Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Система органів управління у сфері охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності
Лекція № 3.

 

 

 

1. Етапи становлення системи охорони інтелектуальної власності.

2. Організаційна структура охорони інтелектуальної власності

–законодавчі органи влади

– судові органи влади

– – виконавчі органи влади

3.Недержавні організації ІВ.

4.Законотворча діяльність у системі інтелектуальної власності

 

Література

 

1. 1.Альтшулер Г.С. Найти идею. Введение в теорію решения изобретательских задач._Новосибирск: Наука, 1986, 209с.

2. Андрианов П.А. Техническое творчество учащихся. – М.: Просвещение, 1986.-215с.

3. Дахно И.И. Патентоведение.–Харьков, 1977.ю–3131с.

4. Жаров В.О. Захист прав інтелектуальної власності в Україні: Навч. посібник.–2-е вид., перероб. І доп.–К.: ЗАТ „Інститут інтелектуальної власності”, 2002.–188с.

5. Жаров В.О. Інтелектуальна власність в Україні: правові аспекти набуття, здійснення та захисту прав.–К.: Видавничий дім „Ін Юре”, 2000.–187с.

6. Інтелектуальна власність: словарь– ТRIPS.довідник / за заг. ред.. О.Д. Святоцького.–у 2-х т.: Том 1. Авторське право і суміжні права /за ред.. О.Д. Святоцького, В.С. Дроб’язка.–К.: Видавничий дім „Ін Юре”, 2000.–356с.

7. Економіка інтелектуальної власності: використання і передача прав на об’єкти інтелектуальної власності /Укладач Міняйло Л.А..–К.: ЗАТ „Інститут інтелектуальної власності і права”, 2000.–168с.

 

До незалежності України, яка була у складі Радянського Союзу до 1991 р., для державного управління системою ІВ в 1955р. (вперше в 1920р.) був створений Державний комітет у справах винаходів і відкритів (Держкомітет) при Раді Міністрів СРСР.

При Держкомітеті були створені Всесоюзний науково-дослідницький інститут державної патентної експертизи, котрий приймав і розглядав заявки на винаходи, організовував їх експертизу, Центральний науково-дослідний інститут патентної інформації і техніко-економічних досліджень –підприємство "Патент", Обчислювальний центр Держкомітету, Всесоюзна патентно-технічна бібліотека з патентним фондом, Всесоюзний центр патентних послуг.

На підприємствах і організаціях були створені відділи винахідництва і раціоналізації і патентні відділи. В 1958 р. була створена Всесоюзна спілка винахідників і раціоналізаторів на громадських засадах, як юридична особа з затвердженим статутом, з багатьма філіями республіканського, регіонального і обласного рівнів на всій території СРСР чисельністю більше 7 млн.членів.

Після здобуття незалежності Україна отримала лише окремі фрагменти системи охорони ІВ колишнього СРСР, що вимагало докорінної перебудови системи з врахуванням принципів ринкової економіки та стратегії входження країни до світового економічного, політичного і соціально-культурного простору.

Етапи становлення системи охорони ІВ в Україні:

Перший етап (1991-1994рр.)став періодом закладання найнеобхідніших законодавчих основ та створення базових організаційних структур.

Другий етап (1995-1999рр.)був обумовлений запровадженням курсу на радикалізацію соціально-економічних реформ у країні (жовтень 1994р.) і прийняттям Україною низки важливих міжнародних зобов'язань, та початком з 1995 р. переговорного процесу про набуття повноправного членства в Світовій організації торгівлі.

Третій етап (розпочався у 2000р.)у зв'язку з закінченням кризового періоду економіки України.

Система охорони ІВ в Україні (за станом 2002 р.) регулювала завдяки 37 законам і 100 підзаконним актам:

- 16 самостійних обєктів авторського права в галузі науки, літератури та мистецтва;

- 3 види суміжних прав;

- 9 видів промислової власності;

- захист від недобросовісної конкуренції.

