Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Визначення фінансового результату діяльності підприємства

Кінцевим позитивним результатом господарської діяльності підприємства є прибуток. Згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» прибуток підприємства - це абсолютний показник ефективності діяльності підприємства, у вигляді перевищення суми сукупних доходів (після сплати податку на додану вартість, акцизного збору та інших відрахувань з виручки в бюджетні та небюджетні фонди) над сумою сукупних витрат, які були понесені для одержання цих доходів і в майбутньому формує фінансові ресурси підприємства та держави.

З проведенням реформування бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні з 2000 р. відповідно до міжнародних стандартів відбулися зміни в методиці визначення прибутку підприємств.

Прибуток підприємства складається з прибутку, одержаного підприємством від звичайної діяльності та від надзвичайних подій. Прибуток від звичайної діяльності становить близько 95% загальної суми одержаного підприємством прибутку. Більша частина прибутку від звичайної діяльності припадає на прибуток від операційної діяльності, зокрема від здійснення основної діяльності підприємства (реалізації продукції, робіт, послуг). Прибуток від іншої операційної діяльності складається з прибутку від реалізації оборотних активів (запасів сировини, матеріалів, напівфабрикатів, залишків незавершеного виробництва), реалізації іноземної валюти, якою підприємство володіє з метою забезпечення операційної діяльності (наприклад, імпортування сировини, комплектуючих), прибуток від операційної оренди та інших операцій підприємства, що не належать до фінансової або інвестиційної діяльності.

На рис. 5.4 наведено розгорнуту схему формування фінансового результату діяльності підприємства відповідно до чинних в Україні положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Порядок визначення фінансового результату від звичайної діяльності підприємства наведено на рис. 5.5. Він складається з двох етапів: на першому обчислюється прибуток (збитки) від операційної діяльності, на другому – фінансові результати з урахуванням фінансової та інвестиційної діяльності.Визначення фінансового результату від операційної діяльності підприємства передбачає здійснення таких етапів:

1) обчислення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

2) визначення валового прибутку;

3) обчислення прибутку (збитку) від операційної діяльності.

Розглянемо послідовність здійснених розрахунків.

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (Д) – це загальний дохід підприємства від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) з урахуванням сум непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного збору) та без урахування наданих покупцям знижок, вартості повернених ними товарів. Він зменшується на такі податки, збори і відрахування:

- податок на додану вартість (ПДВ) – це сума податку на додану вартість, яка була включена до складу доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

- акцизний збір (АЗ) – це сума акцизу, яка врахована у складі доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

- інші вирахування з доходу (ІВ) - це надані покупцям цінові знижки, повернення товарів та інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), крім непрямих податків.

Рис. 5.4. Структурно-логічна схема формування фінансового результату діяльності підприємства відповідно до П(С)БО в Україні

 
 

Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

– (мінус)
Податок на додану вартість
Акцизний збір
Інші збори або податки з обороту
Інші відрахування з доходу
= (дорівнює)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
– (мінус)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
= (дорівнює)
Валовий прибуток (збиток)
+ (плюс)
Інші операційні доходи
– (мінус)
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
= (дорівнює)
Фінансовий результат від операційної діяльності (прибуток або збиток)
+ (плюс)
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
– (мінус)
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
= (дорівнює)
Фінансовий результат (прибуток або збиток) від звичайної діяльності до оподаткування
– (мінус)
Податок на прибуток
= (дорівнює)
Фінансовий результат від звичайної діяльності

 

Рис. 5.5. Визначення фінансового результату від звичайної діяльності

Зменшення доходу підприємства на суму зазначених податків, зборів і відрахувань дає змогу одержати чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) підприємства (ЧД):

(5.18)

Визначимо валовий прибуток (збиток) підприємства (). Для цього необхідно від чистого доходу підприємства (ЧД) відняти виробничу собівартість реалізованої ним продукції ():

(5.19)

Для обчислення фінансового результату від операційної діяльності підприємства до валового прибутку (збитку) додаються одержані підприємством інші операційні доходи () та вираховуються адміністративні витрати (), витрати на збут () та інші операційні витрати ():

, (5.20)

де інші операційні доходи () - це доходи від реалізації іноземної валюти, інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій), доходи від надання в оренду майна тощо.

