Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Н.А. Иванов / Курсовое проектирование деталей машин: Учебное пособие 3 страница
= =0,68 остік жүкті алмаймыз. (56)

Эквиваленттік жүк:

= =303,95*1,3=395,13 Н (57)

Мойынтіректердің мерзімділігін ауырлау жүктелгені бойынша анықтаймыз.

Оң жақ (‘екінші’) мойынтіректі қарастырамыз.

= =3,72 сондықтан эквивалент жүкті анықтауда өстік күшті есепке алмаймыз. (58)

= =(0,41 628 1+0,87 2342)1,3=2295,7 Н; =2,29кН деп қабылдаймыз.

Есептегі мерзімділік, мин айн

= 1397мин /айн (59)

Сағат бойынша мерзімділік, сағ:

сағ (60)

Мұндағы айн/мин бұрамдықтың айналу жиілігі.

 

7 РЕДУКТОРДЫ ЖЫЛУЛЫҚҚА ЕСЕПТЕУ

Жылу өткізгіш беттің ауданы

Редуктордың аса қыздырусызжұмыс істеу шарты

 

8 КІЛТЕКТІ ҚОСЫЛЫСТАРДЫҢ БЕРІКТІГІН ТЕКСЕРУ

Кілтек және кілтек ойықтары қималарының өлшемі 22 кесте бойынша алынған.

Кілтектер материалы-қалыптандырылға болат 45 маркасы

1) Червяк білігі

2) Доңғалақ білігі

9 БІЛІКТЕРДІҢ АНЫҚТАЛҒАН ЕСЕБІ

1) Бұрамдықтың иіліс ауданың (стрелу) тексеру (қатаңдыққа есептеу).

Бұрамдықтың көлденең қимасының келтірілген инерция моменті

Иіліс сиданы (стрела прогиба)

Мүмкіндік иіліс

3) Бұрамдықты доңғалақ білігі.

Білік материалы-қалыптандырылған болат 45

 

Төзімділік шектері

Доңғалақ астындағы қиманы тексереміз.Кернеулер концентранциясы кілтек ойығының болуымен түсіндіріледі

Бұралуға қарсыласу моменті

 

10 МАЙ ТҮРІН ТАҢДАУ

 

Ілінісу мен мойынтіректердің майлануы сұйық майдың шашырандырырымен қамтамасыз етіледі. Кесте бойынша май тұтқырлығын анықтаймыз. Сырғанау жылдамдығы м/с болған жағдайда ұсынылатын тұтқырлық =40.5сСт.

8.10 кесте бойынша u–50А маркалы индустриалды май МЕСТ 20799–75 бойынша таңдаймыз.

11 БӘСЕҢДЕТКІШТІҢ ЖИНАЛУЫ

 

Жинастырудың алдында тұрқының ішкі қуысы мұқият тазартылып майға тұрақты бояумен сырланады. Алдымен бұрамдық білігіне алдаын ала май ішінде С–ға дейін қыздырып алып қалақшаларды және шарикті радиал сүйеніш кигізеді. Жиналған бұрамдық білігін тұрқыға қояды.Бұрамдық дөңгелегі білігін жинаудың алдында кілтек орнына салып дөңгелекті білікке нығыздап қондырады, одан соң тірейтін төлкелерді және аунақшасы конусты мойынтіректерді қондырады. Жиналған білікті тұрқы негізіне салады да белдемелерінің бетіне спирт лагын жағып алып тұрқы қақпағын жабады. Центрлеу үшін қақпақты тұрқыға екі конусты штифт көмегімен қондырады да бұрандамаларды тартады.

 

ҚОРЫТЫНДЫ

 

Қорыта келгенде курстық жобада біз қозғалтқыш таңдаудан бастап, бәсеңдеткіштің жиналуына дейінгі мәліметтермен жете таныстық. Құрылымын жасауда ең алдымен оларға қойылатын талаптарды ескердік. Жаңа технологияның өркендеуіне байланысты жоғары білімді инженерлер қазіргі уақытта өз жобаларымен жаңалық ашуды көп еңбек етеді.

Бұрамдықты берілістер өзара айқасатын берілістер арасында қозғалысты беруге қолданылады. Қозғалысы винт жұптарының қозғалысына да, тісті беріліске де ұқсайды. Бұрамдықтан дөнгелекке қозғалыс берілгенде сырғанау пайда болады, соның нәтижесінде біраз энергия шығынданып, бәсеңдеткіштің ПӘК-і төмендейді. Бұрамдықты берілістің тісті берілістен артықшылығы

а) беріліс санынының көптігі U=8…..80 (кейде 500ге дейін)

ә) бірқалыпты және дыбыссыз жұмыс істеуі

б) өздігінен тежеу қабілеттілігі

в) көлемі мен салмағының аздығы

Бұл берілістің артықшылығы мен қатар мындай кемшілігі бар:

1) Сырғанау үйкелісінің шамасының үлкендігі

а) ПӘК-і қызады.

б) тез қызады

в) антифрикционды қымбат материалдар қолдануға мәжбүр

етеді.

2) Жасау технологиясы күрделі және қымбат, себебі арнаулы

станоктарды қажет етеді.

3) ПӘК-і төмен болғандықтан өте көп қуат беруге жарамайды ( не бары 50кВт-н аспайды)

 

 

Қалып бақылаушы:

Аға оқытушы

(ғылыми дəрежесі, атағы)

Алипов Қ.С

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖƏНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Қ.И. Сəтбаев атындағы қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті

Өнеркәсіптік инженерия институты

« Құрылым негіздері мен бөлшектері» кафедрасы

5В071200- “Машина жасау”

Курстық жұмысты даярлауға

Студентке: ХұрметханұлыБекболатқа

Жобаның тақырыбы : «Шынжырлы конвейердің жетегін жобалау»

Орындалған жұмыстың өткізу мерзімі :«30» қараша 2016 жыл

Курстық жұмыстың бастапқы мəліметтері: F = 2 kH; = 0,6 м/с;

t = 100мм; z= 9мм;H= 720 мм

Есеп–түсініктеме жазбаның талқылауға берілген сұрақтарының тізімі

менқысқаша курстық жұмысының мазмұны:

1. Электр қозғалтқыштың қуаты мен айналу жиілігін анықтау.

2. Жетектің беріліс қатынасын анықтау.

3. Беріліс дөңгелектерінің геометриялық өлшемдерін анықтау.

4. Жетектің күштік және кинематикалық көрсеткіштерін анықтау

Графикалық материалдардың тізімі (міндетті түрде қажет сызбалар

көрсетілген):

1)Жинақ сызбасы

2) Бөлшектеу сызбасы

Ұсынылған негізгі əдебиеттер:

1)Чернавский . К.Н . Боков и.др / Курсовое проектирование деталей машин Учебное пособие для техникумов: Москва «Машиностраение». 1987-960с

Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 70; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.81.108.205
Генерация страницы за: 0.009 сек.