Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тема: “Виховання емоційно-ціннісного ставлення до природи у дітей старшого дошкільного віку”

Об’єкт дослідження – екологічне виховання дітей старшого дошкільного віку.

Предмет дослідження – технологія виховання емоційно-ціннісного ставлення до природи у дітей старшого дошкільного віку.

Мета дослідження – науково обґрунтувати, розробити та експериментально перевірити особистісно орієнтовану технологію виховання емоційно-ціннісного ставлення до природи у дітей старшого дошкільного віку.

Гіпотеза: ефективність технології виховання емоційно-ціннісного ставлення до природи у старших дошкільників забезпечується дотриманням єдності впливу на інтелектуальну, емоційну та діяльнісну сфери особистості і здійснюється поетапно через розширення потреб і мотивів взаємодії з природою та формування особистого досвіду емоційно-ціннісного ставлення до природи.

 

Тема: «Екологічне виховання дітей старшого дошкільнго віку засобами авторської казки»

Об’єкт дослідження– екологічне виховання дітей старшого дошкільного віку.

Предмет дослідження–педагогічні умови використання авторської казки природознавчого змісту як засобу екологічного виховання.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити педагогічні умови та методику використання авторської казки природознавчого змісту як засобу екологічного виховання дітей старшого дошкільного віку.

Гіпотезою дослідженняє побудоване на основі врахування образного характеру мислення дітей дошкільного віку припущення про те, що екологічне виховання дошкільників відбуватиметься більш ефективно за умови застосування у цьому процесі авторських казок природознавчого змісту, що можуть бути використані як засіб формування уявлень дітей про зв’язки й залежності у природі, забезпечать позитивне емоційно-ціннісне ставлення до природи та спонукатимуть до екологічно доцільної поведінки та діяльності.

Тема: «Організаційно-педагогічні умови творчого розвитку дитини в умовах навчально-виховного комплексу: дошкільний навчальний заклад – початкова школа”.

Об’єкт дослідження: організація навчально-виховного процесу в умовах навчально-виховного комплексу: дошкільний навчальний заклад – початкова школа.

Предмет дослідження: творчий розвиток особистості дитини дошкільного та молодшого шкільного віку в умовах навчально-виховного комплексу: дошкільний навчальний заклад – початкова школа.

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні напрямів діяльності навчально-виховного комплексу: дошкільний навчальний заклад – початкова школа щодо творчого розвитку особистості дитини дошкільного та молодшого шкільного віку та виявлені організаційно-педагогічних умов забезпечення ефективності творчого розвитку особистості дитини.

Гіпотеза дослідження: творчий розвиток особистості дитини в умовах навчально-виховного комплексу: дошкільний навчальний заклад – початкова школа набуває ефективності за умов:

- усвідомлення педагогічним колективом можливостей навчально-виховного комплексу: дошкільний навчальний заклад – початкова школа для творчого розвитку дитини; оволодіння педагогічними працівниками науковими знаннями та технологічними уміннями щодо творчого розвитку особистості дитини;

- врахування вікових особливостей дошкільника та молодшого школяра при здійсненні педагогічних впливів на творчий розвиток їх особистості;

- організації навчально-виховного середовища відповідно до такої моделі творчого розвитку особистості дитини в умовах навчально-виховного комплексу, яка визначає мету, принципи, зміст, форми та методи діяльності педагогічного колективу з творчого розвитку дитини, забезпечує єдність навчальної і позанавчальної роботи та наступність у творчому розвитку дітей дошкільного і молодшого шкільного віку.

 

Для реалізації обраної мети та перевірки достовірності гіпотези визначаються завдання дослідження.

Завданнями дослідження є питання, відповіді на які необхідні для досягнення мети. Ці питання виникають на основі аналізу стану проблеми, Ідо досліджується і стосуються подальшої розробки окремих її аспектів.

Наприклад, мета дослідження — науково обґрунтувати, розробити та експериментальна перевірити методику виховання відповідальної поведінки у дітей старшого дошкільного віку, простежити особливості проявів відповідальності в різних умовах взаємовідносин дошкільників з оточуючими.

Завдання дослідження:

1. З'ясувати стан проблеми в теорії та освітній практиці.

2. Визначити педагогічні умови підвищення ефективності процесу формування відповідальної поведінки.

3. Розробити та експериментальна перевірити експериментальну методику формування у дітей старшого дошкільного віку основ відповідальної поведінки.

 

Завдань дослідження має бути не менше 3, проте не більше 5-6.

Завдання дослідження відповідають меті дослідження та плану (змісту) дослідження.

Перше слово у формулюванні завдань має бути дієслово або іменник (всі завдання починаються з однієї частини мови), як-от:

Тема: “Проблема емоцiйно-естетичного розвитку особистостi дiтей дошкiльного та молодшого шкiльного вiку у творчiй спадщинi В.О.Сухомлинського".

Об’єкт дослідження: науково – педагогічна спадщина В.О.Сухомлинського.

Предмет дослідження: процес емоційно–естетичного розвитку особистості дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в працях В.О.Сухомлинського.

Мета дослідження полягає в науковому аналiзi проблеми емоцiйно-естетичного розвитку дiтей дошкiльного i молодшого шкiльного вiку у педагогічній спадщинi В.О.Сухомлинського та досвiду творчого використання цієї спадщини в сучасних навчально-виховних закладах освiти.

Завдання дослідження :

- вивчитистан теорії і практики емоційно-естетичного розвитку особистості дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в творчій спадщині В.О.Сухомлинського, об’єктивно оцінити доцільність і можливості використання його ідей і досвіду з даної проблеми для розвитку сучасної теорії і практики;

- узагальнитидосвід педагогічних навчальних закладів по впровадженню досвіду та ідей видатного вченого з даної проблеми у навчально-виховний процес дошкільних закладів та початкової школи; розкрити гуманістичний новаторський підхід до розв’язання цієї проблеми;

- розробити методичні рекомендації по впровадженню її в процес емоційно-естетичного розвитку дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.на основі наукового аналізу педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського

 

Тема: «Розвиток рухових і розумових здібностей дітей 5-го і 6-го років життя в процесі фізичного виховання засобами дошкільного туризму»

Об’єкт дослідження – фізичне виховання дітей 5 і 6 років.

Предмет дослідження – вплив засобів дошкільного туризму на розвиток розумових і рухових здібностей дітей 5 і 6 років.

Мета дослідження –обґрунтувати зміст занять з фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку з пріоритетним використанням елементів туризму для підвищення рівня фізичної підготовленості, розумового розвитку та фізичного здоров’я.

Завдання дослідження:

1. Дослідити стан проблеми в теорії і практиці фізичного виховання за матеріалами літературних джерел.

2. Дослідити вікові особливості рухових і розумових здібностей старших дошкільників.

3.Вивчити взаємозв’язки основних компонентів фізичної підготовленості і розумових здібностей дітей 5 і 6 років.

4. Розробити й обґрунтувати систему засобів туризму і методів педагогічного впливу, що спрямовані на інтегрований розвиток рухових та розумових здібностей старших дошкільників.

5. Визначити вплив занять з пріоритетним використанням елементів туризму на рівень фізичного здоров’я, фізичної підготовленості та розумових здібностей дітей 5- і 6-річного віку.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Мета дослідження: 1+2+3 | Тема: “Формування ціннісного ставлення до власного здоров’я в дітей старшого дошкільного віку”

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 1214; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.