Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Призначення і основні технічні дані приладу


Прилад ИМД-1Р(С)

Попередня оцінка питомої активності проби

 

Вимірювання проводяться при знятій кришці в закритих примі­щеннях, де рівень фону не повинен перевищувати 0,025 мР/год (0,25 мкЗв/год). При цьому поряд з β-випромінюванням детектор реєструє γ-випромінювання, тому для визначення питомої активності необхідно із сумарного рівня вирахувати покази, отримані за наявності кришки, коли реєструється тільки γ- випромінювання.

Робоче місце має мати пластикове покриття, яке допускає можливість багаторазового вологого приби­рання. Радіометр встановлюють на приготовану кювету. Проба повинна знаходитисьна 5 мм нижче від краю кювети, щоб уникнути забруднення радіометра. Після закінчення вимірювань кювету необхідно вимити і просушити.

Для визначення питомої активності проби перемикач β-γ встановлюється в положення β, а перемикач “φ-Ат” –в положенняАm.

В положенні перемикачаМЕЖА 1 питома активність вимірюється в діапазоні 1·10-7–1,999·10-6 Кі/кг та індикується у вигляді 100·10-9–1999·10-9. В положенні перемикача МЕЖА 2питома активність вимірюється в діапазоні 2·10-6 –19.99·10-6 Кі/кг з індикацієюкоми після другої цифри.

ПеремикачЧАС встановлюється в положення10 хв. Вимірювання проводять двічі: за наяв­ності кришки (визначають активність γ-фону) і зі знятою кришкою. Остаточним результатом вважається різниця другого і першого значень Ат=Ат2—Ат1, де Ат2і Ат1питома активність, яка визначається при першому і другому вимірюваннях, відповідно. Проводять не менше ніж три вимірювання, після чого знаходять середні значення.

 

Вимірювач потужності дозиИМД-1 призначений для вимірювання в польових умовах експозиційної дози γ-випромінювання в діапазоні енергій 0,08–3 МеВ івиявленняβ-випро­мінювання.

ИМД-1 має три варіанти виконання: ИМД-1А,ИМД-1Р, ИМД-1С Діапазон вимірювання становить:

дляИМД-1А 0,01–999 Р/год;

дляИМД-1Р(С) 0,01 мР/год – 999 Р/год,

який має два піддіапазони:

тR/h 0,01–999 мР/год;R/h 0,01–999 Р/год.

Піддіапазони від 0,01 до 0,1 мР/год і від 0,01 до 0,1 Р/год є індикаторами і основна похибка у вказаних піддіапазонах не нормується.

Прилад ИМД-1Р(С) зберігає працездатність при дії іонізуючих випромінювань потуж­ністю експозиційної дози до 100 Р/год з блоком детектування і до 1000 Р/год без нього (сигналізує появу трьох дев'яток у старших розрядах цифрового табло при переповненні реєструючої схеми).

Час встановлення працюючого режиму вимірювача1 хв.

Час вимірювання не перевищує:

1,5 с на піддіапазоні R/h від 10 до 999 Р/год;

15 с на піддіапазоні R/h від 0,01 до 9.99 Р/год;

6 с на піддіапазоні тR/h від 10 до 999 мР/год;

60 с на піддіапазоні тR/h від 0,01 до 9,99 мР/год.

Принцип дії вимірювача базуєтся на перетворенні потужності експозиційної дози γ-ви­промінювання в імпульси напруги, частота яких пропорційна вимірюваній величині з подаль­шим відпрацюванням інформації у вимірювальному пульті і вираженням їїна цифровому табло в одиницях вимірювання потужності експозиційної лози (Р/год, мР/год).

Час вимірювання автоматичнозмінюєтьсязалежно від піддіапазону R/h чи mR/h та значення вимірювальної величини.

При досягненні потужності експозиційної дози значення 0,1 Р/год і 300 Р/год при відсутності блока детектування або 0,1 мР/год і 300 мР/год при роботі з блоком детектування вмикається переривчастий звуковий сигнал, який вимикається при короткочасному натисканні кнопки ВІДЛІК. При повторенні вмикання звукового сигналу необхідно вимкнути вимірювач (поставити перемикач на вимірювальному пульті положенняВИМКН. а потім знов увімкнути його).

