Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Модуль фармацевт-аналитик. мамандығы: Фармацевтика өндірісінің технологиясы
Курс: 4

мамандығы: Фармацевтика өндірісінің технологиясы

оқу жылы: 2015-2016

 

Синтетикалық дәрілік заттардың классификациясы. Дәрілік заттарға қысқа шолу және оларды алудың әдістері. *1*120*10

#1

*!*Технологиялық регламентке кіруге тиіс

 

*+дәрілік түрін жазу, сериясын және оның дозосын

*сақталуы мен және қауыпсіздігін жағдайын қамтылуы

*сақталу мерзімі

*тексеруге проба алудың инструкциясы

* рұқсат етілген шегінің сапалық және сандық сипаттамасы

#2

*!«ӨНДІНІС ІШІНДЕГЕ БАҚЫЛАУ» термені көрсетеді

* құжатта бекітілген параметрлер арқылы процесте алынған нәтежені қайталауға болатыны көрсетіледі

*құжат технологиялық процестің жүргізу жағдайын және қолданатын қондырғыларын сәйкес келетінін , жартылай өнім мен дайын өнімнің регламенткке сәйкес болуын қарастырады

* құжат технологиялық процестің жүргізу жағдайын және қолданатын қондырғыларынсонымен бірге келетінін нормативке сәйкес болуын қарастырады

*қондырғылардың кеңістікте екі немесе бірнеше есіктердің арасында болуын қарастырады

*+өндірісті жүргізу, керек жағдайда технологиялық параметрлерді өзгерте отырып алынатын өнімнің сұранысқа сәйкес келу мақсатымен бақылайтын құжат

 

#3

*!Дәрілік препараттарға фармакопиялық құжат – бұл

 

*+ ДҚ мемлекеттік стандарт

*дәріні жасаудың жазылуы

*препаратты қолданудың инструкциясы

* өндірістегі препаратқа технологиялық регламент

* өндірушіден алынған баға - парақшасы

 

#4

*! Дәрілік заттардың мемлекеттік стандарты, дәрілік заттардың сапасын бақылайтын әдістерге байланысты терминдер…

* ЖМББС

* тәжіребиелік регламент

* + «Фармакопеялық мақала»

* өндірістік регламент;

* технологиялық регламент

 

 

#5

Сапасын және негізділігін анықтаудағы өсімдік шикізаттарынан алған жағдайда дәрілік заттардың бақылауы жүргізіледі* ҚР заңымен

*+қабылданған спецификалармен

*ҚР бұйрығымен

*хаттама келісімшарты

* GPP стандарты

#6

*! Егер спирттің тұтқырлығы көрсетілмесе, онда алады

* 70%

* +90%

* 95%

* 60%

* 96%

#7

*! Сулы йодты ерітіндісін дайындайды

* тазаланған ыстық суд

* органикалық еріткіштердің белсенді шайқағанда

* +калий йод қаныққан ерітіндіде йодты еріту

* 96% спиртте алдын ала ерітеді

* абсолютті спиртте алдын ала ерітеді

 

#8

*!Экстракцияға керекті судың көлемі анықтауда қолданылатын коэффициент

 

*көлемнің ұлғайу

*кері алмасу

*жоғалу

*+су сіңіру

*титрлеу

 

#9

*!Изониазидтің химиялық құрылысы бойынша

 

*семикарбазидтің изоникотин қышқылы

* семикарбазонның изоникотин қышқылы

*+ гидразидтің изоникотин қышқылы

* семикарбазидтің изоникотин қышқылы Изоникотиновой кислотой гидразона

* семикарбазидтің изоникотин қышқылы Никотиновой кислотой гидразида

 

#10

*!ИЗОНИАЗИД ПОЛУЧАЮТ НА ОСНОВЕ ...:

 

*Пиридина

*+Гамма-пиколина

*Хинолина

*Пиримидина

*Пиразолида

 

#11

*!ПРОИЗВЕДЕНЫМ ПАПАВЕРИНА ЯВЛЯЕТСЯ

 

*Хинолин.

*+Изохинолин.

*Пиридин.

*Пиримидин.

*Пиразол.

