Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Об’єкт дослідження: розвиток творчих здібностей учнів у навчальному процесі школи І ступеня

Предмет дослідження:педагогічні умови розвитку творчих здібностей молодших школярів засобами фізичної культури.

Мета дослідження– розробити, теоретично обґрунтувати педагогічні умови формування творчих здібностей молодших школярів та експериментально перевірити рівень розвитку творчих здібностей учнів початкових класів.

Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні, що формування творчих здібностей учнів молодшого шкільного віку засобами фізичної культури зросте за таких умов:

1.Набуття молодшими школярами теоретичної, фізичної та технічної компетенції з навчального предмета «Фізична культура».

2. Проведення сюжетно-рольових уроків фізичної культури в школі І ступеня.

3. Активізація фізкультурно-оздоровчої діяльності учнів молодшого шкільного віку в позаурочний час.

Відповідно до об’єкта, предмета, мети і гіпотези дослідження визначено такі завдання:

1. Проаналізувати філософську, психолого-педагогічну літературу з метою уточнення сутності творчих здібностей молодшого школяра.

2. Визначити особливості формування творчих здібностей у фізкультурно-оздоровчій діяльності.

3. Виокремити критерії та рівні сформованості творчих здібностей учнів.

4. Теоретично обҐрунтувати педагогічні умови формування творчих здібностей учнів школи І ступеня засобами фізичної культури.

5. Визначити особливості формування творчих здібностей молодших школярів у досвіді вчителів –практиків.

Методи дослідження: теоретичні (аналіз, порівняння, синтез, класифікація та узагальнення наукових джерел із проблеми дослідження; вивчення педагогічного досвіду, програмних документів) були використані з метою з’ясування умов ефективної організації фізичного виховання учнів початкових класів та формування в них творчих здібностей; емпіричні (спостереження, опитування, аналіз продуктів творчої діяльності дітей) – для виявлення та перевірки педагогічних умов формування творчих здібностей учнів засобами фізичного виховання.

Експериментальна база дослідження.Дослідженням було охоплено 34 учня 3-Б класу СЗОШ І – ІІІ ступенів №8 м. Вінниці.

Апробація результатів дослідженняздійснювалась на регіональних педагогічних читаннях «Реалізація ідей В.О. Сухомлинського в практиці роботи сучасної початкової школи» (Вінниця, 2009-2011 рр.); на звітних конференціях викладачів і студентів Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (2010-2012 рр.).

Основні результати дослідженнявисвітлено в 5 одноосібних публікаціях.

Структура дипломної роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, загальних висновків, списку використаних джерел (63 найменування) та додатків. Загальний обсяг становить 123 сторінки, основний зміст викладено на 85 сторінках.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Тема: “Формування ціннісного ставлення до власного здоров’я в дітей старшого дошкільного віку” | Оценка и анализ экономической состоятельности предприятия. Оценка и анализ финансовой устойчивости предприятия на основе финансовой отчетности

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 440; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. Акцентуація характеру – перебільшений розвиток певних властивостей характеру на шкоду іншим, в результаті чого погіршуються відносини з оточуючими людьми.
 2. Алгоритм дій керівника об’єктового рівня у разі надходження повідомлення про надзвичайну ситуацію
 3. Аналіз інвестиційної привабливості об’єктів
 4. Взаємозв’язок окремих видів інноваційних процесів
 5. Виникнення і розвиток братських шкіл в Україні
 6. Виникнення й розвиток письма у східних слов’ян
 7. Вікна інспектора об’єктів, форми, модуля.
 8. Встановлення, особливості та види заповідного режиму на об’єктах та територіях ПЗФ
 9. Головне місце у політичному процесі займає політичне управління, яке передбачає свідоме, цілеспрямоване здійснення людьми соціально-політичних функцій.
 10. Господарський розвиток Давньої Греції
 11. Докази в адміністративному процесі
 12. Досягнення нормативного рівня якості продукції в процесі її виготовлення. Контроль якості.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.