Фінансовий результат від операційної діяльності підприємства коригується на суму таких доходів (збільшується) та витрат (зменшується), що пов’язані з інвестиційною та фінансовою діяльністю:

- дохід від участі в капіталі () – це дохід, одержаний підприємством від здійснених ним інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких здійснюється за методом участі в капіталі;

- інші фінансові доходи () включають: одержані підприємством дивіденди та інші доходи від здійснених ним фінансових операцій;- інші доходи () – це доходи від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів та майнових комплексів; інші доходи, не пов’язані з операційною діяльністю підприємства;

- витрати від участі в капіталі () – це збиток підприємства, спричинений його інвестиціями в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких здійснюється методом участі в капіталі;

- інші витрати () підприємства включають: собівартість реалізованих фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів; втрати від неопераційних курсових різниць; уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій; списання необоротних активів; інші витрати звичайної діяльності; виплати страхових сум та страхових відшкодувань; витрати від перестрахування.

Таким чином, одержуємо фінансовий результат (прибуток чи збиток) від звичайної діяльності підприємства до оподаткування:

. (5.21)

Якщо підприємство одержало прибуток, він підлягає оподаткуванню. Різниця між одержаним підприємством прибутком та сумою податку на прибуток становить фінансовий результат від звичайної діяльності підприємства ()

(5.22)

де - ставка податку на прибуток (виражена у вигляді десяткового дробу).

Чистий прибуток підприємства () визначається як алгебраїчна сума прибутку від звичайної діяльності, доходу (), витрат () та податку з прибутку від надзвичайної діяльності ():

(5.23)

У кінці звітного періоду підприємства заповнюють форму звітності про фінансові результати – форма № 2 «Звіт про фінансові результати», яка складається з трьох розділів:

І. Фінансові результати.

ІІ. Елементи операційних витрат.

ІІІ. Розрахунок показників прибутковості акцій.

Розглянемо на прикладі гірничо-збагачувального підприємства ВАТ «ІнГЗК» механізм формування І розділу: «Фінансові результати» (табл. 5.4).

Таблиця 5.4

Фінансові результати (ВАТ «Інгулецький ГЗК» за 2004-2005 рр.)

Стаття Код рядка 2004р 2005р
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Податок на додану вартість (264576) (393243)
Акцизний збір    
Інші вирахування з доходу    
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – ряд. (010-015-020-025-030)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (1218927) (1535137)
Валовий: прибуток – ряд. (035-040)
збиток – ряд. (035-040)    
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати (20664) (27318)
Витрати на збут (34676) (43545)
Інші операційні витрати (311266) (305213)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток – ряд (050 (або 055)+060-070-080-090)
збиток - ряд (050 (або 055)+060-070-080-090)    
Дохід від участі в капіталі    
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Фінансові витрати (23558) (18538)
Витрати від участі в капіталі    
Інші витрати (164445) (4245)

Продовження таблиці 5.4

Стаття Код рядка 2004р 2005р
Фінансовий результат від звичайної діяль­ності до оподаткування: прибуток - ряд (100 (або 105)+110+120+130-140-150-160)            
збиток - ряд (100 (або 105)+110+120+130-140-150-160)    
Податок на прибуток від звичайної діяльності (30366) (74216)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності    
Фінансовий результат від звичайної діяльності: прибуток-ряд (170(або 175)–180)      
збиток - ряд (170 (або 175) – 180)    
Надзвичайні: доходи    
витрати    
Податки з надзвичайного прибутку    
Чистий: прибуток-ряд (190 (або 195)+200-205-210)      
збиток - ряд (190 (або 195)+200-205-210)    

Примітка: у дужках наводяться значення, що формують видатки підприємства.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 9024; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.027 сек.