 

#12

*!КОФЕИН ОТНОСИТСЯ К :

 

*+Растительным алкалоидам .

*Растительные маслам.

*Животным маслам.

*Белкам.

*Сахарам.

 

#13

*!В СОСТАВ В1 И В*! .. ВХОДИТ:

 

*Один гетероатомный шестичленный гетероцикл.

*Один гетероатомный пятичленный гетероцикл.

*Два гетероатомных пятичленных гетероциклов

*+Два гетероатомный шестичленных гетероцикла

*Семичленный гетероцикл.

 

#14

*!БЕЛЫЙ СТРЕПТОЦИД ПОЛУЧАЮТ ПУТЕМ:

 

*+Конденсацией стрептоцида бисульфитным производным формальдегида

*Гидроксилированием бензола

*Окислением β-пиколина

*Окислением &-пиколина

*Конденсацией анилина сN- фенилэтил-&-пиперидоном.

 

#15

*! Фенолдардың антисептикалық қасиеттері олардың ... қабілетіне негізделген

 

* аминқышқылдарымен әрекеттесу

* ферменттермен әрекеттесу

* асқазан сөлімен әрекеттесу

* ақуыздарды жиыру

*+ қанды ұйыту

 

#16

*! Фенолды қышқылдық реакциясы үшін ... деп атайды

 

* +карбол қышқылы

*окси- қышқыл

* карбоқышқыл

*карбон қышқылы

*гидокси- қышқыл

 

#17

*!ЕСЛИ ВВЕСТИ КАРБОКСИЛЬНУЮ ГРУППУ В СОСТАВ АРОМАТИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ, ТО:

 

*Снизится токсичность и биологическая активность.

*+Токсичность снизится, биологическая активность повысится.

*Снизится и токсичность и биологическая активность.

*Токсичность повысится, биологическая активность снизится.

*Не влияет на токсичность и биологическую активность

 

#18

*!ПО ХИМИЧЕСКОМУ СТРОЕНИЮ АНЕСТЕЗИН - ...:

 

*Пропиловый эфир пара-аминбензойной кислоты.

*Метиловый эфир пара-аминбензойной кислоты.

*+Этиловый эфир пара-аминбензойной кислоты.

*Этиловый эфир салициловой кислоты.

*Метиловый эфир салициловой кислоты.

 

#19

*! Анестезинді өндіру негізделеді

 

* орто-нитротолуол мен этанолдың

* мета-нитротолуол мен этанолдың

* орто-нитротолуол мен фенолдың

* мета-нитротолуол мен фенолдың

*+ пара-нитротолуол мен этанолдың

.

 

#20

*!Құрылысы бойынша новокаин - ...

 

*+ пара-аминбензой қышқылы ß-диэтиламинэтилді эфирінің гидрохлориді

* пара-аминбензой қышқылы ß-диэтиламинэтилді эфирінің гидробромиді

* пара-аминбензой қышқылы ß-диэтиламинэтилді эфирінің гидроиодиді

* пара-аминбензой қышқылы ß-диэтиламинэтилді эфирінің гидрофториді

* салицил қышқылы ß-диэтиламинэтилді эфирінің гидролхлориді

 

#21

*! Пара-аминсалицил қышқылы алынады

 

*+ мета-аминфенолдан

* орто-аминфенолдан

* пара-аминфенолдан

* мета-нитроанилиннен

* орто-нитроанилиннен

 

#22

*!Ароматты қосылыстың молекуласына сульфотопты енгізу оның

 

*+ суда ерігіштігін , улылығын, терапевтикалық әсерін төмендетеді

*суда ерігіштігін , улылығын, терапевтикалық әсерін арттырады

*суда ерігіштігін арттырады, улылығын төмендетеді, терапевтикалық әсерін кеңітеді

* суда ерігіштігін жоғарылатады, улылығын, терапевтикалық әсерін төмендетеді

* суда ерігіштігін , улылығын жоғарылатады, терапевтикалық әсерін төмендетеді

 

#23

*! Сульфоқышқылдардың хлораминдерін алмастыру арқылы алады

*бензол сақинасындағы сутек атомдарын хлор атомдарына

*+ амин тобындағы сутек атомдарын хлор атомдарына

*күкірт атомдарын хлор атомдарына

*оттек атомдарын хлор атомдарына

* метил тобындағы сутек атомдарын хлор атомдарына

 

