Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Історія України та історія української культури


Навчально-методичний комплекс

Р.

О. А. Остроушко

Заступник директора з навчальної роботи

вивчення дисципліни

 

(за вимогами кредитно-модульної системи)

 

 

Кривий Ріг–2013

Навчально-методичний комплекс до вивчення дисципліни «Історія України та історія української культури» для студентів підготовки бакалаврв: Галузь знань:0401 природничі науки, напрям підготовки – 7.04010401 географія, спеціалізація –організація краєзнавчої туристичної роботи, факультет:географічний; галузь знань: 0401природничі науки, напрям підготовки 6.040101 хімія, спеціалізаціяінформатика; напрям підготовки 6.040102 біологія, спеціалізація:практична психологія, факультет:природничий; галузь знань: 0202 гуманітарні науки, напрям підготовки: 6.020303 філологія (українська мова і література), спеціалізація:редагування, англійська мова, українознавство, латинська мова, факультет: української філології; галузь знань: 0101 педагогіка, напрям підготовки 6.010103 технологічна освіта, спеціалізаціяінформатика, основи підприємницької діяльності, основи домашнього господарювання, факультет:технолого-педагогічний; галузь знань: 0203гуманітарні науки, напрям підготовки 6.020303 філологія (англ. мова і література, німецька мова і література, мова і література: російська), спеціалізація – факультет:іноземних мов;

 

галузь знань:0202 мистецтво, напрям підготовки 6.020204 мистецтво;

6.020202 хореографія, 6.020205 образотворче мистецтво, дизайн одягу, дизайн ландшафту, дизайн інтер’єру, факультет:мистецтв;

 

 

Програма навчальної дисципліни. – ДВНЗ «Криворізький національний університет» Криворізький педагогічний інститут, 2013. – 98 с.

 

РОЗРОБНИК: доцент кафедри, кандидат педагогічних наук Г. П. Поліщук.

РЕЦЕНЗЕНТИ:завідувач кафедри історіїУкраїни,

доктор історичних наук, професор В. О. Шайкан;

доцент, кандидат історичних наук Н. А. Печеніна

Обговорено та схвалено кафедрою історії України 18 квітня 2013 р., протокол №12

 Схвалено Вченою радою Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет»

« » 2013 р. протокол №

 

Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – Галузь знань _____________________ (шифр і назва) Нормативна (за вибором)
Модулів – 3 Напрям підготовки ____________________ (шифр і назва) Рік підготовки:
Змістових модулів – 3  
Індивідуальне завдання ___ессе________ (назва) Семестр
Загальна кількість годин - 108 Спеціальність: ____________________ (шифр і назва)    
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 3 самостійної роботи студента – 2 36 год.  
Практичні, семінарські
Додаткова спеціальність (спеціалізація): ____________________ (назва) 18 год. год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
Освітньо-кваліфікаційний рівень: ________бакалавр_____________ (бакалавр, спеціаліст, магістр) 54 год. год.
Індивідуальні завдання: год.
Вид контролю: ___екзамен___ (залік, екзамен)

 

 

Метою вивчення курсу «Історія України та історія української культури» у вищій школі є: засвоєння історичних фактів, їх узагальнення, пояснення та осмислення, поглиблення історичних та культурологічних знань у студентів; забезпечення більшого ступеня осмислення закономірностей та суперечностей історичного розвитку; урізноманітнення практичних навичок роботи з історичними картами, першоджерелами і науковою літературою; удосконалення умінь і навичок написання самостійних творчих робіт – ессеїв із навчальної дисципліни; закріплення і поглиблення умінь і навичок відбору, ретельного вивчення і аналізу наукової літератури із обраної теми, здійснення самостійних висновків: вироблення умінь застосовувати набуті знання з історії України та історії української культури для успішної орієнтації в суспільно-політичному житті, оцінки суспільних явищ і подій, розбудови незалежної держави.

Структура навчальної дисципліни– курс «Історія України та історія української культури» розрахований на вивчення студентами неісторичних спеціальностей протягом одного семестру.

