Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Кесу режімдерін есептеу

Энергетический выход ядерной реакции,

Энергия связи атомных ядер,

Закон радиоактивного распада,

или , где

N0 – начальное число атомов,

N− число не распавшихся атомов в любой момент времени t ,

Т – период полураспада ,

−доля распавшихся атомов ,

– активность (доля не распавшихся атомов)

4. Правила смещения (Содди):

α-распад,

β-распад,

 

Есв. = (Z · mр + N · mn – Мя) · с2 [Дж]илиЕсв. = (Z · mр + N · mn – Мя) · 931 [МэВ] , где

(Z · mр + N · mn – Мя) – дефект масс .

ΔЕ = Δm · с2 [Дж] илиΔЕ = Δm · 931 [МэВ] , где

Δm = (m1 + m2) – (m3 + m4) – изменение массы .

Δm > 0 – энергия испускается , Δm < 0 – энергия поглощается .

 

Кесу жағдайларын есептеу операциялары 030 (бірінші ауысымда) бұрғылау үшін аналитикалық әдісі өткізеді.

Мына формуламен t сәйкес бұрғылау тереңдігін анықтайды:

t = Ѕ х d,

мұндағы, d – бұрғылау диаметрі.

t = Ѕ х 23 = 11,5мм.

S беріс анықталады [11, с. 277, таб. 25] S=0,35мм/об.

Кесу жылдамдығы мына формула бойынша анықталады:

 

Vрез = (Cv x dq x Kv) / (Tm x Sу),

мұндағы, Cv – коэффициент, q, m, у – көрсеткіш дәрежесі, Kv – жалпы түзету коэффициенті, T – қарсылық кезеңі.

 

Kv = Kmv x Kuv x KLv,

мұндағы, Kmv – өңделген материалға коэффициенті, Kuv – аспап материалына коэффициенті, KLv –бұрғылау тереңдігін ескеретін коэффициент. [11, с.276]

 

Kmv = (190/НВ)nv,

мұндағы, НВ – нақты параметр, дәреже көрсеткіші nv = 1,3 [11, с. 262, таб. 1]

Kmv = (190/185)1,3 = 1,03

Kuv = 0,83 [11, с. 263, таб. 6]

KLv = 0,75 [11, с. 280, таб. 31]

Kv = 0,75 х 0,83 х 1,03 = 0,64

Т = 45 мин. [11, с. 280, таб. 30]

Cv = 34,2; q = 0,45; у = 0,3; m = 0,2; [11, с. 278, таб. 28]

Vрез = (34,2 х 18,430,45 х 0,64) / (450,2 х 0,350,3) = 81,2 / 1,56 = 52,05м./мин.

Айналдыру моментін анықтау Мкр Н х м және осьтік күш Ро Н мына формула бойынша анықтаймыз:

 

Мкр = 10 х См х dq x Sу x Kp,

мұндағы, См – коэффициент, q, у – дәреже көрсеткіші, Кр – коэффициент назарға нақты өңдеу шарттарын ескеретін.

 

Ро = 10 х Ср х dq x Sу x Kp,

мұндағы, Ср – коэффициент

Kp = Кмр = (НВ/190)n,

мұндағы дәреже көрсеткіші n = 0,6 [11, с. 264, таб.9]

Kp = (185/190)0,6 = 0,98См = 0,012; q = 2,2; у = 0,8; Cp = 42; q = 1,2; у = 0,75; [11, с. 281, таб.32]

Мкр = 10 х 0,012 х 18,432,2 х 0,350,8 х 0,98 = 0,18 х 608,35 х 0,43 = 47,09 Н х м.

Ро = 10 х 42 х 18,431,2 х 0,350,75 х 0,98 = 411,6 х 33 х 0,46 = 6248,09Н = 6,3 кН.

Кесу қуаты

 

Nе = (Мкр х n)/9750,

мұндағы айналу жиілігі n = (1000 х V)/(П х d) [11, с.280]

n = (1000 х 52,05)/(3,14 х 18,43) = 52050/57,87 = 899,4 об/мин

nкор = 1000 об/мин. [15, с. 422]

Nе = (47,09 х 1000)/9750 = 4,83 кВт.

Өзге де операцияларды кесу режимдері статистикалық әдісін тағайындайды.

 

 

2.9 Уақыт нормаларын есептеу

 

Бірінші өтпелі 030 аналитикалық әдісі бойынша бұрғылау жұмыстарын жүргізуге уақыт нормаларын есептеу.

Мен формула бойынша басында уақыт ең анықталады:

 

То = (L+L1) / (n x S),

мұндағы, L – бұрғылаудың жалпы ұзындығы; n – айналу жылдамдығы; S – беріс; L1 – жүгіру және перспективада ұзындығы. [17, с. 611, таб. 1]

 

L1 = L3 + Lп = 8 мм. [17, с. 620, таб. 3]

L = 150мм;

То = (150 + 8) / (1000 х 0,35) = 0,45 мин.

Назарға басқа өтулер отырып уақыт негізгі сомасы, То =15,21 мин.

Қосалқы рет түзету коэффициенті өндіріс түріне байланысты таңдалады:

Кtb = 1,15 [17, с. 222, карта 1]

Төмендегідей қосалқы уақыты есептеледі:

 

Тв = tbуст + tbпер + tb1,

мұндағы, tbуст – бөлшектерді орнату және алып тастау кезіндегі қосымша уақыт; tbпер – ауысуына байланысты қосымша уақыт; tb1 – кешенінде енгізілмеген, көшуге байланысты әдістемелер бойынша уақыты.

tbуст = 0,17 мин. [17, с. 224, карта 18]

tbпер = 0,1 мин. [ 17, с. 229, карта 25. ]

tb1 = 0,02 + 0,12 = 0,14 мин. [17, с. 229, карта 25]

Тв = 0,17 + 0,1 + 0,14 = 0,41 мин.

 

Даналық уақыт

 

Тшт = (То + Тв х Кtb) х [1 + (аобс + аотл) / 100],

 

мұндағы, аобс –жұмыс станциясының қызмет туралы уақыты; аотл – демалыс және жеке қажеттіліктері үшін уақыт.

 

аобс = 4,0 % [18, с. 226, карта 45]

аотл = 4,0 % [18, с. 223, карта 46]

Тшт = (15,21 + 0,41 х 1,15) х [1+(4 +4)/100] = 0,92 х 1,08 = 16,95 мин.

 

Дайындық есептеу - топтардың орындауындағы соңғы уақыты.

Құрылғыны, құралдар мен керек-жарақтарды = 12 мин орнату. [18, б. 230, карта 52]

Өңдеу жеткізу дейін және кейін құжатты мен керек-жарақтарын алу туралы= 6 мин. [18. 230, 52 Карта]

Ешқандай қосымша қадамдар жоқ.

 

Тпз = 12 + 6 = 18 мин.

 

Қорабтық ­ есептеу уақыты

 

Тшт к = Тшт + Тпз / N,

 

мұндағы, N ­ партиядағы бөлшектер саны.

Тшт к = 16,95 + 18/5000 = 16,96 мин.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| Кесу режімдерін есептеу

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 34; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.80.180.248
Генерация страницы за: 0.008 сек.