Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Структура и эволюция биосферы
Введение

Висновок

Занепад грецької культури.

На початку нової ери грецькі міста почали занепадати. Це почалося ще у I ст. до н. е., коли Єгипет починає конкурувати з колоніями у експорті зерна. Занепад стає все більш помітним у IV ст. н. е. внаслідок кризи рабовласницької формації, загострення внутрішніх класових суперечностей і набігів кочових племен. Зупинити ослаблення не змогла навіть експансія могутнього Риму, оскільки римляни вбачали у містах-колоніях передовсім джерело прибутків, сировини і рабів, а також плацдарм для торговельних і дипломатичних відносин із "варварським світом". Погіршення економічної та соціально-політичної ситуації остаточно знищило міста-колонії. У III ст. нашої ери міста-колонії на території Північного Причорномор’я вступають у період загального економічного та соціально-політичного розладу, що призвів через сто з лишнім років до їх остаточної загибелі. Найбільшого удару міста зазнали від готських і гунських племен. У IV столітті припиняє своє існування як місто-держава Ольвія. Херсонес, хоч і вцілів, але потрапив під владу Візантійської імперії. Відомий як місто Корсунь, він був знищений золотоординськими завойовниками в середині XV ст. Така ж участь спіткала Пантікапей і Феодосію.

 

 

Центри давньогрецької цивілізації на Чорноморському узбережжі здійснили значний вплив на соціально-економічний, політичний і культурний розвиток місцевого населення. Греки принесли на чорноморські землі найрозвинутішу на той час культуру. Під її впливом тут поширилась грамотність, розвивалась освіта. Діти вміли читати, писати, рахувати, вивчали філософію, риторику, музику, читали Гомера, знали напам’ять «Іліаду». Розвивалось мистецтво, наука, архітектура, театр. Відбулось залучення місцевого населення до демократичних тенденцій та досягнень античної цивілізації:технологій обробітку землі, ремесла, товарно-грошових відносин.

Грецькі міста-держави справляли значний вплив на місцеве населення України. Рештки грецьких храмів та античної матеріальної культури були знайдені навіть на території Полтавської області. Це відігравало велику роль релігійному житті античного суспільства, так як під час колонізації, крім звичайних міст і поселень, греки зводили також і окремі святилища.

Окрім того еллінська миграція утворила свій варіант античної культури із мцсцевими рисами у результаті взаємного проникнення двох світів: створилися передумови для виникнення держав із змішаним населенням, що складалося з греків та тубільного населення, яке, зокрема, в Боспорській державі, було представлене племенами сіндів, меотів, скіфів та інших.Багато речей античного походження: амфори, червонолаковий і скляний посуд, металеві та інші прикраси тощо. Знайдено при розкопках могильників і поселень предків слов’ян, які займали велику територію басейнів Подніпров’я, Побужжя, Подністров’я. Модифіковані під впливом візантійської культури античні традиції через ранньосередньовічні міста, що виникли на місці деяких старих античних центрів, дійшли певною мірою і до Київської Русі.

 

8. Перелік літератури

1. Гісем О. В. «Історія Укріїни».

2. Ольговський С.Я. «Античні держави Північного Причорномор’я та Колонізація Північного Причорномор’я» – КНУКіМ, 2007.

3. О. В. Лихолат, П. А. Дігтяр, С. Ю. Боєва «Історія української культури» – КТУУ «КПІ», 2010.

4. Лановик Б. Д., Лазарович М. В. «Історія України» – К. : Знання-Прес, 2001.

5. Русяева А.С., Русяева М.В. «Ольвия Понтийская» – К. , 2004.

Особая роль в развитии учения о биосфере – оболочке Земли, строение и организованность которой обусловлены жизнедеятельностью организмов, – принадлежит В.И. Вернадскому. По его утверждению, биосфера – планетарное явление космического характера. Мысль о жизни как о космическом явлении, пишет Вернадский, существовала уже давно. В конце XVII в. голландский ученый X. Гюйгенс в книге «Космотеорос», переведенной в России по инициативе Петра I, сделал следующее научное обобщение: «жизнь есть космическое явление, в чем-то резко отличное от косной материи». Вернадский назвал это обобщение «принципом Гюйгенса». Небольшая книга Вернадского, посвященная биосфере, вышла в свет в 1926 г. Понимание идей Вернадского пришло только в 60-е гг. нашего столетия. Оно крепло по мере осознания человечеством угрозы экологического кризиса. Решение глобальных экологических проблем невозможно без понимания законов, управляющих живыми организмами в биосфере, и это обуславливает актуальность настоящей работы.

МАЛОВАТО! надо чтобы хоть одна страница была. Можно добавить во введение начало из введения предыдущей версии. Покажи, что только знание устройства биосферы и роли и места человека в ней поможет найти решение экологических проблем

пункт 66 из Положения "Введение должно содержать постановку задачи с изложением результатов оценки современного состояния дел в предметной области, обоснование необходимости выполнения научной работы по данной теме, аргументацию актуальности и новизны темы с учетом ее практической значимости".

Цель данной работы заключается в следующем: провести анализ и определить состав и строение биосферы, выявить роль и место человека в ней.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: определить структуру, состав биосферы; выявить особую роль и место чловека в биосфере; определить возможное направление выхода из существующих экологических проблем антропогенного происхождения

 

.

 

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 29; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.162.10.211
Генерация страницы за: 0.011 сек.