Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Порівняння мітозу і мейозу


Подібність:а)мають однакові фази поділу;б)перед мітозомі мейозом відбувається подвоєння хромосом,їхня спіралізація

Мітоз Мейоз

1.Один поділ 2.Два поділи,що

змінюють один одного


 

Тема 11: Способи поділу клітин

 

1. Значення поділу клітин.

2. Способи поділу соматичних клітин, їх біологічне значення.

3. Хід мейозу та його біологічне значення.

 

Завдяки поділу клітин організми ростуть і розмножуються.

Мітотичний цикл – це період в існуванні клітини за який з однієї клітини утворюється дві нові.

Мітотичний цикл:

1. Інтерфаза – підготовчий період клітини до поділу. В цей період відбувається біосинтез білків, ліпідів, вуглеводів, АТФ, збільшенням кількості органоїдів клітини, подвоєння хромосом. Тривалість 1 – 48 год..

2. Поділ клітини (1 – 2 год.):

а) амітоз – прямий поділ клітини, клітини діляться на 2 приблизно однакові частини без поточного поділу ДНК. Таким чином передача спадкової інформації від материнської клітини до дочерних порушується, тому такі клітини швидко гинуть.

б) мітоз – непрямий поділ клітини. Це специфічний тип поділу соматичних клітин. В результаті цього поділу дочерні клітини отримують такий же набір хромосом, як було і в материнській (диплоїдний) – людина має 23 пар хромосом.

Біологічне значення: забезпечує точну передачу спадкової інформації від материнської клітини до дочерних.

 


а) вуглеводи – органічні сполуки до складу яких входять вуглець, кисень, водень.

Поділяються: моносахариди – глюкоза, фруктоза, рибоза, дезоксирибоза; дисахариди: мальтоза, лактоза; полісахариди – крохмаль, глікоген, целюлоза. Вуглеводи

Значення вуглеводів: моно- ди- полі-

сахариди сахариди сахариди

- енергетичне;

- будівельне ( утворює клітинну стінку рослин);

- загасаюча (крохмаль, глікоген).

б) ліпіди – органічні сполуки, які нерозчинні у воді, добре розчинні органічними розчинниками. До ліпідів належать: жири, вітаміни А, D, статеві гормони.

Функції ліпідів:

- захисна (до 1 м. мають кити);- енергетична( 1 г – 34, 6 кДж);

- будівельна ( утворюються мембрани клітини);

- джерело води; (1кг-1л H2O)

- забезпечують прояв ознак статі (статеві гормони);

- приймають участь в окислювально – відновних процесах ( вітаміни).

в) білки – це природні полімери, їх мономерами є амінокислоти(20)

Денатурація білка – це руйнування природної структури білка під впливом фізичних та хімічних факторів.

Значення і функції білків:

 


 

- каталітична – прискорює в мільйони разів хімічні реакції в клітинах;

- будівна – із білків побудовані мембрани клітини та її органів, стінки судин, хрящі, волосся, роги;

- рухівна – забезпечує рух внаслідок скорочення актина і міозина;

- сигнальна – зумовлюється подразнюванням внаслідок зміни форми особливих сигнальних білків під впливом зовнішнього середовища;

- транспортна – забезпечує клітини організму киснем, жирними кислотами та ін..;

- енергетична - повне окислення 1 г. білка утворює 17, 6 кДж енергії;

- гормональна – білок інсулін регулює вміст цукру в крові.

2) Нуклеїнові кислоти – ядерні кислоти.

ДНК – дезоксирибонуклеїнова кислота.

РНК – рибонуклеїнова.

Нуклеїнові кислоти – це природні полімери, їх мономери нуклеотида.

Будова нуклеотида ДНК

 

азотисна вуглевод H3 PO3

основна дезоксирибоза

 

 


 

Цитоплазма– внутрішнє напіврідке середовище дрібно – зернистої структури. Вміщує ядро та органоїди. Функції: забезпечує взаємодію ядра та органоїдів, транспортна.

