Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Міжнародні метрологічні організації

Випробовування і контроль якості продукції, сертифікація, акредитація метрологічних лабораторій пов'язані з діями, що основані на національних системах вимірювань. При оцінюванні продукції за вимогами стандартів здійснюються вимірювання різних параметрів, починаючи від характеристик самої продукції до параметрів зовнішніх впливів при її зберіганні, транспортуванні та використанні. При сертифікаційних випробовуваннях, встановлюється відповідність товару обов'язковим вимогам, методика і практика вимірювань безпосередньо впливає на відповідність результатів, що пов'язано з визнанням сертифікату. Отже, метрологія буде забезпечувати інтереси міжнародної торгівлі, якщо буде дотримана єдність вимірювань, як необхідна умова відповідності результатів випробувань і сертифікації продукції. Це завдання і є найважливішим в діяльності міжнародних організацій з метрології. Завдяки їхнім зусиллям в більшості країн світу прийнята Міжнародна система одиниць фізичних величин (СІ), діє відповідна термінологія, прийняті рекомендації зі способів нормування метрологічних характеристик засобів вимірювання, з сертифікації засобів вимірювання, з випробувань засобів вимірювання перед випуском серійної продукції. Міжнародні метрологічні організації працюють в контакті з ISO та ІEC, що відповідає ширшому міжнародному розповсюдженню єдності вимірювань.

 

Найбільші міжнародні метрологічні організації - Міжнародна організація мір і ваг (МОМВ) і Міжнародна організація законодавчої метрології (МОЗМ).

У 1875 р. 17 країн підписали Метричну конвенцію, мета якої - уніфікація національних систем одиниць вимірювання і встановлення єдиних фактичних еталонів довжини і маси (метра і кілограма). На основі цієї Конвенції була створена міжурядова Міжнародна організація мір і ваг. Офіційна мова організації - французька. Метрична конвенція діє і тепер (з доповненнями від 1921 p.). її членами є близько 50 країн світу. Відповідно до Конвенції було створено Міжнародне бюро мір і ваг (МБМВ) - перша міжнародна науково-дослідна лабораторія, котра зберігає і підтримує міжнародні еталони: прототипи метра і кілограма, одиниці іонізуючих випромінювань, електричного опору тощо. МБМВ знаходиться у Франції (м. Севр), його діями керує Міжнародний комітет мір і ваг (МКМВ). Головне практичне завдання МБМВ - звірення національних еталонів з міжнародними еталонами різних одиниць вимірювань. Фактично МБМВ координує діяльність метрологічних організацій більш ніж у 100 країнах.

Науковий напрям роботи цієї організації - удосконалення метричної системи вимірювань. МБМВ постійно удосконалює міжнародні еталони, розробляє і застосовує нові методи і засоби точних вимірювань, координує метрологічні дослідження в країнах -членах.

Програми наукової і практичної діяльності МБМВ затверджує Генеральна конференція з мір і ваг - вищий міжнародний орган з питань встановлення одиниць, їх визначень і методів відтворення. В її роботі беруть участь всі країни, що приєднались до Конвенції. Генеральна конференція проводиться не рідше одного разу на чотири роки: перша відбулась в 1898 р. У проміжках між конференціями роботою МБМВ керує МКМВ, що вибирається на конференції. До складу комітету входять найкращі фізики та метрологи світу, всього 18 членів.

У складі МКМВ працюють 8 Консультативних комітетів, які готують матеріали і рішення Генеральних конференцій. Назви комітетів висвітлюють діапазон діяльності МБМВ: Комітет з електрики, з термометрії, визначення метра, визначенню секунди, з одиниць, з маси, фотометрії і еталонів для іонізуючих випромінювань. Країни-члени МБМВ представлені своїми найбільшими науковими інститутами.

Наукові розробки МБМВ мають велике практичне значення. Достатньо назвати прийняття Міжнародної Системи Одиниць СІ (1960 p.), нового визначення секунди (1967 р.) і створення найновіших стандартів частоти, що дозволило підвищити точність національних еталонів часу і частоти у 100-1000 разів, а це своєю чергою позитивно відбилось на забезпеченні космічних польотів, а також було використано в кількох фундаментальних наукових дослідженнях[5, c. 56-58].