До складу вимірювача входять: блок детектування ИМД-1-1, блок живлення ИМД-1-2, пульт вимірювача ИМД-1-3, блок живлення ИМД-1-6, телефон головний (навушники), кабель з’єднуваль­ний, пристрій перехідний УУМ-0.8С, штанга і джгути.

Живлення вимірювачаИМД-1Р здійснюється від чотирьох послідовно з'єднаних елемен­тів Ф-343ПРИМА з номінальною напругою 6 В і від бортової системи постійного струму або акумуляторів від 10 до 30 В, від мережі змінного струму з напругою (220±22) В з частотою 50 або 400 Гц.

Підготовка приладу до роботи

 

Провести зовнішній огляд вимірювача. Приєднатиживлення вимірювача, залежно від вибраного джерела, дотримуючись по­лярності.

Перевірка працездатності ИМД-1Р(С)здійснюється встановленнямперемикачана пульті вимірювання в положення ПЕРЕВІРКА, при цьому:

w на цифровому табло повинна засвітитися цифра 102;

w молодший розряд повинен бути погашений;

w кома повинна бути між третім і четвертим (молодшим) розрядами;

w повинен увімкнутися переривчастий звуковий сигнал;

w світловий індикатор ЗАМІНИТИ БАТАРЕЇ повинен бути погашеним. Якщо він висвічується, то необхідно замінити комплект елементів живлення (при живленні вимірювача від комплекту елементів).

Натиснути і відпустити кнопку ВІДЛІК, при цьому:

w на цифровому табло в молодшому розряді повинна висвітитися цифра0;старші розряди цифрового табло повинні бути погашені; звуковий сигнал повинен відключитися.

Впевнитись, що не більше як через 225 с (за відсутності блоку детектування чи 120 с при його наявності) на цифровому табло висвітиться число, відмін­не від нуля. При цьому, якщо покази будуть більші або дорівнювати 0,1, повинен увімкнутися переривчастий звуковий сигнал, який відключається встановленням перемикача в положення R/h (тR/h при роботі з блокомдетектування)чиВИМКН.Нулі ліворуч від значимих цифр повиннізникнути.

Підключити головні телефони до рознімух4 вимірювального пульта і впевнитись у наявності потріскувань у телефонах з інтенсивністю, яка відповідає фоновому випроміню­ванню.

Вимірювання потужності експозиційної дози γ-випромінювання


в діапазоні від 0,01 до 999 Р/год
проводиться при встановленні перемикача на пульті вимірювання в положенняR/h. Покази знімаються через 1хв натисканням кнопки ВІДЛІК і фіксуванням показів на цифровому табло.

Длявимірювання потужності експозиційної дози γ-випромінювання в діапазоні від 0,01 до 999 мР/годпотрібно під’єднати блок детектування до рознімухЗ пульта вимірювання за допомогою до­поміжного джгута. Зафіксувати екран, який обертається на корпусі блока детектування, в положенні γ. Встановитиперемикач на пультівимірювання в положенняmR/h. Через дві хвилини натиснути кнопку ВІДЛІК і зафіксувати покази.Визначення зараження поверхні радіоактивними речовинамипроводитьсяпри під’єднаному блоці детектування. Екран, який обертається на корпусі блока детектування, фіксується в положенні γ. Потім потрібно встановити блок детектування на заражену поверхню за допомогою спеціальних висту­пів на корпусі блока, а перемикач на пульті вимірювання виставляється положення тR/h. Через дві хвилини натиском кнопки ВІДЛІК фіксуються покази на цифровому табло.

 

Виявлення β-випромінювання на зараженій радіоактивними речовинами поверхні проводиться при під’єднаному блоці детектування вимірюванням в двох положеннях екрана, який повертається на корпусі блока детектування, – γ та β+γ. Збіль­шення показів в положенні екрану β+γ порівняно з показами, отриманими при вимірюванні в положенні екрану γ, вказує на наявність β-випромінювання.

Для збільшення віддалі від оператора до об'єкта при вимірюванні з блоком детектування необхідно використати розсувну штангу.

Для вимірювання на віддаль до 20 м блок детектування необхідно приєднати до вимірю­вального пульта за допомогою джгута.

10.1.5. дозиметри ДП-24 та ИД-1

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Основні технічні характеристики | Конструкція зарядних пристроїв

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 205; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.004 сек.