Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Правове регулювання приватизації державного майна в системі АПК

Реформа аграрного сектору неможлива без реформування відносин власності. Зміна форм власності в АПК здійснюється шляхом приватизації.

Приватизація державного майна в АПК – це відчуження майна, що перебуває у державній власності, на користь фізичних і юридичних осіб, які можуть бути покупцями відповідно до закону. Мета приватизації полягає у тому, щоб забезпечити підвищення ефективності с/г виробництва.

Правову основу приватизації майна складають: ЗУ “Про приватизацію майна державних підприємств” від 04.03.1992 р. ( в редакції від 19.02.1997 р.), “Про особливості приватизації майна в АПК” від 10.07.1996 р. Державна програма приватизації, що розробляється ФДМ і затверджується ВРУ один раз на три роки (зараз діє програма 2000-2002, затверджена ЗУ від 18.05.2000 р.).

Головна особливість приватизації в АПК полягає у тому, що внаслідок приватизації підприємств переробної промисловості їх власниками стали виробники с/г продукції. Майно державних підприємств було приватизовано переважно членами їх трудових колективів.

Законом встановлено, що приватизація підприємств в АПК – переробних, харчових, сервісних, торгівельних, будівельних, які виконують роботи та надають послуги с/г товаровиробникам, незалежно від вартості об’єктів приватизації (але не менше необхідної для створення статутного фонду АТ) відбувається шляхом перетворення їх в ВАТ. При цьому зберігається профільність, технологічна єдність та цілісність майнового комплексу та технології.

Особливістю приватизації майна в АПК є також способи її проведення. С/г підприємства не можуть бути продані на аукціоні або за конкурсом, а також іншим способом, що передбачає конкуренцію покупців.

Право на пільгове придбання акцій за номінальною вартістю мають працівники підприємств, що приватизується та працівники інших с/г підприємств. До працівників підприємств, що приватизуються прирівнюються особи, що вийшли на пенсію з цих підприємств, звільнені за скороченням штатів і не працевлаштувалися до моменту приватизації на інші підприємства, особи, що мають право згідно із законодавством повернутися на попереднє місце роботи на це підприємство, інваліди, звільнені за станом здоров’я у зв’язку з каліцтвом чи професійним захворюванням.Недержавним сільськогосподарським підприємствам передається безоплатно 51 відсоток акцій підприємств, що приватизуються, включаючи розміщення приватизаційних майнових сертифікатів, а також власних коштів і компенсаційних сертифікатів працівників відповідних сільськогосподарських підприємств та прирівняних до них осіб через довірчі товариства, створені в колективах товаровиробників.

Акції, які не були викуплені на пільгових умовах протягом одного року з дня початку їх продажу, реалізуються на загальних підставах відповідно до законодавства України.

Таким чином Закон передбачає, що обов’язковою умовою приватизації нес\г підприємств є те, що серед працівників цих підприємств і серед с/г виробників має бути розміщена більша частина акцій (більше 51%). Це робиться для того, щоб на загальних зборах акціонерів більшість голосів належала колективу підприємства, що приватизувалося і працівникам с/г підприємств, які мають безпосередні с/г зв’язки.

При приватизації майна державних с/г підприємств (радгоспів) працівникам та прирівняним до них особам безоплатно надається частка державного майна (акції), розмір якої визначається як добуток вартості майна, що припадає на одного члена колективного сільськогосподарського підприємства по області на кількість працівників підприємства, що приватизується, та прирівняних до них осіб.

Розподіл безоплатно переданого майна (акцій) між працівниками здійснюється відповідно до трудової участі за рішенням загальних зборів. Приватизація частки державного майна, що залишилася після безоплатної його передачі, здійснюється за приватизаційні майнові сертифікати.

Якщо після цього частина майна залишилася не викупленою, то орган приватизації за згодою загальних зборів передає їм залишки майна для придбання за власні кошти на виплат до 5 років.

