Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

 

 

 

 

Вимоги до складу статей

 

Відображдення доходів та витрат підприємства у звіті про фінансові результати наведено у розрізі звичайної та надзвичаної видів діяльності.

Звичайна діяльність - будь-яка основна діяльність
підприємства, а також операції, що її забезпечують або виникають
внаслідок її проведення.Надзвичайна подія - подія або операція, яка відрізняється від
звичайної діяльності підприємства, та не очікується, що вона
повторюватиметься періодично або в кожному наступному звітному
періоді.

Звичайна діяльність включає три різні напрями: операційна, інвестиційна та фінансова діяльності.

Операційна діяльність - основна діяльність підприємства, а
також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою
діяльністю.

Інвестиційна діяльність – це діяльність підприємства, пов’язана з придбанням або продажем необоротних активів і фінансових інвестицій, що не є еквівалентами грошових коштів. Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові фінансові інвестиції, що можуть бути вільно виміняні на грошові кошти і мають незначний ризик зміни вартості.

Фінансова діяльність – це сукупність операцій, що призводять до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства, наприклад, випуск акцій і облігацій, одержання позик та їхнє погашення, викуп акцій власної емісії, виплата дивідендів, відсотків та ін.

У статті "Доход (виручка) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)" відображається загальний доход (виручка)
від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг, тобто без
вирахування наданих знижок, повернення проданих товарів та
непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного збору
тощо). Організації, основною діяльністю яких є торгівля цінними
паперами, у цій статті відображають вартість, за якою реалізовано
цінні папери, та суму винагороди за виконання інших операцій,
пов'язаних з розміщенням, купівлею і продажем цінних паперів.
У статті "Податок на додану вартість" відображається сума
податку на додану вартість, яка включена до складу доходу
(виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). У статті "Акцизний збір" підприємства - платники
акцизного збору відображають суму, яка врахована у складі доходу
(виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).Підприємства, які сплачують інші збори або податки з
обороту, показують їх суму у вільному рядку звіту про фінансові
результати. Зокрема, у цьому рядку відображаються належні до
сплати безпосередньо Пенсійному фонду України збори на обов'язкове
державне пенсійне страхування з торгівлі ювелірними виробами із
золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння, надання
послуг стільникового рухомого зв'язку. У цьому рядку підприємства
- платники відповідного податку, збору (обов'язкового платежу)
наводять належні до сплати суми збору на розвиток виноградарства,
садівництва і хмелярства, рентної плати за нафту, природний газ і
газовий конденсат тощо.У статті "Інші вирахування з доходу" відображаються
надані знижки, повернення товарів та інші суми, що підлягають
вирахуванню з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг) без непрямих податків. Зокрема у цій статті
відображають одержані підприємством від інших осіб суми доходів,
що за договорами належать комітентам, принципалам тощо.Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг) визначається шляхом вирахування з доходу (виручки)
від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідних
податків, зборів, знижок тощо.У статті "Собівартість реалізованої продукції (товарів,
робіт, послуг)" показується виробнича собівартість реалізованої
продукції (робіт, послуг) та/або собівартість реалізованих
товарів. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг) визначається згідно з положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку 9 "Запаси", 16 "Витрати", 30 "Біологічні
активи". У цій статті організації, основною діяльністю яких є
торгівля цінними паперами, відображають балансову вартість
реалізованих цінних паперів. Підприємства, які відповідно до
законодавства є страховиками, у цій статті наводять виплати
страхових сум та страхових відшкодувань. Підприємства, які
здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей, у цій
статті наводять відрахування на створення (формування) за звітний
період призового фонду, а також резерву, що покриває величину
джек-поту, не забезпечену сплатою участі у лотереї. Підприємства, які визначають собівартість згідно з підпунктом
11.1 пункту 11 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16
"Витрати", у цій статті показують собівартість
реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за прямими
витратами. У статті "Загальновиробничі витрати" відображаються
загальновиробничі витрати, якщо у статті "Собівартість
реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)" наводиться
собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за
прямими витратами згідно з підпунктом 11.1 пункту 11 Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати".Валовий прибуток (збиток) розраховується як різниця між
чистим доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і
собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).У статті "Інші операційні доходи" відображаються суми
інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім доходу
(виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): доход
від операційної оренди активів; доход від операційних курсових
різниць; відшкодування раніше списаних активів; доход від
реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій,
необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття)
тощо. До цієї статті також уключаються дохід від первісного
визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та
дохід від зміни вартості біологічних активів з виділенням у
вписуваному рядку 061 доходу від первісного визнання біологічних
активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок
сільськогосподарської діяльності.У статті "Адміністративні витрати" відображаються
загальногосподарські витрати, пов'язані з управлінням та
обслуговуванням підприємства.У статті "Витрати на збут" відображаються витрати
підприємства, пов'язані з реалізацією продукції (товарів) -
витрати на утримання підрозділів, що займаються збутом продукції
(товарів), рекламу, доставку продукції споживачам тощо.У статті "Інші операційні витрати" відображаються
собівартість реалізованих виробничих запасів, необоротних активів,
утримуваних для продажу, та групи вибуття; відрахування на
створення резерву сумнівних боргів і суми списаної безнадійної
дебіторської заборгованості відповідно до пункту 11 Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська
заборгованість", затвердженого наказом Міністерства фінансів
України від 8 жовтня 1999 року N 237 і
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 1999 року