Протягом останніх років в Україні сформувалася досить розгалужена організаційна структура органів, які прямо чи опосередковано забезпечують діяльність у сфері охорони інтелектуальної власності таб."Організаційна структура органів в Україні у сфері ІВ" таб.

 

В Україні охорону обєктів ІВ здійснюють установи, до яких належать:

- законодавчі органи влади;

- судові органи влади;

- виконавчі органи влади.таб (з синьої книжки)

Вищим законодавчим органом управління науково-технічним прогресом є Верховна Рада України У структурі Верховної Ради України, у складі Комітету з питань науки і освіти створений Підкомітет з питань інноваційної діяльності і захисту ІВ.

У структурі судової влади у 2001 році створена спеціалізована колегія суддів Вищого господарського суду України з розгляду справ, пов'язаних із захистом прав ІВ. Подібні колегії також створені в Автономній республіці Крим, областях, місті Києві і Севастополі та в Апеляціних господарських судах.

Система виконавчих органів охоплює такі установи:

1. Міжвідомчий комітет зпроблем захисту прав на обєкти інтелектуальної власності – постійно діючий орган при КМУ, створений у лютому 2000р. для координації влади у сфері охорони інтелектуальної власності.

2. Державний департамент інтелектуальної власності, створений у квітні цього ж року у складі Міністерства освіти і науки України.

Інші міністерства і відомства України, діяльність яких так чи інакше стосується охорони прав інтелектуальної власності:

1. Антимонопольний комітет України – центральний орган. Що забезпечує захист від недобросовісної конкуренції, пов'язаної з неправомірним використанням обєктів інтелектуальної власності.

2. Міністерство юстиції України – бере участь у розробці законодавчих актів з питань інтелектуальної власності, координує законотворчу діяльність у цій сфері та відповідає за його адаптацію до законодавства Європейського Союзу;

3. Міністерство внутрішніх справ України – здійснює заходи з попередження та розкриття злочинів від порушень прав ІВ, бере участь у створенні та вдосконаленні необхідної для протидії цим порушенням законодавчої бази;

4. Державна податкова адміністрація України (ДПАУ)-здійснює контроль за нарахуванням і платою податків при ввезенні та виробництві аудіо- й відеопродукції на території України;

5. Державна митна служба України – забезпечує реєстрацію та здійснює комплекс передбачених законодавством заходів з недопущення переміщення через митний кордон України товарів, вироблених з порушенням прав інтелектуальної власності;

6. Державний комітет стандартизації, метрології та сертифікації України – здійснює державний контроль за дотриманням законодавства України про захист прав споживачів, а також про рекламу в цій сфері;

7. Служба безпеки України – бере участь у розробці та здійснені заходів із захисту державних таємниць України сприяє у збереженні комерційної таємниці, розголошення якої може завдати шкоди життєво важливим інтересам України.

Важливу роль у системі органів регулювання охорони інтелектуальної власності у сфері науки і техніки відіграють:таб.

"Організаційна структура органів охорони ІВ у сфері науки і техніки"

Необхідна інформація про організації:

Держдепартамент інтелектуальної власності (ДДІВ) створений у квітні 2000 р.(вул. Урицького,45, м. Київ,03035, WEB-сторінка http://www/spou/kiev/ua)

Український інститут промислової власності (Укрпатент, вул. Глазунова,1, м.Київ, 01601, тел/факс 494-05-68, Е-mail: POST ukrpatent.org) діяльність якого регламентується статутом прийнятим у 2000р.

Українське агенство з авторських та суміжних прав (вул.Б.Хмельницького,34, м. Київ, 01300, тел. 244-22-38, Е-mail: scau scau.kiev.ua:)

Інститут інтелектуальної власності і права (вул. Глазунова,1, м. Київ, 01601, тел/факс 494-05-13, 494-05-14) створений на початку листопада 1999 року.
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 527; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.008 сек.