Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Вимоги до складу статей балансу


У статті "Нематеріальні активи" відображається вартість
об'єктів, які віднесені до складу нематеріальних активів згідно з
відповідними положеннями (стандартами). У цій статті наводяться
окремо первісна та залишкова вартість нематеріальних активів, а
також нарахована у встановленому порядку сума накопиченої
амортизації. Залишкова вартість визначається як різниця між
первісною вартістю і сумою накопиченої амортизації, яка наводиться
у дужках.У статті "Незавершені капітальні інвестиції" відображається вартість незавершених на дату балансу капітальних інвестицій в необоротні активи на будівництво, реконструкцію, модернізацію (інші поліпшення, що збільшують первісну (переоцінену) вартість), виготовлення, придбання об'єктів матеріальних необоротних активів (у тому числі необоротних
матеріальних активів, призначених для заміни діючих, і
устаткування для монтажу).У статті "Основні засоби" наводиться вартість власних та
отриманих на умовах фінансового лізингу об'єктів і орендованих
цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу основних
засобів згідно з відповідними положеннями, а також вартість
основних засобів, отриманих у довірче управління або на праві
господарського відання чи праві оперативного управління. У цій
статті також наводиться вартість інших необоротних матеріальних
активів. У цій статті наводяться окремо первісна (переоцінена)
вартість, сума зносу основних засобів (у дужках) та їх залишкова
вартість. До підсумку балансу включається залишкова вартість, яка
визначається як різниця між первісною (переоціненою) вартістю
основних засобів і сумою їх зносу на дату балансу. У статті "Довгострокові біологічні активи"
відображається вартість довгострокових біологічних активів, облік
яких ведеться за Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 30
"Біологічні активи". У цій статті наводяться
справедлива (первісна, переоцінена) вартість, сума накопиченої
амортизації (у дужках) і залишкова вартість довгострокових
біологічних активів. До підсумку балансу включається справедлива
вартість, а також залишкова вартість, яка дорівнює різниці між
первісною (переоціненою) вартістю і сумою накопиченої амортизації
У вписуваних рядках 055-057 відображається вартість
об'єктів, що віднесені до інвестиційної нерухомості відповідно до
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 32 "Інвестиційна
нерухомість":· у рядку 055 "справедлива (залишкова) вартість інвестиційної
нерухомості" наводяться справедлива вартість інвестиційної
нерухомості, яка обліковується за справедливою вартістю, та
залишкова вартість інвестиційної нерухомості, яка обліковується за
первісною вартістю, що дорівнює різниці між первісною вартістю
(рядок 056) і сумою зносу (рядок 057). Показник рядка 055
включається до підсумку балансу;· у рядку 056 "первісна вартість інвестиційної нерухомості"
наводиться первісна вартість інвестиційної нерухомості, яка
обліковується за первісною вартістю;· у рядку 057 "знос інвестиційної нерухомості" наводиться
у дужках знос інвестиційної нерухомості, яка обліковується за
первісною вартістю.У статті "Довгострокові фінансові інвестиції"
відображаються фінансові інвестиції на період більше одного року,
а також усі інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані в
будь-який момент. У цій статті виділяються фінансові інвестиції,
які згідно з відповідними положеннями (стандартами) обліковуються
методом участі в капіталі.
У статті "Довгострокова дебіторська заборгованість"
показується заборгованість фізичних та юридичних осіб, яка не
виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена
після дванадцяти місяців з дати балансу.
\У статті "Відстрочені податкові активи" відображається
сума податку на прибуток, що підлягає відшкодуванню в наступних
періодах унаслідок тимчасової різниці між обліковою та податковою
базами оцінки. У статті "Інші необоротні активи" наводяться суми
необоротних активів, які не можуть бути включені до наведених вище
статей розділу "Необоротні активи", крім гудвілу, який наводиться
у рядку 065.У статті "Виробничі запаси" показується вартість запасів
малоцінних та швидкозношуваних предметів сировини, основних і
допоміжних матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів і
комплектуючих виробів, запасних частин, тари, будівельних
матеріалів та інших матеріалів, призначених для споживання в ході
нормального операційного циклу.У статті "Поточні біологічні активи" відображається
вартість поточних біологічних активів тваринництва (дорослі
тварини на відгодівлі і в нагулі, птиця, звірі, кролики, дорослі
тварини, вибракувані з основного стада для реалізації, молодняк
тварин на вирощуванні і відгодівлі) в оцінці за справедливою або
первісною вартістю, а також рослинництва (зернові, технічні,
овочеві та інші культури) в оцінці за справедливою вартістю, облік
яких ведеться за Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 30
"Біологічні активи".У статті "Незавершене виробництво" показуються витрати на
незавершене виробництво і незавершені роботи (послуги), а також
вартість напівфабрикатів власного виробництва і валова
заборгованість замовників за будівельними контрактами.У статті "Готова продукція" показуються запаси виробів на
складі, обробка яких закінчена та які пройшли випробування,
приймання, укомплектовані згідно з умовами договорів із
замовниками і відповідають технічним умовам і стандартам.