Міжнародна організація законодавчої метрології (МОЗМ) утворена на основі міжурядової Конвенції, що підписана в 1956 р. Організація об'єднує більше ніж 80 країн. Мета МОЗМ - розробка загальних питань законодавчої метрології, зокрема встановлення класів точності засобів вимірювань; забезпечення однаковості визначення типів, зразків і систем вимірювальних приладів; рекомендації з їх випробувань для уніфікації метрологічних характеристик; порядок повірки і калібрування засобів вимірювань; гармонізація верифікаційної апаратури, методів звірення, повірок і атестацій еталонних, зразкових і робочих вимірювальних приладів; розробка оптимальних форм організації метрологічних служб і забезпечення єдності державних наказів з їх введення;

надання науково-технічної допомоги країнам, що розвиваються, у створенні і організації метрологічних служб і оснащення належним обладнанням; встановлення єдиних принципів підготовки кадрів в галузі метрології з врахуванням різних рівнів кваліфікації.

 

На 4-й Міжнародній конференції МОЗМ в 1872 р. її цілі були доповнені загальним формулюванням, що висвітлює суть основних завдань міжнародної співпраці: встановлення взаємної довіри до результатів вимірювань технічних характеристик сировини, напівфабрикатів і промислової продукції, що проводяться в кожній з країн-учасниць Конвенції, визначення загальних принципів законодавчої метрології; встановлення необхідних і достатніх характеристик і вимог, котрим повинні відповідати засоби вимірювань, щоб їх застосування після узгодження з країнами-членами могло бути рекомендоване в міжнародному плані.

На наступних конференціях завдання доповнялись відповідно до розвитку сертифікації, а також стандартизації систем управління якістю на основі міжнародних стандартів ISO серії 9000. Так, на 8-й Конференції МОЗМ в 1988 р. в число нових актуальних завдань були включені пропозиції з проведення досліджень методів повірки засобів вимірювань у їх виробників з врахуванням діючих на підприємствах систем управління якістю, що відповідають стандартам ISO 9000.

 

Вищий керуючий орган МОЗМ - Міжнародна конференція законодавчої метрології, яка скликається раз на чотири роки. У роботі конференції зазвичай беруть участь не тільки країни-члени, але і ті країни, які не планують стати членами, а також різні міжнародні спілки, діяльність яких пов'язана з метрологією. Рішення, що прийняті МОЗМ, мають рекомендаційний характер і лише морально зобов'язують країни-члени організації застосувати їх при можливості.

Виконавчий орган МОЗМ - Міжнародний комітет законодавчої метрології, що складається із представників кожної країни-члена МОЗМ. Представники не наділені правом брати на себе зобов'язання від імені уряду своєї держави. При Комітеті діє консультативний орган - Рада президента (Міжнародного комітету законодавчої метрології). До його складу входять два віце-президенти, директор Міжнародного бюро законодавчої метрології і п'ять найактивніших членів Міжнародного комітету законодавчої метрології.

Рішення зазвичай приймаються на сесіях Комітету, котрі проводяться щороку, а в особливих випадках - за допомогою листування. Резолюції, що приймаються Комітетом, дійсні при одноголосній підтримці всіх його членів.

 

Роботу Комітету і Конференції координує Міжнародне бюро законодавчої метрології (МБМЗ, знаходиться в Парижі). Бюро видає інформаційні матеріали, веде фонд документації, займається пропагандою досягнень в галузі метрології шляхом експозиції в своїх демонстраційних залах. Бюро проводить постійний взаємний обмін інформацією з учасниками МОЗМ, а також щоквартально випускає "Бюлетень МОЗМ" (французькою мовою, офіційною для організації). Технічні комітети (ТК) і підкомітети (ПК) є, як прийнято в подібних організаціях, робочими органами, МОЗМ мали донедавна інші назви: секретаріати-пілоти і секретаріати-доповідачі відповідно. Зараз відбувається перехід на ТК та ПК і він ще не завершений. Секретаріати-пілоти відповідають за певну галузь метрології, а секретаріати-доповідачі ведуть конкретні аспекти в кожній галузі[1, c. 268-271].