У разі відсутності згоди загальних зборів на придбання частки майна на виплат орган приватизації приймає рішення про перетворення цього підприємства у ВАТ із наданням права на придбання майна на пільгових умовах за приватизаційні майнові сертифікати членам сімей трудового колективу даного підприємства, які проживають разом з ними, та особи, зайняті у соціальній сфері на селі. Частина державного майна, що залишилася, приватизується на загальних підставах (відкритий продаж).

У випадку приватизації майна підприємств харчової, переробної, комбікормової промисловості, а також сервісних, торгівельних та інших с/г підприємств АПК, які виконують роботи та надають послуги с/г товаровиробникам, передбачається збереження їх виробничої спеціалізації протягом не менше 10 років.

Приватизація частини державної власності у майні підприємства зі змішаною формою власності відбувається шляхом перетворення їх у ВАТ на визначених вище умовах та в такому ж порядку. Підприємство, вартість майна якого є недостатньою для формування статутного фонду ВАТ, приватизується шляхом викупу майна працівниками цих підприємств за приватизаційні майнові сертифікати, власні кошти та компенсаційні сертифікати.

Особливості приватизації майна с/г науково-дослідних установ, експериментальних господарств полягають у тому, що вона здійснюється за погодженням із КМУ через перетворення їх у ВАТ. При цьому частина державного майна (акцій) має становити не менше 51% загальної вартості майна.

Кошти, отримані від приватизації, використовуються для нарощування обсягів виробництва продукції, технічного переозброєння приватизованих підприємств АПК, створення нових робочих місць.

З метою організаційно-правового врегулювання процесу приватизації ФДМУ прийняв 09.08.1996 р. Положення про порядок приватизації майна радгоспів та інших с/г підприємств, а також створених на їх основі орендних підприємств.

Ініціатива щодо приватизації майна радгоспу може виходити від органу приватизації, а також покупців, шляхом подання останніми до органу приватизації заяви на приватизацію.Орган приватизації протягом одного місяця розглядає заяву, приймає рішення про приватизацію і у 5-денний термін повідомляє про це заявника.

Відмова в приватизації має бути аргументованою (особа, що подала заяву, не може бути покупцем, або існують обмеження щодо приватизації підприємства).

Протягом 1 місяця орган приватизації створює комісію з приватизації підприємства, до складу якої входять представники трудового колективу; покупці, які подали заяви на приватизацію; представники місцевих рад, фінансових органів, державного органу приватизації, Антимонопольного комітету України.

Комісія складає проект плану приватизації об’єкта, який передбачає строки, спосіб приватизації, початкову ціну об’єкта, рекомендовані форми платежу, забезпечення технологічної єдності, недопущення руйнування цілісних майнових комплексів, технологій, порядок використання майна, що підлягає приватизації.

 

У разі перетворення радгоспу у ВАТ, орган приватизації:

- у 10-денний термін з дня затвердження плану приватизації радгоспу затверджує статут відкритого акціонерного товариства;

- після державної реєстрації ВАТ, а також реєстрації випуску акцій та інформації про їх випуск, здійснює розміщення акцій.

 

Розміщення таких акцій здійснюється шляхом:

- укладення договору про безоплатну передачу акцій працівникам радгоспу та прирівняним до них особам;

- пільгового продажу акцій працівникам радгоспу та прирівняним до них особам за приватизаційні майнові сертифікати, у разі, якщо залишилися акції після проведення безоплатної передачі. У цьому випадку право на придбання акцій на пільгових умовах мають також члени сімей працівників радгоспу, які проживають разом з ними, особи, які зайняті у соціальній сфері на селі, а також спеціалісти ветеринарної медицини.

 


[1] Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 41. - Ст. 188.

[2] 2 Там само. - 1997. - № 17. - Ст. 122.

[3] Далі – ДП.

 

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 521; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.004 сек.