Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Показники, характеризують фінансовий стан підприємства


Показники , що характеризують фінансовий стан можна умовно розділити на групи, що відображають різні сторони фінансового стану підприємства. До них відносяться коефіцієнти ліквідності; показники структури капіталу (коефіцієнти стійкості); коефіцієнти рентабельності; коефіцієнти ділової активності.

Ступінь платоспроможності підприємства зазвичай оцінюється за допомогою фінансових коефіцієнтів ліквідності:

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності розраховують як відношення грошових коштів і бистрореалізуемих короткострокових цінних паперів до поточної - короткострокової заборгованості:

У світовій практиці достатнім вважається значення коефіцієнта абсолютної ліквідності, що дорівнює 0,2 - 0,3, тобто підприємство може негайно погасити 20 - 30% поточних зобов'язань.

2. Коефіцієнт ліквідності визначають як відношення грошових коштів, короткострокових фінансових вкладень і дебіторської заборгованості до поточних зобов'язань:

За оцінками, що прийняті в міжнародній практиці, значення коефіцієнта повинно бути 0,8 - 1.

3. Загальний коефіцієнт покриття, який часто називають просто коефіцієнтом покриття, дає загальну оцінку платоспроможності підприємства. Коефіцієнт покриття становить інтерес для покупців і власників акцій і облігацій підприємства. Його обчислюють за формулою

Нормальне значення цього коефіцієнта становить 2,0-2,5.

Фінансову стійкістьі автономність відображає структура балансу (співвідношення між окремими розділами активу і пасиву), яка характеризується кількома показниками .

1. Коефіцієнт автономії характеризує залежність підприємства від зовнішніх позик. Чим нижче значення коефіцієнта, тим більше позик у компанії, тим вище ризик неплатоспроможності. Найнижче значення коефіцієнта відображає також потенційну небезпеку виникнення у підприємства дефіциту грошових коштів:

Вважається нормальним, якщо значення показника коефіцієнта автономії більше 0,5, тобто фінансування діяльності підприємства здійснюється не менше, ніж на 50% з власних джерел.2. Частку позикових коштів визначають за формулою

Цей ставлення показує, скільки позикових коштів приваблювало підприємство на 1 руб. власних коштів, вкладених в активи.

3. Коефіцієнт інвестування - співвідношення позикових і власних коштів - є ще однією формою представлення коефіцієнта фінансової незалежності:

Рекомендовані значення: 0,25 - 1.

Коефіцієнти рентабельності. Крім уже розглянутих коефіцієнтів рентабельності, при аналізі фінансового стану розраховують і інші модифікації, що характеризують різні сторони діяльності підприємства.

1. Коефіцієнт рентабельності продажів. Демонструє частку чистого прибутку в обсязі продажів підприємства:

2. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу дозволяє визначити ефективність використання капіталу, інвестованого власниками підприємства. Зазвичай цей показник порівнюють із можливим альтернативним вкладенням коштів в інші цінні папери. Рентабельність власного капіталу показує, скільки грошових одиниць чистого прибутку заробила кожна одиниця, вкладена власниками компанії:

3. Коефіцієнт рентабельності оборотних активів. Демонструє можливості підприємства в забезпеченні достатнього обсягу прибутку по відношенню до використовуваних оборотних коштів компанії. Чим вище значення цього коефіцієнта, тим більше ефективно використовуються оборотні кошти:

4. Коефіцієнт рентабельності активів необоротні демонструє здатність підприємства забезпечувати достатній обсяг прибутку по відношенню до основних засобів компанії. Чим вище значення даного коефіцієнта, тим більше ефективно використовуються основні засоби:

5. Коефіцієнт рентабельності інвестицій показує, скільки грошових одиниць було потрібно підприємству для отримання однієї грошової одиниці прибутку. Цей показник є одним з найбільш важливих індикаторів конкурентоспроможності:

Коефіцієнти ділової активностідозволяють проаналізувати, наскільки ефективно підприємство використовує свої кошти. Серед цих коефіцієнтів розглядаються такі показники як фондовіддача, коли мова йде про необоротні активи, оборотність оборотних коштів, а також оборотність усього капіталу.

Аналіз ділової активності підприємства здійснюється шляхом розрахунку таких показників:

- коефіцієнта оборотності активів ,
- коефіцієнта оборотності дебіторської заборгованості,
- коефіцієнта оборотності кредиторської заборгованості
- коефіцієнта тривалості обертів дебіторської і кредиторської заборгованостей
- коефіцієнта оборотності матеріальних запасів,
- коефіцієнта оборотності основних засобів (фондовіддачі)
- коефіцієнта оборотності власного капіталу.

Коефіцієнт оборотності активів обчислюється як відношення чистої виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) до середній величині підсумку балансу підприємства і характеризує ефективність використання підприємством всіх наявних ресурсів незалежно від джерел їх залучення.

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості розраховується як відношення чистої виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) до середньорічної величини дебіторської заборгованості і показує швидкість обертання дебіторської заборгованості підприємства за період, який аналізується, розширення або зниження комерційного кредиту, що надається підприємством.

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості розраховується як відношення чистої виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) до середньорічної величини кредиторської заборгованості і показує швидкість обертання кредиторської заборгованості підприємства за період, який аналізується, розширення або зниження комерційного кредиту, яке надається підприємству.

Строк погашення дебіторської і кредиторської заборгованостей розраховується як відношення тривалості звітного періоду до коефіцієнту оборотності дебіторської або кредиторської заборгованості і показує середній період погашення дебіторської або кредиторської заборгованостей підприємства.

Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів розраховується як відношення собівартості реалізованої продукції до середньорічної вартості матеріальних запасів і характеризує швидкість реалізації товарно-матеріальних запасів підприємства.Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача) розраховується як відношення чистої виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) до середньорічної вартості основних засобів. Він показує ефективність використання основних засобів підприємства.

Коефіцієнт оборотності власного капіталу розраховується як відношення чистої виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) до середньорічної величини власного капіталу підприємства і показує ефективність використання власного капіталу підприємства.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Аналіз фінансової звітності | Структура и функции идеологии

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 2005; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.023 сек.