за N 725/4018; втрати від знецінення запасів; втрати від
операційних курсових різниць; визнані економічні санкції;
відрахування для забезпечення наступних операційних витрат, а
також усі інші витрати, що виникають в процесі операційної
діяльності підприємства (крім витрат, що включаються до
собівартості продукції, товарів, робіт, послуг). У цій статті
наводяться також витрати від первісного визнання біологічних
активів і сільськогосподарської продукції, від зміни вартості
біологічних активів з виділенням у рядку 091 витрат від первісного
визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції,
одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності.Прибуток (збиток) від операційної діяльності визначається
як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого
операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та
інших операційних витрат.У статті "Доход від участі в капіталі" відображається
доход, отриманий від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні
підприємства, облік яких ведеться методом участі в капіталі.У статті "Інші фінансові доходи" показуються дивіденди,
відсотки та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій (крім
доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі).У статті "Інші доходи" показується доход від реалізації
фінансових інвестицій; доход від неопераційних курсових різниць та
інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не
пов'язані з операційною діяльністю підприємства.У статті "Фінансові витрати" показуються витрати на
проценти та інші витрати підприємства, пов'язані із запозиченнями
(крім фінансових витрат, які включаються до собівартості
кваліфікаційних активів відповідно до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 31 "Фінансові витрати".
У статті "Втрати від участі в капіталі" відображається
збиток, спричинений інвестиціями в асоційовані, дочірні або
спільні підприємства, облік яких провадиться методом участі в
капіталі.У статті "Інші витрати" відображаються собівартість
реалізації фінансових інвестицій; втрати від неопераційних
курсових різниць; втрати від уцінки фінансових інвестицій та
необоротних активів; інші витрати, які виникають у процесі
звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з
операційною діяльністю підприємства. Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до
оподаткування визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку)
від операційної діяльності, фінансових та інших доходів
(прибутків), фінансових та інших витрат (збитків).У вписуваному рядку 176 або 177 відображаються (у тому
числі) відповідно прибуток або збиток від припиненої діяльності
після оподаткування та/або прибуток або збиток від переоцінки
необоротних активів та груп вибуття, що утворюють припинену
діяльність і оцінюються за чистою вартістю реалізації та
визначаються відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського
обліку 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена
діяльність".У статті "Податки на прибуток" показується сума податків
на прибуток від звичайної діяльності, визначена згідно з
Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 17 "Податок на
прибуток".Прибуток від звичайної діяльності визначається як різниця
між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування та сумою
податків з прибутку. Збиток від звичайної діяльності дорівнює
збитку від звичайної діяльності до оподаткування та сумі податків
на прибуток.У статтях "Надзвичайні доходи" і "Надзвичайні витрати"
відображаються відповідно: невідшкодовані втрати від надзвичайних
подій (стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо), включаючи
затрати на запобігання виникненню втрат від стихійного лиха та
техногенних аварій, які визначені за вирахуванням суми страхового
відшкодування та покриття втрат від надзвичайних ситуацій за
рахунок інших джерел; доходи і втрати від інших подій та операцій,
які відповідають визначенню надзвичайних подій, наведеному у цьому
Положенні (стандарті). Втрати від надзвичайних подій
відображаються за вирахуванням суми, на яку зменшується податок на
прибуток від звичайної діяльності внаслідок цих втрат. Зміст і
вартісна оцінка доходів або витрат від кожної надзвичайної події
слід окремо розкривати в примітках до фінансових звітів.
У статті "Податки з надзвичайного прибутку"
відображається сума податків, що підлягає сплаті з прибутку від
надзвичайних подій.Чистий прибуток (збиток) розраховується як алгебраїчна
сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності та надзвичайного
прибутку, надзвичайного збитку та податків з надзвичайного
прибутку. У розділі II Звіту про фінансові результати наводяться
відповідні елементи операційних витрат (на виробництво і збут,
управління та інші операційні витрати), яких зазнало підприємство
в процесі своєї діяльності протягом звітного періоду за
вирахуванням внутрішнього обороту, тобто за вирахуванням тих
витрат, які становлять собівартість продукції (робіт, послуг), що
вироблена і спожита самим підприємством. Собівартість реалізованих
товарів, запасів, іноземної валюти у цьому розділі не наводиться. Розділ III Звіту про фінансові результати заповнюють
акціонерні товариства, прості акції або потенційні прості акції
яких відкрито продаються та купуються на фондових біржах,
включаючи товариства, які перебувають у процесі випуску таких
акцій. У проміжній (квартальній) фінансовій звітності наводяться
показники, передбачені пунктами 42 і 43 цього Положення
(стандарту).У статті "Середньорічна кількість простих акцій"
наводиться середньозважена кількість простих акцій, які перебували
в обігу протягом звітного періоду.У статті "Скоригована середньорічна кількість простих
акцій" наводиться середньорічна кількість простих акцій в обігу,
скоригована на середньорічну кількість потенційних простих акцій.
У статті "Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію"
наводиться показник, що розраховується діленням різниці між сумою
чистого прибутку (збитку) і сумою дивідендів на привілейовані
акції на середньорічну кількість простих акцій в обігу.У статті "Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію" відображається показник, що розраховується діленням
скоригованого чистого прибутку (збитку) на скориговану
середньорічну кількість простих акцій в обігу.Розрахунок середньорічної кількості акцій, чистого
прибутку, (збитку) на одну просту акцію, та їх коригування
здійснюється згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського
обліку 24 "Прибуток на акцію".У статті "Дивіденди на одну просту акцію" відображається
показник, який розраховується шляхом ділення суми оголошених
дивідендів на кількість простих акцій, за якими сплачуються
дивіденди.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Звіт про фінансові результати. Структура та склад | Звіт про рух грошових коштів
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 420; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.014 сек.