Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Договірно-правове забезпечення

Структурна перебудова галузі та комерціалізація космічних технологій, все більш активний вихід галузі на світовий космічний ринок вимагають доопрацювання багатьох аспектів чинного законодавства з питань, що відносяться до сфери гармонізації його з міжнародним правом, а саме:

- державної належності космічних апаратів;

- захисту інтелектуальної власності;

- відповідальності та юрисдикції при застосуванні космічних систем;

- гарантій прав інвесторів щодо мобільних космічних об’єктів;

- захисту довкілля;

- впливу комерціалізації та приватизації космічної діяльності на державний сектор послуг;

- стандартизації та сертифікації космічної техніки;

- врегулювання спорів при реалізації комерційних космічних проектів та ін.

Особливо актуальною проблемою для національної космічної галузі є недостатній рівень правового регулювання важливої складової зовнішньоекономічної діяльності - контрактної роботи підприємств і організацій галузі, що у поєднанні з неврегульованістю окремих питань цієї діяльності у чинному законодавстві, з однієї сторони, і надзвичайно низьким професійним рівнем юристів-практиків на місцях, з іншої, призводить до значних перешкод у розвитку зовнішньоекономічної діяльності, а іноді й до суттєвих фінансових збитків.

На жаль, незважаючи на незадовільний стан чинного законодавства у цій сфері передовий міжнародний досвід не використовується, мабуть, через недостатню інформованість юристів-практиків.

Намагання запровадження механізмів правового регламентування контрактної роботи “зверху” (через запровадження правил укладення комерційних космічних контрактів на рівні відомчих актів), знову таки, на жаль, до цього часу не знайшли підтримки в керівників провідних підприємств і організацій.

Подальший розвиток космічного законодавства України здійснюватиметься різними шляхами, в тому числі й шляхом імплементації норм міжнародного космічного права в цю галузь національного космічного законодавства. Під імплементацією норм міжнародного права в національне законодавство розуміється впровадження міжнародно-правових норм в національні закони та інші нормативні акти. Імплементаційними при цьому мають стати норми міжнародних актів, ратифікованих Україною. За умови кращого кількісного та якісного розвитку міжнародного космічного права в порівнянні з космічним законодавством України, імплементація відповідних норм може мати важливе значення для розвитку галузі національного законодавства.

При встановленні необхідності в імплементації конкретних норм МКП ці норми переносяться в національне законодавство при прийнятті нових законодавчих актів чи внесенні до чинних актів відповідних змін і доповнень.

Питання про імплементацію пов’язане з іншим кардинальним питанням: чи достатньо для регламентації відповідних відносин у сфері космічної діяльності діючих норм міжнародного космічного права? Відповідь на це запитання потребує певної “інвентаризаційної” роботи щодо множини цих норм, в ході якої повинно бути з’ясованим:

- чи охоплюють існуючі міжнародно-правові норми діяльність не тільки держав і міжнародних організацій, а й юридичних та фізичних осіб у космосі;

- чи можуть поряд з космічною діяльністю суб’єктів міжнародного публічного права, що врегульовані відповідними нормами, виникати аналогічні відносини між суб’єктами міжнародного права та несуверенними суб’єктами, або тільки між несуверенними суб’єктами;

- чи потрібна імплементація відповідних норм міжнародного права у національне законодавство?

Мабуть лишнім буде говорити про важливість системного та планового вивчення цих проблем для розвитку не тільки національного космічного права, але й самої космічної галузі з огляду на її міжнародну спрямованість (і за коопераційними зв’язками в процесі створення КТ, і за експортною спроможністю галузі). Але фактично ці роботи здійснюються дуже повільно, причому не тільки через брак коштів, але й у зв’язку з вкрай недостатньою кадровою укомплектованістю відповідних правових інституцій. Між тим, вже на разі є потреба в імплементації в національне космічне законо-давство багатьох норм і правил таких міжнародно-правових актів, як Угода про рятування 1968 року, Конвенція про відповідальність 1972 року, Конвенція про реєстрацію 1975 року тощо. З цією проблемою пов’язане й питання про ратифікацію Україною міжнародних договорів і угод з питань використання космічного простору. Це є обов’язковою передумовою практичної імплементації норм цих договорів у внутрішнє законодавство України.

Крім імплементації норм і принципів міжнародного космічного права у внутрішнє законодавство, є й інші механізми впливу міжнародного права на поведінку суб’єктів космічної діяльності. Зокрема, має набути поширення практика введення в комерційні контракти положень міждержавних угод загальностратегічного і політичного характеру, в яких держави беруть на себе пряму відповідальність за дії юридичних і фізичних осіб, що знаходяться під їх юрисдикцією, і наприклад, надають космічні послуги та технології. В необхідних випадках може бути введене положення щодо держави як гаранта з космічних угод. Але для регламентації цих питань вкрай нагальним вважається прийняття законодавчого акту щодо регулювання комерційних аспектів космічної діяльності під юрисдикцією України.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Міжнародно-договірна база співробітництва з іншими країнами | Список літератури. 1. Які основні етапи розвитку космічного права в Україні?
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 371; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.012 сек.