Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Мы поможем в написании ваших работ!

Лекція № 4

 

Служби Інтернету. Інтерактивне спілкування.

Основні запитання лекції :

  1. Поняття комп’ютерної мережі.
  2. Поняття гіпертексту.
  3. Електронна пошта.
  4. Пошук інформації в Інтернет.
  5. Засоби інтерактивного спілкування.

 

Комп’ютерна мережа ─ це сукупність комп’ютерів, оснащених спеціальним комунікаційним (мережним) обладнанням та комунікаційним (мережним) програмним забезпеченням і з’єднаних між собою лініями (каналами) зв’язку.

Комп’ютерна мережа забезпечує :

ü колективне опрацювання даних і обмін даними між користувачами мережі;

ü спільне використання програмного забезпечення;

ü спільне використання периферійних пристроїв (принтерів, модемів та ін.).

Комунікаційне обладнання ─ це пристрої, призначені для забезпечення роботи мережі, для перетворення сигналів ПК в сигнали, пристосовані для передавання каналами зв’язку (модеми, мережні адаптери,комутатори та ін.).

Канал зв’язку ─ це обладнання, за допомогою якого комп’ютері з’єднані в мережу (телефонні лінії, радіозв’язок, коаксіальний кабель і т.п.). Канали зв’язку поділяються : за типом інформації, що передається каналами (аналогові та цифрові); за типом зв’язку (виділені та комутовані); фізичною будовою каналу (електричні провідні, оптичні, безпровідні). Канали зв’язку характеризуються пропускною здатністю, тобто кількістю інформації, яку можна передати за одиницю часу (біт/сек).

Комунікаційне програмне забезпечення ─ це набір програм, що забезпечують роботу мережного обладнання, обмін інформацією між комп’ютерами в мережі та її опрацювання.

Локальною називається мережа, що об’єднує невелику кількість комп’ютерів, розташованих на невеликій відстані один від одного( у межах кабінету, офісу, будинку).

Регіональною (корпоративною) називається мережа, що об’єднує комп’ютери і локальні мережі в межах регіону.

Глобальною називається мережа, що об’єднує велику кількість різнорідних комп’ютерів, розташованих на великій відстані один від одного. Інтернет ─ найбільша глобальна комп’ютерна мережа.

За призначенням мережі поділяються на інформаційні та обчислювальні.

За типом комп’ютерів у мережі ─ на однорідні й неоднорідні.

За розташуванням комп’ютерів у мережі комп’ютери поділяються в залежності від топології мережі.

Топологія ─ це геометричне відображення співвідношень у мережі, фізичне розташування комп’ютерів мережі, не обов’язково пов’язане з обчислювальними процесами (топологія «шина»; топологія «кільце»; топологія «зірка»).

Топологія «шина» (магістральна топологія) ─ мережа, у який усі комп’ютери приєднані до одного каналу зв’язку (магістралі, шини).Топологія «кільце» ─ мережа, у який кожний комп’ютер поєднаний із двома сусідніми комп’ютерами кільця.

Топологія «зірка» ─ мережа, у який кожний комп’ютер поєднаний із центральною станцією (спеціальним пристроєм) ─ концентратором (hub) або комутатором ( switch).

За типом мережі поділяються на однорангові та клієнт-сервер.

Комп’ютер, що надає свої ресурси в мережу для загального користування, називається «сервером», а комп’ютер, що використовує ресурси мережі, ─ робочою станцією, або клієнтом.

Одноранговою називається мережа, у якій усі вузли (комп’ютери) мережі виконують однакові комунікаційні функції. Комп’ютери в однорангових мережах виступають одночасно й у ролі сервера, і в ролі клієнта.

Мережа «клієнт-сервер» ─ це мережа, у якій мережні ресурси сконцентровані на одному комп’ютері, що називається виділеним сервером.

Виділеним називається сервер, що функціонує тільки як сервер (без функцій клієнта). Вони спеціально оптимізовані для швидкого опрацювання запитів клієнтів і для керування захистом файлів і каталогів. Для мереж цього типу розрізняють серверне і клієнтське програмне забезпечення. Воно дає можливість комп’ютерам спільно використовувати дані сервера та його периферійні пристрої.

Комп’ютер 1 Комп’ютер 2

Запит

Клієнт Відповідь Сервер

 

Мережна операційна система пов’язує комп’ютери і периферійні пристрої мережі, координує функції всіх комп’ютерів та периферійних пристроїв у мережі, забезпечує захищений доступ до даних.

Найбільш актуальними для мереж, які використовують технологію клієнт-сервер, є такі служби :

Служба авторизації. Авторизація ─ «обізнання» в мережі користувача за його іменем та паролем, які визначають його права доступу в мережі.

Файлова служба. Сумісне використання через мережу дискового простору різних комп’ютерів.

Служба друку. Сумісне використання загальних для даної мережі принтерів.