 

Контрольні питання:

1. Перелічіть структурні компоненти рослинних і тваринних клітин. Яка відмінність у будові цих клітин?

2. Як побудована зовнішня клітинна мембрана?

3. Яке значення ядра в клітині?

4. Яку будову мають органели клітини? Коротко схарактеризуйте функції кожного виду органел.

 

Література:

1. Біологія

За ред.. В.О. Мотузного

Стор.13 - 28

2. Загальна біологія

Підручник для середніх загальноосвітніх шкіл М. Є. Кучеренко.

Пр. 8 - 15.

 


 

Мітохондрії Двомембранні органели. Забезпечують процеси дихання в клітині.
Пластиди: хромопласти, лекопласти, хлоропласти. Двомембранні органели: лейкопласти – безбарвні, хлоропласти – зелені, хромопласти – кольорові (не зелені). У хлоропластах відбувається процес фотосинтезу, хромопласти забезпечують різне забарвлення частин рослин, а лейкопласти відіграють запасаючу роль.
Цитоскелет Містить у собі не мембранні органели: мікрофіламенти, війки і джгутики, клітинний центр, що продукує мікротрубочки і центріолі. Забезпечує рух клітини, зміну форми клітини, зміну взаєморозташування органел всередині клітини.

 

Спільні риси клітин організмів:

1) однакова елементарна будова;

2) подібний хімічний склад;

3) більшість організмів мають однакову будову і виконують туж саму функцію.

Зовні клітина покрита плазматичною мембраною, складається з двох шарів ліпідів та білків, що їх пронизують. Рослина має шар целюлози.

Функції: захисна, транспортна, об’єднуюча,ферментативна, сигнальна.

 

 


А – аденін

Г – гуанін

Ц – цетозин

Т – тимін

Кожний ланцюг ДНК складає декілька десятків тисяч нуклеотидів, що з’єднуються ковалентним зв’язком між фосфорною кислотою і дезоксирибозою, здатних до подвоєння за принципом компліментарності.

А – Т, Т- А, Ц – Г, Т – А.

ДНК– зберігає спадкову інформацію про структуру білка, що буде синтезуватися.

 

Будова нуклеотида РНК

 

Азотисна вуглевод H3PO4

Основа рибоза

А – Г –Ц –А -У

А – аденін

Г – гуанін

Ц – цитозин

У – урацил

 

РНК – одинарний ланцюг, приймає участь у біосинтезі білка.

АТФ– аденозинтрифосфорна кислота нуклеотит, до складу якого входять азотиста основа- аденіна, вуглевод- рибози і три молекули фосфорної кислоти. Структура не стійка, під впливом ферменту переходить в АДФ – аденозиндифосфорну кислоту ( відщеплюється молекула фосфорної кислоти) з виділення 40 кДж енергії, АТФ – одне джерело енергії для всіх клітинних реакцій. 

 


 

 

Контрольні питання:

1.Назвіть основні положення клітинної теорії. Хто її сформулював?

2. Перелічіть основні хімічні макро – і мікроелементи, що входять до складу живих організмів.

3. Яка роль води та інших неорганічних сполук клітини?

4. Що таке біополімери? Назвіть основні органічні сполуки, які входять до сладу цитоплазми.

5. Схарактеризуйте будову і біологічне значення вуглеводів і жирів клітини.

6. Яке значення білків у клітині і в організмі?

7. Порівняйте будову і функції ДНК І РНК.

8. Що таке АТФ і яке її біологічне значення?

 

 

Література:

1. Біологія

За ред.. В.О. Мотузного

Стор. 28 - 39

2. Загальна біологія

Підручник для середніх загальноосвітніх шкіл М. Є. Кучеренко.

Пр. 1 – 7.

 

 


Тема 10: Будова клітини

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Синтетична теорія еволюції | I. Раннее конфуцианство. Принципы, культы, обряды

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 1437; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.012 сек.