Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Їх визначення, терміни та класифікація
Основні поняття у галузі охорони праці

 

В ДСТУ (Державний стандарт України) 2293-93 “Охорона праці. Терміни та визначення” та інших стандартах визначенні основні поняття та терміни в галузі охорони праці.

 

Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів і засобів, спрямованих на збереження здоров’я та працездатності людини в процесі праці.

Умови праці - сукупність факторів виробничого середовища і трудового процесу, які впливають на здоров’я і працездатність людини в процесі її професійної діяльності.

Шкідливий виробничий фактор(ШВФ) це фактор, вплив якого може призвести до погіршення стану здоров’я, зниженню працездатності працівника.

Небезпечний виробничий фактор(НВФ) це фактор, дія якого за певних умов, може призвести до травм або іншого раптового погіршення здоров’я працівника.

Відповідно до ГОСТ (Государственный стандарт) 12.0.003-74 небезпечні та шкідливі фактори за природою дії поділяються на такі групи: фізичні, хімічні, біологічні та психофізіологічні.

- До фізичних належать:

1. Рухомі машини та механізми;

2. Підвищені запиленість та загазованість;

3. Підвищений рівень температури, шуму, вібрації, інфразвукових коливань, ультразвуку, іонізуючих випромінювань, ультрафіолетової чи інфрачервоної радіації;

4. Підвищені чи понижені тиск, вологість;

5. Небезпечна напруга в електро чи магнітному полі;

6. Відсутність чи нестача природного світла;

7. Невідповідність освітлення робочої зони;

- До хімічних належать хімічні речовини, які за характером дії на організм людини поділяються на:

1. загально токсичні ();

2. подразнюючі ();

3. сенсибілізуючі ();

4. канцерогенні ();

5. мутагенні ();

6. такі що впливають на репродуктивну функцію.

- До біологічних належать:

1. Мікроорганізми (бактерії, віруси, мікроскопічні гриби);

2. Макроорганізми (рослини та тварини).

 

 

- До психофізіологічних належать:

1. Фізичне (статичне та динамічне) перевантаження;

2. Нервово-психічні перевантаження (розумове перенапруження, перенапруження органів чуття, монотонність праці, емоційні перевантаження).

 

Виробнича травма - порушення анатомічної цілісності організму людини або його функцій внаслідок впливу виробничих факторів.

Виробничі травми класифікують:

за видом травмуючого агента (за природою) - механічні, термічні, хімічні, променеві, електричні, комбіновані;

за причинами (носіями) травми - рухомі частини обладнання, готова продукція, відходи виробництва;

за локалізацією травм - травми очей, голови, рук, ніг, тулуба;

за ступенем тяжкості пошкоджень — легкі, тяжкі, смертельні;

за технологічними операціями - вантажно-розвантажувальні роботи, перевезення вантажів.

Нещасний випадок на виробництві - раптовий вплив на працівника н.в.ф. чи середовища, внаслідок яких заподіяна шкода здоров’ю або наступила смерть.

Професійне захворювання - паталогічний стан людини, обумовлений роботою і пов’язаний з надмірним напруженням організму або несприятливою дією ш.в.ф.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 742; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.009 сек.