Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Стилістичне використання фразеологічних одиниць


Основні групи фразеологізмів.

Фразеологічні одиниці

 

Фразеологією ( гр. phrases- зворот, вислів і logos - поняття, вчення) називається розділ мовознавства, що вивчає усталені мовні звороти.

Стійке сполучення, що являє собою змістову цілісність і відтворюється в процесі мовлення, називається фразеологізмом. Наприклад: повісити носа, з вогню та в полум’я.

Фразеологізми, з одного боку, мають ознаки, спільні з словами, словосполученнями і реченнями, а з другого - відрізняються від них. Як і слова, фразеологізми:

Ø не користуються щоразу, а відтворюються як готові, наявні в мові одиниці з певним значенням;

Ø відзначаються стійкістю складу і сталістю структури;

Ø часто позначають одне поняття і вступають у синонімічні зв’язки з словами;

Ø виконують ту ж функцію, що й слова.

Наприклад: накивати п’ятами - втекти; пасти задніх - відставати. На відміну від слів, фразеологізми

Ø складаються із самостійних одиниць мови – слів, які найчастіше функціонують окремо та мають відповідні форми;

Ø відрізняються більшою точністю значення, яке частіше, ніж у словах, супроводжується образною характеристикою.

Наприклад: пройти вогонь і воду; чужими руками жар загрібати.

Ø усталені звороти – чудові перлини народної мудрості (іду на ви, з космічною швидкістю);

Ø традиційні формули – власне українські каламбури (на городі бузина, а в Києві дядько), образні порівняння (старий, як світ), доброзичливі побажання (будь здорова, як вода, а багата, як земля), припрошування (гостинно просимо), різні примовки (скільки літ, скільки зим).

Ø прислів’я і приказки (не місце красить людину, а людина місце);

Фразеологічні звороти являють собою смислову і структурну єдність. За ступенем структурно - семантичної спаяності можна виділити дві групи фразеологізмів: неподільні словосполучення і розкладні щодо змісту усталені звороти.

Фразеологічні записи української мови, як і її лексичний склад, стилістично диференційовані. Серед фразеологічних звороті виділяють міжстильові та обмежені вживання у певному стилі.Міжстильовими називаються фразеологічні звороти, що використовуються в усіх стилях мовлення. Наприклад: привертати увагу, із року в рік, робити послугу. Міжстильові фразеологічні звороти являють собою загальновживані найменування певних предметів і явищ дійсності. Їм не властиві додаткові відтінки значення, експресивність, емоційність.

Переважна більшість фразеологічних зворотів має стилістичні особливості і є опорою образного, емоційно наснаженого мовлення. Ці усталені звороти тяжіють до певного стилю. Офіційно-ділова фразеологія – це усталені звороти, що використовуються в документах, ділових паперах. Наприклад: оголосити догану, взяти до уваги, заслухавши і обговоривши.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Терміни і професіоналізми | Кліше та використання їх у мовленні

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 2472; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. VІ. Платежі за використання радіочастотного ресурсу Укра­їни.
 2. Аналіз використання матеріальних ресурсів
 3. Аналіз використання робочого часу
 4. Аналіз використання фонду заробітної плати.
 5. Аналіз забезпеченості підприємства оборотними коштами та ефективності їх використання
 6. Аналіз структури основних виробничих фондів. Аналіз показників використання основних фондів. Аналіз показників використання оборотних засобів .
 7. Бульдозери універсальні, використання
 8. Взаємодія ринків: модель IS – LM. Використання моделі IS – LM для оцінки відносної ефективності бюджетно-податкової та кредитно-грошової політики
 9. Використання SQL Server Management Studio. Початок роботи з SQL Server Management Studio.
 10. Використання авіаційного, водного транспорту і коней
 11. Використання в адресних виразах арифметичних або логічних операціях для всіх типів даних.
 12. Використання векселів у банківській діяльності

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.