Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тема 8. Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрями економічної думки в Україні


(друга половина ХІХ-початок ХХ ст.)

 

8.1 Передумови, основні етапи і наслідки промислового перевороту в Україні. Економічний зміст аграрних реформ 1848-1861 р., їх соціальні наслідки

 

Промисловий переворот поклав початок індустріалізації економіки України. Його перший етап припадає на 20 — 40-і р.р. XIX ст. Не дивлячись на панування кріпацтва в аграрній сфері, в першій третині XIX ст. мануфактурне виробництво досягло значних успіхів. Набули поширення механічні робочі машини, зросла зацікавленість поміщиків в збільшенні виробництва.

Промисловий переворот в Україні почався в харчовій галузі промисловості. У 20-х роках з'явилися перші парові гути (у виробництві цукру). Зростаючі потреби в машинах і механізмах зумовили появу машинобудівних заводів. Перший завод з виробництва сільськогосподарської техніки, гідравлічних пресів, парових казанів і устаткування для цукрових заводів побудував у 1841 р. український поміщик Кандиба. До 1861 р. в українських губерніях налічувалося більше 20 машинобудівних заводів. Це сприяло зростанню обсягів металургійною виробництва, видобутку кам'яного вугілля. Промислове виробництво базувалося, головним чином на примусовій праці кріпосних.

Панщинна система господарювання в Східній Галичині, Закарпатті і Буковині, була так само, як і в Східній Україні, малоефективною, гальмувала розвиток господарства і вимагала ліквідації кріпацтва. Імператор Йосип II проголосив ряд змін в аграрній сфері, які передбачали:

- звільнення селян від особистої залежності;

- судочинство над селянами мав здійснювати не пан, а спеціально призначений державний чиновник;

- чітко визначався розмір панщини (до 30 днів на рік);

- заборонялося збільшення поміщицьких землеволодінь за рахунок селянських земель;

- сільським лихварям, які відмовлялися займатися сільським господарством, заборонялося проживати в селі тощо.

Наслідком йосиповських реформбуло те, що, хоча вони і не ліквідували соціальний конфлікт між поміщиками і селянами, проте перевели його в сферу закону.Закон (патент) про ліквідацію панщини в Галичині був проголошений 22 квітня 1848 року. Селяни оголошувалися вільними громадянами держави і звільнялися від панщинних повинностей.

Не дивлячись на недоліки, аграрна реформа в цілому сприяла розвитку господарства, розчистила шлях для інтенсифікації сільськогосподарського виробництва, формування індустріального суспільства.

Передумови відміни кріпацтва в Україні визрівали впродовж тривалого часу. Його ліквідації вимагали, перш за все, аграрні відносини, які свідчили про кризу панщинної системи господарювання. У першій половині XIX в. посилюється занепад поміщицьких господарств. Праця кріпосних селян стає малопродуктивною. Землеробство ведеться традиційними методами, екстенсивним шляхом. Поряд з тим, початок індустріалізації в країнах Західної Європи і в Росії вимагають збільшення виробництва сільськогосподарської продукції (зерна). З огляду на це, кріпацтво було основним гальмом в розвитку сільського господарства і промисловості.

19 лютого 1861 р. був проголошений офіційний Маніфест про відміну кріпацтва. Реформа повністю зберегла поміщицьке землеволодіння. Проте, зменшила селянські земельні наділи, якими селяни користувалися до реформи.

Разом з тим, реформа 1861 р. створила сприятливі умови для активізації господарської діяльності, перетворила кріпосних селян на вільних людей. Селяни могли вільно пересуватися, купувати і продавати рухоме і нерухоме майно, займатися підприємництвом, торгівлею.

Другий етап промислового перевороту проходив після ліквідації кріпацтва. Його хронологічні межі (умовно) - це 60-80-і роки ХІХ ст. В цей час фабрики і заводи остаточно витісняють мануфактурне виробництво. Як і в попередні десятиліття, центральне місце в українській промисловості займало цукроваріння. Успішно розвивалися мукомольне, масляне, текстильне та інші виробництва.

Таким чином, після ліквідації кріпацтва в Україні прискорився економічний розвиток і завершився промисловий переворот.

Колоніальним аграрним сировинним придатком промислово розвинених центральних і західних провінцій Австро-угорської імперії залишалися підвладні їй землі Східної Галичини, Північної Буковини і Закарпаття. У 70— 80-х р.р. XIX ст. тут також відбувався інтенсивний процес формування фабрично-заводської промисловості. У Східній Галичині розвивалися традиційні галузі промисловості: текстильна, шкіряна, соляна, тютюнова, паперова, скляна, керамічна. Проте застосування передової техніки в цих галузях відбувалося дуже повільно. Однією з перешкод цьому був початок промислового перевороту В німецьких і чеських провінціях Австрії ремісничі і мануфактурні вироби не витримували конкуренцію з фабрично-заводською промисловістю. Негативно впливала також колонізаторська політика властей, які не були зацікавлені в промисловому зростанні західноукраїнських земель.

Наприкінці XIX ст. на Закарпатті почали здобувати граніт, мармур, гончарну глину, вапняк тощо. Велике значення мав видобуток бурого вугілля і кам'яної солі.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Економічна думка періоду розвитку ринковогогосподарства | Економічна думка в Україні у другій половині ХІХ століття

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 348; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.021 сек.