Служба електронної пошти. Обмін електронними повідомленнями з користувачами даної мережі, а також інших мереж.

Служба доступу до ресурсів Інтернету. Управління доступом користувачів до ресурсів Інтернету, облік потоків даних через шлюз в Інтернеті, захист корпоративних даних.

Внутрішні ftp- та web-сервери. Обмін інформацією через внутрішній web-сервер, обмін файлами в мережі по ftp-протоколу.

Апаратні, програмні та інформаційні ресурси сучасних мереж. Програмне забезпечення роботи в глобальній мережі Інтернет. Основні послуги глобальної мережі Інтернет.

Комп’ютерна мережа ─ це складний комплекс взаємопов’язаних і узгоджено функціонуючих апаратних і програмних компонентів.

Основні елементи мережі: комп’ютери з комунікаційним обладнанням; комунікаційне ПЗ; операційні системи та мережні додатки.

Апаратні ресурси мережі. В основі мережі лежать апаратні компоненти. В сучасних мережах застосовуються комп’ютери різних класів ─ від персональних до суперЕОМ. Набір комп’ютерів в мережі має відповідати типу задач, які розв’язуються. Не менш важливу роль крім комп’ютерів стали відігравати комунікаційні пристрої (кабельні системи, повторювачі, мости, комутатори, маршрутизатори, модульні концентратори та ін.).

Програмні ресурси мережі. Програмну основу мережі утворюють операційні системи.

До мережних додатків відносяться :

1. мережні бази даних;

2. поштові системи;

3. ресурси архівування даних;

4. системи автоматизації колективної роботи та iн.

Iнформацiйнi ресурси мережі. Ресурси, що призначені для отримання і опрацювання необхідної інформації та складаються з комп'ютерних сховищ, послуг мережі.

Комп’ютери в мережі взаємодіють за допомогою спеціальних правил, угод, які називають протоколами. Існує безліч найрізноманітніших протокольних стандартів, що частіше називаються протокольними наборами. Для взаємодії в мережі комп’ютери повинні використовувати один і той самий протокольний набір одночасно.

Основні послуги (сервіси) мережі Internet. В загальному всі послуги, які надаються мережею Internet, можна умовно поділити на 2 категорії : обмін інформації між абонентами мережі і використання баз даних мережі.

До числа послуг зв’язку між абонентами належать :

Ø Електронна пошта (E- mail) − найбільш популярна послуга мережі Internet, яка дозволяє передачу повідомлень або файлів між користувачами чи групами користувачів. Відправка листа електронною поштою обходиться значно дешевше ніж традиційною поштою. Крім цього, повідомлення, надіслане електронною поштою дійде до адресата за кілька хвилин, в той час як звичайний лист − за декілька днів. Потрібно відмітити, що для файлів, які передаються електронною поштою існує обмеження на розмір файлу (переважно 64Кб).

Ø Віддалений доступ Telnet дозволяє працювати на віддаленому комп’ютері.

Ø FTP – сервіс дозволяє пересилати файли з одного комп’ютера на іншій за допомогою протоколу FTP. До появи системи WWW файлові архіви FTP – серверів були основним засобом накопичення й поширення інформації : програмного забезпечення, документації, технічної й художньої літератури, графічних зображень, звукових файлів і т.п.

Ø Групи новин UseNet − служба новин та електронних дошок оголошень в Internet, які ще називають телеконференціями. Телеконференції − це спосіб проведення дискусій між користувачами практично з будь-яких питань. Причому, користувач може за своїм бажанням замовити будь-яку групу новин.

 

Серед служб, які призначені для спільного використання баз даних Internet можна відмітити :

Ø Finger − програма для отримання інформації про користувача віддаленого комп’ютера: повного імені, номеру телефону, часу останнього входження в систему і т.д.

Ø Whois − адресна книга мережі Internet . За запитом абонента можна отримати інформацію про належність віддаленого комп’ютера, ті його користувача.

Ø WWW (World Wide Web) − інтерактивна гіпертекстова інформаційно-пошукова система в Internet. Він являє собою гіпертекстові документи, що розміщені на серверах WWW , зв’язки між ними, а також засоби перегляду гіпертекстових документів. Технологія World Wide Web відкрила нову епоху в сфері обміну інформацією. World Wide Web дозволяє миттєво передавати найрізноманітнішу інформацію для користувачів. Під гіпертекстом розуміємо текст, в який вбудовані інтерактивні посилання на інші частини тексту або будь-які інші документи. За їх допомогою читач тексту, вказавши на певне слово чи фразу, відразу ж отримує додаткову інформацію на вказану тему. Посилання − це засіб переходу до іншої частини документу, об’єкту, іншого документу. Блоки даних WWW являють собою Web сторінки, розміщені на різних комп’ютерах. Огляд цих сторінок відбувається за допомогою спеціальних програм ─ браузерів.

 

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 678; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.004 сек.