Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Маркетингові дослідження підприємства
Маркетингові дослідження підприємства провадять, як правило, для визначення рівня власної конкурентоспроможності.

Конкурентоспроможність підприємства — це його здатність посісти відповідну позицію на конкретному ринку. Най-
об’єктивнішим, з погляду маркетингу, є встановлення конкурентоспроможності підприємства на підставі його реальних конкурентних переваг. Згідно з таким підходом оцінка конкурентоспроможності підприємства — це порівняння його характеристик, властивостей чи марок товарів, що ним продукуються, із аналогічними показниками пріоритетних конкурентів (тобто з найліпшими позиціями на даному ринку) для визначення того, що забезпечує підприємству переваги над конкурентами в конкретній сфері чи навіть у кількох сферах діяльності.

Існують зовнішні і внутрішні конкурентні переваги:

а) зовнішні базуються на відмінних якостях товару, що стають цінністю для покупців через те, що зменшують їхні витрати або підвищують ефективність їхньої діяльності. Така перевага збільшує «ринкову силу» підприємства, бо вона може примусити ринок погодитись навіть на вищу ціну продажу, ніж у конкурентів;

б) внутрішні полягають у скороченні витрат чи налагодженні ефективнішої системи управління, ніж у конкурентів, що дає змогу виробнику знизити собівартість товарів, а отже, і ціни, здобуваючи в такий спосіб пріоритет на ринку.

На рис. 16 показано обидва типи конкурентних переваг і ті стратегії підприємства, які можна розробити на підставі цих типів.

Рис. 16. Типи конкурентних переваг і стратегії підприємства

Оцінити конкурентоспроможність підприємства можна також, аналізуючи його сильні і слабкі сторони та порівнюючи отримані дані з даними підприємства-конкурента. Під час аналізу необхідно отримати відповіді на такі запитання:

— плани конкурентів стосовно зміни частки ринку, підвищення рентабельності виробництва, збільшення обсягів продажу;

— якої ринкової стратегії дотримуються конкуренти зараз;

— за допомогою яких засобів конкуренти забезпечують реалізацію своїх стратегій;

— сильні і слабкі сторони конкурентів;

— яких дій варто чекати в майбутньому від нинішніх та можливих конкурентів.

Головним результатом такого аналізу є віднайдення способів і резервів підвищення ефективності діяльності підприємства, його конкурентоспроможності в цілому.

 

Задача 18. Служба маркетинга крупного розничного магази-

на регулярно проводит опрос своих покупателей. Целью опроса

является выявление соотношения первичных покупателей и по-

купателей, совершающих покупки регулярно в этом магазине.

Результаты анализа показывают, что в последнее время намети-

лась тенденция снижения количества постоянных клиентов. Ге-

неральным директором перед начальником службы маркетинга

поставлена задача – выявить причины снижения количества по-

стоянных клиентов. Для выявления причин необходимо соста-

вить: план мероприятий; определить источники информации;

разработать вопросы для анкетирования.


Задание для самостоятельной работы

 

Задание 1. В табл. 1 приводятся данные объема продаж велосипедов определенной компании за 17 лет. Определите прогнозную оценку объема продаж на восемнадцатый год.

Таблица 1

Объем продаж велосипедов

Годы Годовой объем продаж, тыс. долл.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
?

 

Прогнозную оценку выполнить в редакторе MO Excell. С помощью метода наименьших квадратов подобрать прямую линию, в наибольшей степени соответствующую полученным данным, и определить прогнозную величину объема продаж.

 

Задание 2. В табл. 2 приводятся данные объема спроса на булочки и дохода на 1 человека. Определите прогнозную оценку объема спроса на булочки в зависимости от изменения уровня дохода населения.

Таблица 2. Объем спроса на булочки и доход на 1 человека

Доход на 1 человека (X), т.грн Спрос на булочки (У), т.грн
     
    4844,6
    4402,4
    5860,1
     
     
     
     
    7974,3
    8863,2
    8965,4
    8051,9

 

Для заданных линейных значений Х, У рассчитать параметры линейной модели (табл. 2) и построить график зависимости: У - спрос, Х - доход на 1 человека. 

 

Линейная модель X Y XX XY YY Yp e=Y-Yp Y-Yp (y-ycp)^2
Ур = b0 + b1*Х                      
Ковариация и дисперсии     4844,6              
Sxy = (XY)cp-(Xcp)*(Ycp) =       4402,4              
Sxx = (XX)cp-(Xcp)^2=       5860,1              
Syy = (YY)cp-(Ycp)^2=                      
Средн. Квадратич. Отклонения                    
Sx = КОРЕНЬ(Sxx)=                      
Sy=КОРЕНЬ(Sy)=                      
Коэффициент корреляции     7974,3              
Rxy=Sxy/(Sx*Sy)=       8863,2              
Коэффициенты регрессии     8965,4              
b1=Rxy*Sy/Sx=       8051,9              
b0=Yср-b1*Xср=   средние                  
        дисперс                  
                           

 
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 360; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.015 сек.