#24

*! Сульфаниламидті препараттар құрылысы бойынша жатады

 

*пара-аминбензой қышқылының эфирлері

*салицил қышқылының эфирлері

*пара-аминсалицил қышқылының эфирлері

*сульфанил қышқылының эфирлері

*+сульфанил қышқылының амидтері

 

#25

*! Суда ерігіш ақ стрептоцидті ... алады

 

*+стрептоцидті формальдегидтің бисульфитті туындысымен конденсацияланумен

*гидрохлоридтің түзілуімен

*гидробромидтің түзілуімен

*гидроиодидтің түзілуімен

*гидрофторидтің түзілуімен

 

#26

*! Норсульфазол құрылымы бойынша

 

*сульфаниламидтің ароматты туындысы

*+сульфаниламидтің гетероциклді туындысы

*сульфаниламидтің этилді туындысы

*сульфаниламидтің пропилді туындысы

*сульфаниламидтің метилді туындысы

 

#27

*! Қай затты нитрлеу реакциясы арқылы фурацилин алынады

 

*бензолды

*фенолды

*+фурфуролды

*толуолды

*ксилолды

 

#28

*! Йодоформның антисептикалық әсері

 

*органикалық еріткіштеріндегі еруімен

*+бос йодтың бөлінуімен жүретін тотығу реакциясының оңайлығымен

*суда шектеулі еру қабілетімен

*аз уландыруымен

*молекулада йодтың иондарының пайда болуынан

 

#29

*! Жарықта ылғалдың әсерімен хлороформ

 

*гидролизденеді

*тотықсызданады

*тотығады

*+күшті у – фосгеннің бөлінуімен ыдырайды

*жарылады

 

#30

*! Метил спиртінің өте жоғары уландырғыш қасиеті байланысты

 

*есірткілік әсерімен

*+ағзадағы улы формальдегид және құмырсқа қышқылына дейін ыдырауымен

*тотығу өнімдерінің пайда болуымен

*тотықсыздану өнімдерінің пайда болуымен

*гидроксил тобының әсерімен

 

#31

*! Глицерин фармацевтикалық өндірісінде қолданылады

 

*+мазьдардың негізі

*дезинфекцияға

*антибиотик

*антисептик

*ұйқытқыш

 

#32

*!Формальдегидтің өндірісте шығарлу түрді

*50% сулы ерітінді

*40% спиртті ерітінді

*+ 40% сулы ерітінді

*20% сулы ерітінді

*20% спиртті ерітінді

#33

*! Уреидтер химиялық құрамы бойынша

 

*тиомочевинаның ацильды туындылары

*тиомочевинаның бензоильды туындылары

*карбамин қышқылдың ацетатты туындылары

*+мочевинаның ацильды туындылары

*мочевинаның бензоильды туындылары

 

#34

*! Барбитур қышқылы химиялық құрамы бойынша

 

*ашық уреид

*карбамат

*циклді эфир

*циклді карбамат

*+циклді уреид

 

#35

*!Триптофан аминоқышқылы оның құрамында бар

 

*ароматты ядросы

*+гетероциклді ядросы

*молекуласында күкірт атомы

*молекуласында азот атомы

*молекуласында екі күкірт атомы

 

#36

*! Тестостерон бұл

*гормон

*жыныс гормоны

*әйел жыныс гормоны

*+еркек жыныс гормоны

*витамин

 

#37

*! Эстрадион бұл

*гормон

*жыныс гормоны

*+ әйел жыныс гормоны

*еркек жыныс гормоны

*витамин

 

#38

*! Фенол тобына жататын препараттар

 

*температура түсіретін заттар

*сауыт үлкейтетін заттар

*+антисептикалық заттар

*дезинфекциялық заттар

*ісікке қарсы заттар

 

#38

*! Бензой қышқылының пайдалануы

 

*+антисептик

*витамин.

*гормон.

*спазмолетик.

*антипирен.

