Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

До виконання курсової роботи
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

з дисципліни «Економіка та організація діяльності»

напрям підготовки 6.020207 "Дизайн" спеціальність 5.02020701"Дизайн" спеціалізація 5.02020701.01 “Графічний дизайн”

напрям підготовки 6.020210 “Фотомистецтво” спеціальність 5.02021101 “ Художнє фотографування”

 

 

1. Мета і задачі курсової роботи

Курсова робота є однією з основних форм самостійної роботи студентів і передбачає досягнення мети - закріпити теоретичні знання з дисципліни і навчити практично виконувати економічні розрахунки.

Курсова робота розвиває в студентів навички самостійної роботи з законодавчими і нормативними документами ( закони України, постанови Верховної Ради і Кабінету міністрів України, інструкції, положення і т.д. ), економічної літератури, дозволяє виявляти уміння збирати, аналізувати й узагальнювати необхідні практичні матеріали по обраній темі курсової роботи, розраховувати показники і розробляти таблиці, складати діаграми і схеми з використанням комп'ютерної техніки.

Задача курсової роботи полягає в тому, що вона допомагає студентам сис-

тематизувати теоретичні знання і практичні навички экономічної роботи, визна-

чати найбільш важливі економічні проблеми діяльності підприємства і розроб-

ляти конкретні заходи їхнього вирішення.

При виконанні курсової роботи студенти повинні показати ступінь оволодіння ними наукових методів економічних досліджень і експериментальних розрахунків, уміння узагальнювати отримані результати і формулювати обґрун-

товані висновки. Основна мета курсової роботи полягає в прояві здібностей до

економічного мислення, до розробки економічних показників у системі як стра-

тегічного, так і поточного планування діяльності підприємства. Курсова робота

сприяє закріпленню і поглибленню знань з циклу економічних дисциплін.

 

2. Тема і зміст курсової роботи.

Тема курсової роботи припускає розгляд і вивчення актуальних економіч-

них питань діяльності підприємства в сучасних умовах. При виборі теми необ-

хідно визначити мету і задачі роботи, обсяг і масштаб дослідження.

Основні вимоги, пропоновані до викладу матеріалів і виконанню розраху-

нків:

— чіткість і логічна послідовність викладу матеріалу;

— переконливість аргументації;

— стислість і точність формулювань, що виключають можливість суб'єк-

тивного і неоднозначного тлумачення;

— конкретність викладу отриманих результатів;

— застосування прогресивних норм і нормативів матеріальних і трудових

ресурсів, використання виробничих фондів, а також інших нормативних матері-

алів при виконанні розрахунків і обґрунтуванні основних техніко-економічнихпоказників роботи підприємства.

.Курсова робота складається з таких частин: вступ, основний зміст, висновки і рекомендації, перелік посилань і додатки.

У вступі викладаються актуальність теми роботи, ступінь її розробленості

і висвітлення в економічній літературі, формулюються мети і задачі роботи.

Вступ повинен бути коротким - не більш трьох сторінок.

Зміст курсової роботи варто підрозділяти на кілька розділів, у яких викладається теоретична сутність, аналіз і оптимізація об'єкта вивчення. Тому що обсяг курсової роботи обмежений і складає 30-35 сторінок рукописного тексту на аркушах стандартного формату, то кількість розділів не повинна бути більше чотирьох-п'яти. При цьому спочатку викладаються теоретичні аспекти проблеми, а потім виконуються практичні розрахунки і формулюються рекомендації.

У висновку коротко викладаються висновки і пропозиції по теоретичних

дослідженнях і практичних розробках. Ця частина роботи викладається не більше ніж на 2-3 сторінках.

Після висновку приводяться перелік посилань і потім додатки. Перелік посилань і додатків в обмежений обсяг курсової роботи не включаються.

 

Дата добавления: 2015-08-31; Просмотров: 69; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.224.210.130
Генерация страницы за: 0.004 сек.