 

ТЕМА Кількість годин, відведених на:
    Лекції семінарські заняття самостійну роботу
Змістовий модуль І. Вступ. Українські землі з найдавніших часів до середини XVII ст..
Тема 1. Початковий період появи людських спільнот на землях України    
Тема 2. Періодизація розвитку української культури
Тема 3. Стародавня культура східних слов'ян
Тема 4. Середньовічна держава Київська Русь та Галицько-Волинське князівство
Тема 5. Культура Київської Русі та Галицько-Волинського князівства
Тема 6. Україна у складі Великого князівства Литовського та Речі Посполитої (ХІУ–перша половина ХУІІ ст..)
Тема 7. Українська культура литовсько-польської доби (ХІУ–перша половина ХУІІ ст..)
Всього по модулю 1
Змістовий модуль 2. Українські землі із середини XVII до кінця ХІХ ст...
Тема 8. Гетьманат в Україні другої половини ХУІІ–кінця ХУІІІ ст.
Тема 9. Українська культура в козацько-гетьманську добу
Тема 10. Україна у складі Російської та Австрійської імперії (ХІХ – початок ХХ століття)
Тема 11. Українська культура в ХІХ столітті
Всього по модулю 2.  
Змістовий модуль 3. Українські землі у ХХ та на початку ХХІ століття
Тема 12. Національно-демократична революція в Україні у 1917–1920 рр. Україна у міжвоєнний період. (2 год)  
Тема 13. Україна в період Другої світової війни (1939–1945)
Тема 14.Україна в післявоєнний період. Криза авторитаризму і тоталітаризму (1946–1991)
Тема 15. Українська культура у 20–80 рр. ХХ століття
Тема 16. Тернисті шляхи становлення незалежної України (кінець ХХ – початок ХХІ столітгя)
Тема 17. Українська культура періоду незалежності    
Всього по модулю 3
Всього по курсу

 Змістовий модуль І. Вступ. Українські землі з найдавніших часів до середини XVII століття

 

Змістовий модуль Івивчає період неоліту, енеоліт (мідно-кам'яний вік) та добу бронзи, кочові племена в Україні, велике переселення народів і Україна, грецьку цивілізацію в Північному Причорномор'ї, східнослов'янські племена на українських землях, сутність культури та її основні культурологічні парадигми, періодизацію української культури, основні функції культури, джерела вивчення культури стародавніх слов'ян, основні етапи розвитку стародавньої культури східних слов'ян, ранні релігійні вірування та міфологію східнослов'янських племен, норманську теорію державності на Русі, перших володарів Руської землі, князя Володимира Великого та прийняття християнства на Русі, Київську Русь за часів Ярослава Мудрого та його наступників, динаміку державного управління та соціальної структури Русі, особливості економічного розвитку середньовічної держави, право Київської Русі, українські землі в період політичної роздробленості Русі та монгольської навали (друга третина XII – перша половина XIII ст.), Галицько-Волинське князівство як правонаступницю Київської Русі, особливості світорозуміння людини часів Київської Русі, мислителів Київської Русі, книжну справу. зародження і розвиток шкільної освіти, наукові знання, Софію Київську як світоглядну ідею та як художній шедевр, образотворче мистецтво Київської Русі: іконопис, фреску, мозаїку, книжко­ву мініатюру, ткацтво, килимарство та вишивку, театральне мистецтво, музику, танок, українські землі у складі Великого князівства Литовського, розвиток Великого князівства Литовського після Кревської унії, виникнення та еволюцію козацтва в Україні, Запорозьку Січ, подальший розвиток козацтва, Люблінську унію 1569 року та її наслідки, створення Речі Посполитої, Брестську церковну унію 1596 року, статус України у складі Речі Посполитої, розвиток науки і культури, мистецтво та особливості літературного процесу польсько-литовської доби.

 

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Формирование новой профессии | Тема 1. Початковий період появи людських спільнот на землях України

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 372; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.004 сек.