Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Сутність і значення організації праці

Читайте также:
 1. IX.Значення поля
 2. Аналіз продуктивності праці
 3. Баланс робочого часу одного середньооблікового працівника
 4. Безпека праці при вантажних операціях.
 5. Безпека праці при експлуатації гідравлічних лагів.
 6. Безпека праці при експлуатації суднових гірокомпасів.
 7. Безпека праці при експлуатації суднового навігаційного устаткування.
 8. Безпека праці при швартовних операціях.
 9. Безпека праці при якірних операціях.
 10. Безпека та гігієна праці
 11. Бюджетування та його сутність. Види бюджетів
 12. Вибір індивіда між працею та відпочинком. Крива індивідуальної пропозиції праці.

Тема 6. Організація праці

Організація праці — це спосіб поєднання безпосередніх вироб­ників із засобами виробництва з метою створення сприятливих умов для одержання високих кінцевих соціально-економічних ре­зультатів. Організація праці має спри­яти вдосконаленню всіх процесів праці, виробничих структур для досягнення найвищої ефективності суспільного виробництва.

В умовах ринкової економіки на всіх рівнях управління можна виділити економічні та соціально-психологічні завдання щодо поліпшення організації праці. Економічні завдання передбачають досягнення максимальної економії живої та уречевленої праці, підвищення продуктивності, зниження витрат у процесі виробництва продукції і надання по­слуг належної якості. Соціально-психологічні завдання передбачають створення та­ких умов праці, які б забезпечували високий рівень працездатно­сті зайнятих у виробництві. Крім того, працівники мають одер­жувати задоволення від роботи, яку виконують.

Організація праці на підприємстві охоплює такі основні на­прями:

поділ і кооперація праці, що передбачають науково обґрун­тований розподіл працівників за певними трудовими функціями, робочими місцями, а також об'єднання працівників у виробничі колективи;

організація та обслуговування робочих місць, які сприяють раціональному використанню робочого часу;

нормування праці, що передбачає визначення норм затрат праці на виробництво продукції і надання послуг як основу для організації праці і визначення ефективності виробництва;

організація підбору персоналу та його розвиток, тобто планування персоналу, профорієнтація і профвідбір, наймання персоналу, підвищення його кваліфікації, планування кар'єри тощо;

оптимізація режимів праці і відпочинку, установлення най­більш раціонального чергування часу роботи та відпочинку про­тягом робочої зміни, тижня, місяця. Відпочинок, його зміст і три­валість мають максимально сприяти досягненню високої праце­здатності протягом робочого часу;

раціоналізація трудових процесів, прийомів і методів праці на основі узагальнення прогресивного досвіду. Раціональним вважається такий спосіб роботи, який забезпечує мінімальні за­трати часу;

поліпшення умов праці, що передбачає зведення до мі­німуму шкідливості виробництва, важких фізичних, психоло­гічних навантажень, а також формування системи охорони й безпеки праці;

зміцнення дисципліни праці, підвищення творчої активності працівників;

мотивація й оплата праці.

Організація праці на підприємствах, в окремих галузях вироб­ництва здійснюється в конкретних формах, які залежать від таких основних чинників: рівня науково-технічного прогресу, системи організації виробництва; психологічних факторів і особливостей екологічного середовища; а також від низки чинників, обумовле­них характером завдань, які вирішуються в різних ланках систе­ми управління.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| Сутність і значення організації праці

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 154; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.224.103.239
Генерация страницы за: 0.001 сек.