування виробничого процесу та управління ним; v збут продукції; v дослідження, використання та охорону природних ресурсів; v набір і підготовку кадрів; v вдосконалення процесу ви­робництва, підвищення його ефективності.

Для підприємства важливо визначити витрати, які від­шкодовуються за рахунок собівартості, а які - за рахунок прибутку. 

Собівартість продукції включає витрати на:

 
 

 

 


На практиці не завжди собівартість продукції є по­вним відображенням дійс­них витрат на її виробни­цтво: одні з них мають від­ношення до процесу вироб­ництва продукції, але від­шкодовуються за рахунок прибутку; інші - включа­ються в собівартість, але не мають прямого зв'язку з ви­робництвом.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Інтелектуальний капітал | Категорії витрат

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 2007; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.023 сек.