 

#39

*! Салол - күрделі эфирдің түрі

 

*бензой қышқылдың және фенол

*пара-аминобензой қышқыл және фенол

*+салицил қышқылдың және фенол

*сульфанил қышқылдың және фенол

* пара-оксибензой қышқылы және фенол

 

#40

*! Аспирин бұл

 

*бензой қышқылы және фенол

*пара-аминобензой қышқылы және фенол

*салицил қышқылы және фенол

*сульфанил қышқылы және фенол

*+ацетилсалицил қышқылы

 

#41

*! Анестезин бұл

 

*+пара-аминобензой қышқылдың этил эфирі

*салицил қышқылдың этил эфирі

*сульфанил қышқылдың этил эфирі

*бензой қышқылдың этил эфирі

*пара-оксибензой қышқылдың этил эфирі

 

#42

*! Пара-аминобензой қышқылының антогонисі

 

*салицил қышқылдың

*+пара-аминосалицил қышқылдың

*бензой қышқылдың

*сульфанил қышқылдың

*ацетилсалицил қышқылдың

 

#43

*!СУЛЬФАНИЛАМИДНЫЕ ПРЕПАРАТЫ - ЭТО:

 

*Антисептики.

*+Антимикробные средства.

*Жаропонижающие средства.

*Сосудосужающие средства.

*Спазмолитические средства.

 

#44

*!БЕЛЫЙ СТРЕПТОЦИД - ЭТО:

 

*+Сульфаниламидный препарат.

*Простой эфир салициловой кислоты.

*Простой эфир сульфаниловой кислоты.

*Простой эфир бензойной кислоты.

*Простой эфир пара-аминобензойной кислоты.

 

#45

*! Никотин қышқылы бұл

 

*оксибензой

*аминобензой

*2-пиридинкарбон

*3-пиридинкарбон

*+ 4-пиридинкарбон

 

#46

*! Изониазидтің өндірісте алады

 

*альфа-пиколиннен

*+бета-пиколиннен

*гамма-пиколиннен

*никотиамидтен

*никотин қышқылдан

.

 

#47

Совкаин қай заттың туындысы

 

*пиродоксин.

*пиридин.

*+хинолин.

*анилин.

*диметиланилин.

 

#48

*! Папаверин бұл

 

*+табиғи алкалоид

*витамин

*гормон

*қанның орын басушы зат

*стероид

 

#49

*!Барий сульфаты қолданылады

 

*антисептик ретінде

*іш айдайтын препарат ретінде

*+ АІЖ рентгенінде

*тыныштандырғыш ретінде

*спазмолиттық зат ретінде

#50

*!Күміс нитратының қасиетті

 

*несеп айдағыштық

*+бактерицидті

* іш айдайтын

*аурғанды басады

*спазмолитты

 

#51

*!Күкірт медицинада емдеуде пайдаланылады

 

*түбіркүлезде

*гипертонияда

*+кейбір тері ауруларында

*бауыр ауруларда

*бүйрек ауруларда

 

#52

*!Йод препараттары емдеуде пайдаланады

 

*+қалқанша безін

*жүрек-тамыр ауруларын

*невроздарды

*буын ауруларын

* түбіркүлезді

 

#53

*!Калий перманганатын медицинада пайдаланады

 

*+дезинфекциялаушы

* ауырсынуды басатын

* антисептикалық

* спазмолиттік

* тырысуға қарсы

#54

*!Темір препараттарын қолданады

*жүрек ауруында

*бауыр ауруыда

*+қан аздықта, анемияда

*түбіркүлезде

*атеросклерозде

 

#55

*! Өндірісте йод пен бромды алады

*тұздардан

*+бұрғылау суларынан

*химия өндірістерінің қалдықтарынан

*фармацевтикалық өндірістердің қалдықтарынан

*минералдардан

 

#56

*! Калий перманганатын алады

*+ табиғи минерал – пиролюзиттен MnO2.

* Mn(V) тұздарынан

* бұрғылау суларынан

*химия өндірістерінің қалдықтарынан

*фармацевтикалық өндірістердің қалдықтарынан

.

 

#57

*!ГАЛОГЕНПРОИЗВОДНЫЕ УГЛЕВОДОВ АЛИФАТИЧЕСКОГО РЯДА ДЕЙСТУЮТ КАК:

 

*Обезболивающее средство.

