Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

 

 

 

 

Заходи впливу за порушення бюджетного законодавства

 

1. За порушення бюджетного законодавства до учасників бю­джетного процесу можуть застосовуватися такі заходи впливу:

1) попередження про неналежне виконання бюджетного за­конодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного за­конодавства — застосовується в усіх випадках виявлення порушень бюджетного законодавства. Виявлені порушення бюджетного за­конодавства мають бути усунені в строк до ЗО календарних днів;

 

2) зупинення операцій з бюджетними коштами

 

3) призупинення бюджетних асигнувань. Призупинення бюджетних асигнувань передбачає припинення по­вноважень на взяття бюджетного зобов 'язання на відповідну суму на строк від одного до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду шляхом внесення змін до розпису бюджету (кошторису) у порядку, встановленому Міністерством доходів та зборів України;

 

4) зменшення бюджетних асигнувань. Зменшення бюджетних асигнувань передбачає позбавлення повнова­жень на взяття бюджетного зобов 'язання на відповідну суму на строк до завершення поточного бюджетного періоду шляхом внесення змін до розпису бюдг сету (кошторису) та у разі необхідності з подальшим вне­сенням змін до закону про Державний бюджет України (рішення про міс­цевий бюджет) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

 

5) повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету —Такий захід застосовується за нецільове використання бюджетних коштів (щодо субвенцій та коштів, наданих одержувачам бюджетних коштів).

6) зупинення дії рішення про місцевий бюджет застосовується за умови прийняття рішення про місцевий бюджет з порушенням вимог Кодексу чи закону про Державний бюджет України (у тому числі щодо складання бюджету в частині міжбюджетних трансфертів, доходів та видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів) у порядку, встановленому статтею 122 цього Кодексу.

 

7) безспірне вилучення коштів з місцевих бюджетів. Безспірне вилучення коштів з місцевих бюджетів передбачає стягнення органами Державної казначейської служби України коштів з місцевих бюджетів до державного бюджету, в тому числі і за раху­нок зменшення обсягу трансфертів (дотації вирівнювання) місцевим бюджетам на відповідну суму, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

Безспірне вилучення коштів не здійснюється, коли такі видатки проводяться за рішенням відповідної місцевої ради за рахунок вільного залишку бю­джетних коштів або перевиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету за умови відсутності заборгованості такого бюджету за захищеними статтями видатків протягом року на будь-яку дату.

8) інші заходи впливу, які можуть бути визначені законом про Державний бюджет України, — застосовуються за порушення бю­джетного законодавства згідно із таким законом. З наведеного вбачається, що законом про Державний бюджет України може бути передбачений інший захід впливу за порушення бюджетного законо­давства лише до порушення, що не передбачене статтею 11 б Кодексу.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Мастерство и Технология педагогического общения | Застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 867; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.009 сек.