Продукція, яка не відповідає наведеним вимогам (крім браку), та
роботи, які не прийняті замовником, показуються у складі
незавершеного виробництва.У статті "Товари" показується без суми торгових націнок
вартість товарів, які придбані підприємствами для наступного
продажу.У статті "Векселі одержані" показується заборгованість
покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію
(товари), інші активи, виконані роботи та надані послуги, яка
забезпечена векселями.У статті "Дебіторська заборгованість за товари, роботи,
послуги" відображається заборгованість покупців або замовників за
надані їм продукцію, товари, роботи або послуги (крім
заборгованості, яка забезпечена векселем). У підсумок балансу
включається чиста реалізаційна вартість, яка визначається шляхом
вирахування з дебіторської заборгованості резерву сумнівних
боргів. Сума резерву сумнівних боргів наводиться у дужках.
У статті "Дебіторська заборгованість за розрахунками з
бюджетом" показується дебіторська заборгованість фінансових і
податкових органів, а також переплата за податками, зборами та
іншими платежами до бюджету.У статті "Дебіторська заборгованість за виданими
авансами" показується сума авансів, наданих іншим підприємствам у
рахунок наступних платежів. У статті "Дебіторська заборгованість з нарахованих
доходів" показується сума нарахованих дивідендів, процентів,
роялті тощо, що підлягають надходженню. У статті "Дебіторська заборгованість із внутрішніх
розрахунків" показується заборгованість пов'язаних сторін та
дебіторська заборгованість із внутрішньовідомчих розрахунків.
У статті "Інша поточна дебіторська заборгованість"
показується заборгованість дебіторів, яка не може бути включена до
інших статей дебіторської заборгованості та яка відображається у
складі оборотних активів.
Показники дебіторської заборгованості (крім
дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги) у разі
створення щодо неї резерву сумнівних боргів наводяться у балансі
за чистою реалізаційною вартістю, яка визначається у порядку,
наведеному в пункті 27 цього Положення (стандарту).У статті "Поточні фінансові інвестиції" відображають
фінансові інвестиції на строк, що не перевищує один рік, які
можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент (крім
інвестицій, які є еквівалентами грошових коштів).
У статті "Грошові кошти та їх еквіваленти" відображаються
кошти в касі, на поточних та інших рахунках у банках, які можуть
бути використані для поточних операцій, а також еквіваленти
грошових коштів. У цій статті окремо наводяться кошти в
національній та іноземній валютах. Кошти, які не можна використати
для операцій протягом одного року, починаючи з дати балансу або
протягом операційного циклу внаслідок обмежень, слід виключати зі
складу оборотних активів та відображати як необоротні активи. У
вписуваному рядку 231 "у т.ч. в касі" наводять суму наявної в
касах підприємства готівки (як, у тому числі з рядка 230).У статті "Інші оборотні активи" відображаються суми
оборотних активів, які не можуть бути включені до наведених вище
статей розділу "Оборотні активи". У цій статті наводиться,
зокрема, сальдо субрахунків 331 "Грошові документи в національній
валюті", 332 "Грошові документи в іноземній валюті" і 643
"Податкові зобов'язання".У складі витрат майбутніх періодів відображаються
витрати, що мали місце протягом поточного або попередніх звітних
періодів, але належать до наступних звітних періодів.
У вписуваному рядку 275 "IV. Необоротні активи та
групи вибуття" відображається вартість необоротних активів та груп
вибуття, утримуваних для продажу, що визначається відповідно до
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 27 "Необоротні
активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність" .У статті "Статутний капітал" наводиться зафіксована в
установчих документах загальна вартість активів, які є внеском
власників (учасників) до капіталу підприємства. Підприємства, для
яких не передбачена фіксована сума статутного капіталу,
відображають у цій статті суму фактичного внеску власників до
статутного капіталу підприємства.У статті "Пайовий капітал" наводиться сума пайових
внесків членів спілок та інших підприємств, що передбачена
установчими документами. У статті "Додатковий вкладений капітал" акціонерні товариства показують суму, на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість. Інші підприємства відображають у цій статті суму капіталу, який вкладено
засновниками понад статутний капітал.У статті "Інший додатковий капітал" відображаються сума
дооцінки необоротних активів, вартість необоротних активів,
безкоштовно отриманих підприємством від інших юридичних або
фізичних осіб, та інші види додаткового капіталу.У статті "Резервний капітал" наводиться сума резервів,
створених, відповідно до чинного законодавства або установчих
документів, за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства.
У статті "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)"
відображається або сума нерозподіленого прибутку, або сума
непокритого збитку. Сума непокритого збитку наводиться в дужках та
вираховується при визначенні підсумку власного капіталу.У статті "Неоплачений капітал" відображається сума
заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного
капіталу. Ця сума наводиться в дужках і вираховується при
визначенні підсумку власного капіталу.