*+Вяжущее.

*Антисептическое.

*Бактерицидное.

*Дезинфицирующее.

 

#58

*!Метан молекуласында хлор атомдарының санын көбейту

 

*елітетін әсерді төмендетеді

*бактерицидтік әсерді арттырады

*+елітетін әсерді арттырады

*бактерицидтік әсерді төмендетеді

*антимикробтық әсерін арттырады

 

#59

*! Метандағы хлор атомдарының санын арттыру

 

*улылығын төмендетеді

*+улылығын жоғарылатады

*улылыққа әсер етпейді

*антисептикалық касиеттерін төмендетеді

*бактерицидтік қасиеттерін төмендетеді

 

#60

*!ЙОДОФОРМ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В МЕДИЦИНЕ КАК:

 

*+Антисептическое средство.

*Мочегонное средство.

*Вяжущее средство.

*Обезболивающее средство.

*Противозапорное средство.

 

#61

*! Медицинада йодоформ ретінде қолданылады

 

*+антисептикалық зат

*несеп айдағыш зат

*елітетін зат

*ауырсынуды басатын зат

* іш айдағыш зат

#62

*!Хлороформды өндірісте алады

 

*этанолды бос хлормен хлорлау арқылы

*+ацетон бос хлормен хлорлау арқылы

*этанол мен ацетонды кальций гипохлоритімен хлорлау арқылы

* Этанолды хлорлы тионилмен хлорлау арқылы

* Ацетонды хлорлы тионилмен хлорлау арқылы

 

#63

*!Көмірсутек молеуласында годроксил топтарының санын арттыру

 

*елітетін әсерін төмендетеді

*бактерицидтік әсерін жоғарылатады

*елітетін әсерін жоғарылатады

*+бактерицидтік әсерін төмендетеді

*микробқа қарсы әсерін жоғарылатады

 

#64

*! Спирттерді еліттетін\ұйықтататын қабілетінің төмендеуі бойынша келесі қатарға орналастырады

 

*сорбит, этиленгликоль, этанол

*этанол, сорбит, этиленгликоль

*этиленгликоль, сорбит, этанол

*этанол, сорбит, этиленгликоль

*+этанол, этиленгликоль, сорбит

 

#65

*! Көмірсутек тізбегінің ұзындығы артқан сайын біріншілік спирттердің улылығы

*жоғарылайды

*төмендейді

*өзгермейді

*+ 6-8 атомға дейін артады, одан соң кемиді

*6-8 атомға дейін кемиді, одан соң артады

 

#66

*!Метанолдың улылығы түсіндіріледі

 

*ағзада ацетонның түзілуімен

*ағзада этанолдың түзілуімен

*+ағзада улы формальдегидтің түзілуімен

*ағзада сивушты майлардың түзілуімен

*ағзада сірке қышқылының түзілуімен

 

#67

*! Формальдегид түрінде шығарылады

 

*сулы ерітінді

*спирт ерітіндісі

*сулы-спиртті ерітінді

*+ 40% сулы ерітінді

* 40% спиртті ерітінді

 

#68

*! Формальдегид медицинада пайдаланылады

 

*елітетін зат

*ауырсынуды басатын зат

*+анатомиялық препараттарды консервациялауда және дезинфекциялауда

*бактерицидтік зат

*антисептикалық зат

#69

*! Уротропин реакция арқылы алады

 

*сірке альдегидін аммиакпен

*+формальдегидті аммиакпен

*формальдегидті сумен

*формальдегидті аминдермен

*сірке альдегидін сумен

 

#70

*! Хлоральгидрат реакция нәтежесінде алады

*ацетонды хлорлау

*пропанолды хлорлау

*+этанолды хлорлау

*бутанолды хлорлау

*пентанолды хлорлау

 

#71

*! Өндірісте С дәрумені алынады

 

*L-глюкозадан

*+D-глюкозадан

*сахарозадан

*мальтозадан

*арабинозадан

 

#72

*! Қосылыстың молекуласына карбоксил тобын енгізу оның

 