 

У міжнародну робочу групу входять представники секретаріата-пілота (ТК) і секретаріатів-доповідачів (ПК) різних країн, що хочуть брати участь в роботі, а також представники інших міжнародних організацій, що співпрацюють з МОЗМ.

У міжнародних робочих групах може бути два види членства:

 

член П - представник країни-учасниці МОЗМ;

член О - представник країни - спостерігача.

Головне завдання ТК - складання програми робіт, яка розрахована на чотирирічний період і затверджується вищим керівним органом МОЗМ. ТК і ПК за характером створюваних ними документів діляться на три основних групи:

з загальних питань метрології;

з окремих видів вимірювань;

з метрологічного забезпечення окремих галузей діяльності.

МОЗМ видає два види документів: міжнародні документи (МД) і міжнародні рекомендації (MP). МД мають директивний характер і призначені для робочих органів МОЗМ, MP - мають рекомендаційний характер і призначені для країн-членів МОЗМ.

MP і МД видаються англійською і французькою мовами і розсилаються країнам-членам.

Взаємне визнання результатів випробувань і сертифікації безпосередньо пов'язано з визнанням результатів повірки засобів вимірювань. Працюючи в цьому напрямку, МОЗМ затвердила міжнародний документ "Рекомендації з співставлення дво- і багатосторонніх угод про визнання результатів випробувань, затвердження типу, повірки".

Розробки МОЗМ, спрямовані на укладення угод про взаємне визнання, внесли значний вклад в можливість утворення Міжнародної системи сертифікації засобів вимірювань, як добровільної і відкритої системи. Діяльність МОЗМ в цьому напрямку не суперечить прийнятим рекомендаціям ISO/IEC. Навпаки, МОЗМ не тільки враховує настанови ISO/IEC, безпосередньо пов'язані з галуззю метрології, а також бере участь в роботі майже 30 технічних комітетів ISO. Крім того, МОЗМ співпрацює з такими міжнародними організаціями, як ІЕС, ЮНІДО, МОМВ, ІМЕКО тощо.

 

ІМЕКО - Міжнародна конференція з вимірювальної техніки і приладобудування - утворена в 1958 р. і є науковою, консультативною організацією. Форма її роботи - проведення міжнародних конгресів і семінарів з актуальних проблем розвитку вимірювальної і діагностичної техніки.

ЮНІДО - організація системи ООН з промислового розвитку, головна мета якої - сприяння індустріалізації країн, що розвиваються.

Отже, ділові контакти з організаціями, здавалось би, різного профілю спрямовані до однієї мети - сприяння науково-технічному прогресу і міжнародним економічним зв'язкам.

Форми співпраці МОЗМ з іншими міжнародними організаціями різні: обмін інформацією з проведених і планованих робіт, участь в завданнях (з правом дорадчого голосу), утворення змішаних комітетів. Всі вони переслідують одну мету - уникнути дублювання в роботі і максимально використати зусилля і напрацювання інших організацій у виконанні поставлених завдань.

Треба відзначити діяльність МОЗМ у сертифікації засобів вимірювання. З січня 1995 р. введена система сертифікатів МОЗМ.

Сертифікат МОЗМ - це документ, що підтверджує відповідність засобу вимірювань певній Міжнародній рекомендації (MP) МОЗМ. MP містить технічні вимоги, опис процедури випробувань і форму звіту з випробувань. Сертифікат МОЗМ дає гарантію виробнику засобів вимірювань у тому, що його виріб відповідає міжнародним вимогам, які признаються більшістю країн світу.

Наприкінці 1995 р. в Системі сертифікатів МОЗМ діє вже 16 MP. У цьому ж році видано більше 160 сертифікатів МОЗМ 32 виробникам у 12 країнах.