У статті "Вилучений капітал" господарські товариства
відображають фактичну собівартість акцій власної емісії або
часток, викуплених товариством у його учасників, державні
(казенні) та комунальні підприємства - передачу майна відповідно
до Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та
операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і
господарських організацій, які володіють та/або користуються
об'єктами державної, комунальної власності, затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 19.12.2006 N 1213.
Сума вилученого капіталу наводиться в дужках і підлягає
вирахуванню при визначенні підсумку власного капіталу.У складі забезпечень наступних витрат і платежів
відображаються нараховані у звітному періоді майбутні витрати та
платежі (витрати на оплату майбутніх відпусток, гарантійні
зобов'язання тощо), величина яких на дату складання балансу може
бути визначена тільки шляхом попередніх (прогнозних) оцінок, а
також залишки коштів цільового фінансування і цільових надходжень,
які отримані з бюджету та інших джерел, у тому числі коштів,
вивільнених від оподаткування у зв'язку з наданням пільг з податку
на прибуток підприємств.Підприємства, які відповідно до законодавства є
страховиками, у вписуваному рядку 415 наводять суму страхових
резервів, у вписуваному рядку 416 наводять у дужках суму часток
перестраховиків у страхових резервах, різниця між якими
включається до підсумку розділу балансу.Підприємства, які здійснюють діяльність з випуску та
проведення лотерей на території України, у вписуваному рядку 417
наводять залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті
переможцям лотереї відповідно до оприлюднених умов її випуску та
проведення, у вписуваному рядку 418 наводять залишок сформованого
резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у
лотереї.У статті "Довгострокові кредити банків" показується сума
заборгованості підприємства банкам за отриманими від них позиками,
яка не є поточним зобов'язанням. У статті "Інші довгострокові фінансові зобов'язання"
наводиться сума довгострокової заборгованості підприємства щодо
зобов'язання із залучення позикових коштів (крім кредитів банків),
на які нараховуються відсотки. У статті "Відстрочені податкові зобов'язання" показується
сума податків на прибуток, що підлягають сплаті в майбутніх
періодах внаслідок тимчасової різниці між обліковою та податковою
базами оцінки. У статті "Інші довгострокові зобов'язання" показується
сума довгострокових зобов'язань, які не можуть бути включені до
інших статей розділу "Довгострокові зобов'язання".
У статті "Короткострокові кредити банків" відображається
сума поточних зобов'язань підприємства перед банками за отриманими
від них позиками. У статті "Поточна заборгованість за довгостроковими
зобов'язаннями" показується сума довгострокових зобов'язань, яка
підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу.
У статті "Векселі видані" показується сума
заборгованості, на яку підприємство видало векселі на забезпечення
поставок (робіт, послуг) постачальників, підрядчиків та інших
кредиторів. У статті "Кредиторська заборгованість за товари, роботи,
послуги" показується сума заборгованості постачальникам і
підрядчикам за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані
послуги (крім заборгованості, забезпеченої векселями).
У статті "Поточні зобов'язання за одержаними авансами"
відображається сума авансів, одержаних від інших осіб у рахунок
наступних поставок продукції, виконання робіт (послуг).
У статті "Поточні зобов'язання із розрахунків з бюджетом"
показується заборгованість підприємства за усіма видами платежів
до бюджету, включаючи податки з працівників підприємства.
У статті "Поточні зобов'язання з позабюджетних платежів"
показується заборгованість за внесками до позабюджетних фондів,
передбачених чинним законодавством.
У статті "Поточні зобов'язання зі страхування"
відображається сума заборгованості за відрахуваннями на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхування
майна підприємства та індивідуальне страхування його працівників.
У статті "Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати
праці" відображається заборгованість підприємства з оплати праці,
включаючи депоновану заробітну плату.У статті "Поточні зобов'язання за розрахунками з
учасниками" відображається заборгованість підприємства його
учасникам (засновникам), пов'язана з розподілом прибутку
(дивіденди тощо) і формуванням статутного капіталу.
У статті "Поточні зобов'язання із внутрішніх розрахунків"
відображається заборгованість підприємства пов'язаним сторонам та
кредиторська заборгованість з внутрішньовідомчих розрахунків.
У статті "Інші поточні зобов'язання" відображаються суми
зобов'язань, які не можуть бути включеними до інших статей,
наведених у розділі "Поточні зобов'язання". У цій статті
наводиться, зокрема, сальдо субрахунку 644 "Податковий кредит" і
сума валової заборгованості замовникам за будівельними
контрактами.У вписуваному рядку 605 відображаються зобов'язання,
пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними
для продажу, що визначаються відповідно до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 27 "Необоротні активи, утримувані для
продажу, та припинена діяльність.До складу доходів майбутніх періодів включаються доходи,
отримані протягом поточного або попередніх звітних періодів, які
належать до наступних звітних періодів.

 <== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Дніпропетровськ – 2011 | Звіт про фінансові результати. Структура та склад

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 574; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.018 сек.