Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Класифікація систем моніторингу

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Принципи класифікації систем моніторингу

Для вивчення природних процесів, що відбуваються в екосистемах і біосфері, використовують методи спосте­режень і досліджень різних галузей знань (геології, гідрогеології, метеорології, хімії, біології, фізики, еколо­гії, ґрунтознавства).

Залежно від мети здійснюють моніторинг компонен­тів біосфери (атмосфери, гідросфери, літосфери), біоло­гічний, екологічний моніторинги, моніторинг чинників впливу, джерел забруднення та інші його види на різ­них територіальних рівнях. З огляду на предмет спосте­режень виокремлюють абіотичний, геофізичний, фізич­ний, хімічний, санітарно-токсичний види моніторингу. Цим далеко не вичерпується класифікація систем моні­торингу, оскільки в наукових дослідженнях і практич­ній діяльності керуються різноманітними підходами і принципами (табл. 1).

Таблиця 1

Принципи класифікації Наявні або розроблювані системи (підсистеми) моніторингу  
Універсальні системи (територіально-просторово організовані) Глобальний моніторинг (базовий, регіональний, імпактний рівні), у т.ч. фоновий і палеомоніторинг, державний, міждержавний, міжнародний моніторинги (моніторинг транскордонного перенесення забруднюючих речовин)  
Реакція основних складових біосфери Геофізичний, біологічний (у т.ч. генетичний), екологічний, медико-біологічний, кліматичний, біоекологічний, геоекологічний, біосферний моніторинги  
Ступінь антропогенного порушення середовища Моніторинг антропогенних змін в атмосфері, гідросфері, ґрунті, кріосфері, біоті. Моніторинг джерел забруднення, інгредієнтний моніторинг (окремих забруднюючих речовин, радіоактивних випромінювань)  
Просторово-часовий підхід Дистанційний, авіаційний, космічний, історичний моніторинги  

 

Різні види моніторингу можна проводити на певних територіальних рівнях: локальному, регіональному, глобальному (табл. 2), які відрізняються площею охоплення, мережею, програмами спостережень, об’єк­тами і предметами дослідження.Об’єктами спостереження можуть бути:

— окремі місця і зони, розміри яких не перевищу­ють десятки кілометрів (локальний моніторинг);

— локальні джерела підвищеної небезпеки: терито­рії поблизу місць поховання радіоактивних відходів, зо­ни впливу АЕС, хімічні заводи (імпактний моніторинг);

— території площею до тисяч квадратних кілометрів (регіональний моніторинг);

— загальносвітові процеси і явища в біосфері та в екосфері Землі (глобальний моніторинг).

Система моніторингу на глобальному рівні, як пра­вило, вибірково охоплює підсистеми регіонального та локального моніторингів.

За критерієм обрання предмета спостереження най­більшу практичну цінність мають екологічний, фоно­вий, глобальний, кліматичний види моніторингу.

 

Таблиця 2

Рівні моніторингу

 

Параметр Локальний Регіональний Глобальний
Площа, охоплена системою моніто­рингу, км2 101 – 102 103 – 106 До 107 – 108
Відстань між пунктами відбору проб, км 0,01 – 10 10 – 500 До 3000 – 5000
Періодичність досліджуваних процесів Дні – місяці Роки Десятиліття — століття
Частота спостережень Хвилини – години Декада –місяць 2 – 6 разів на рік
Кількість компонентів, що спостерігаються 3 – 30 120 – 1500 103 – 106
Точність Частки ГДК До 30% Десяті частки, %
Оперативність видачі інформації У реальному масштабі часу Через 1 – 3 місяці з початку відбору проб Роки з дня відбору проб

 

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 461; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.