*физиологиялық белсенділігін төмендетіп, улылығын арттырады

*физиологиялық белсенділігін де, улылығын да арттырады

*+физиологиялық белсенділігін де, улылығын да кемітеді

*физиологиялық белсенділігін жоғврылатып, улылығын төмендетеді

*физиологиялық белсенділігі мен улылығына әсер етпейді

 

#73

*! Қанықпаған жоғары май қышқылдарына жатады

 

*сірке қышқылы, олеин қышқылы

*пальмитин қышқылы, май қышқылы

*+линоль қышқылы, линолен қышқылы, арахидон қышқылы

*стеарин қышқылы, пальмитин қышқылы

*құмырсқа қышқылы, валерьян қышқылы

 

#74

*! Карбамин қышқылының эфирлері аталады

*+ Уретандар.

* Уреидтер.

* Карбамидтер.

* Карбаматтар.

* Изоцианаттар.

 

#75

*! Мочевинаның ацилді туындылары аталады

 

*уретандар

*+уреидтер

*карбамидтер

*карбаматтар

*изоцианаттар

 

#76

*!Өндірісте бромуралды алынады

*+изовалериан қышқылынан

*изомай қышқылынан

*май қышқылынан

*валериан қышқылынан.

*капрон қышқылынан

.

 

#77

*!Ұйықтататын зат барбитал (5,5-диэтилбарбитур қышқылы) алынады

 

*малон эфирі мен бутилиодид

*малон эфирі мен пропилиодид

*ацетосірке эфирі мен этилиодид

*ацетосірке эфирі мен пропилиодид

*+малон эфирі мен этилиодид

 

#78

*! Альфа-амин қышқылдары құрамына кіреді

 

*+нуклеин қышқылдарының құрылымдық элементтері

*ферменттердің құрылымдық элементтері

*ақуыздардың құрылымдық элементтері

*жасушалардың құрылымдық элементтері

*липидтердің құрылымдық элементтері

 

#79

*! Химиялық құрылысы бойынша Е дәрумені жатады

 

*+ альфа-токоферолға

*бета-токоферолға

*гамма-токоферолға

*флаванға

*кумаринге

 

#80

*!Холестерин химиялық құрылысы бойынша

*+стероид

*изопреноид

*кумарин

*флавана

*флааноид

 

#81

*! Фенацетиннің химиялық құрылысы сәйкес келеді

 

*орто-аминофенолға

*мета-аминофенолға

*+пара-аминофенолға

*пара-нитрофенолға

*орто-нитрофенолға

.

#82

*! Ароматты қосылыстың құрамына карбоксил тобын енгізсе оның

 

*+улылығы мен биологиялық белсенділігін төмендетеді

*улылығын төмендетіп, биологиялық белсенділігін арттырады

*улылығын да, биологиялық белсенділігін де арттырады

*улылығын жоғарылатып, биологиялық белсенділігін кемітеді

*улылығы мен биологиялық белсенділігіне әсер етпейді

 

#83

*!Пролиметин бояғыштарының түзілу реакциясы туындыларының препаратына тән

 

*+пиридин

*фуран

*пиррол

*пурин

*тропан

 

#84

*!Натрий гидроксиді ерітіндісімен қыздырғанда сары түс пайда болды, ол сары қызыл түске өтті, біртіндеп кірпіш қызыл түсті тұнба пайда болды.Фильтратта хлоридтер анықталды.Талданған затты көрсетіңіз

*синестрол

*тимол

*промедол

*+хлорамфеникол (левомицетин)

*натрий пара-аминосалицилат

#85

*!Фармацевт-аналитик хлорамфеникол (левомицетин субстанциясына) сандық талдау жасуда қандай әдісті қолданады

 

* сусыз ортада ацидиметриия

* +нитритометриялық титрлеу

* сулы ортада алкалиметрия

* перманганатометриялық титрлеу

* цериметриялық титрлеу

 

#86

*!Левомицетин сукцинаты концентрлі тұз қышқылының қатысыуымен гидролизденгенде.Екі гидролиз жүреді– күрделі эфир және амидті тобы бойынш*

* карбон қышқылы

* ароматты қышқыл;

* +күрделі эфир;

* аминқышқыл;

* біратомды фенол.

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 145; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.81.131.189
Генерация страницы за: 0.083 сек.