З метою удосконалення Системи утворена технічна консультативна група з сертифікації (ТАГсерт). В її роботі беруть участь: Австралія, Китай, Данія, Німеччина, Японія, Куба, Норвегія, Польща, Росія, Словаччина, Великобританія, США, Україна, Югославія. ТАГсерт щорічно доповідає перед МОЗМ, робота її організована в основному через листування. Секретаріат веде МБЗМ, робоча мова - англійська.

Завдання на найближчу перспективу включають: прискорення робіт з взаємного визнання за допомогою порівняння і обміну результатами випробувань; розповсюдження Системи на несерійні засоби вимірювань; розповсюдження інформації про Систему; пропрацювання процедур використання Системи сертифікатів МОЗМ для групи однотипних засобів вимірювання.

МЗБМ займається визначенням думок країн-членів МОЗМ щодо завдань розвитку Системи, розсилаючи для цього опитувальник, що стосується робочих доповідей ТАГсерт з пріоритетних напрямків. Серед пропозицій підприємств (фірм) - виробників, зацікавлених в сертифікації своєї продукції в Системі сертифікації МОЗМ, МБЗМ відмічає міжнародне визнання сертифікатів на засоби вимірювань всіма країнами-членами МОЗМ; розповсюдження Системи на автоматичні зважувальні пристрої тощо. Система сертифікації засобів вимірювання МОЗМ дає можливість будь-якій країні-члену отримати сертифікат про відповідність конкретного приладу, який виробляється підприємством в даній країні, вимогам певної MP МОЗМ. Інші країни-учасниці МОЗМ на добровільній основі приймають рішення про признання (непризнання) такого сертифіката. Будь-яка країна, яка приєднається до Конвенції 1956р., отримує всі права країни-члена МОЗМ, а також відносно Системи сертифікатів МОЗМ.

 

У галузі метрології працюють також інші міжнародні організації:

МККР - Міжнародний консультативний комітет з радіозв'язку;

МККТТ - Міжнародний консультативний комітет з телефонії та телеграфії;

ІКАО - Міжнародна організація цивільної авіації;

МАГАТЕ - Міжнародне агентство з атомної енергії;

КОСПАР - Комітет з дослідження космічного простору.

 

Висновки

Таким чином, забезпечення єдності вимірювань як діяльності, спрямованої на досягнення і підтримку єдності вимірювань в Україні є досить складним і відповідальним завданням, яке й визначає головний зміст метрології і метрологічних служб держави.

Вимірювання відіграють важливу роль в більшості галузей людсь­кої діяльності. Співпраця на світових ринках, глобальні тех­нології, обмін знаннями у всіх видах діяльності також використовують вимірювання, часто цілі комплекси передачі інформації. Саме тому важлива участь України в роботі міжнародних метрологічних організацій. Ви­користання передового досвіду, нормативних документів, стандартів, розробки власних еталонів та інших засобів вимірювальної техніки призведе до становлення України як розвиненої європейської держави.

 

 

Література:

1. Закон «Про метрологію та метрологічну діяльність». Наказ Президента України від 11 лютого 1998 року N 113/98-ВР із змінами.

2. Закон України «Про охорону праці». Наказ Президента України від 14 жовтня 1992 року, № 2694-XII із змінами.

3. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці. Підручник. - Львів: Афіша, 2004.- 316

4. Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці: Підручник. – К.: Каравела, 2005. – 392с.

5. Основи охорони праці: Навч. посібник /За ред. В.В. Березуцького. – Х.: Факт, 2005. – 480с.

6. Постанова Міністерства праці N 41 від 1 вересня 1992 р. «Методичні рекомендаціїдля проведення атестації робочих місць за умовами праці»

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 року №442. Рекомендації з проведення атестації робочих місць за умовами праці.

8. Шаповал М.І. Менеджмент якості.Навчальний посібник. - Київ, 2007.- 471 c.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Європейська і міжнародна співпраця | Лекция 5
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 1888; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.034 сек.