Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З

ДИСЦИПЛІНИ

«БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ»

(Матеріал для самостійної роботи студентів)

 

Для студентів Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій

та студентів Інституту дистанційної та заочної освіти

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки – БАКАЛАВР
   
   

 

 

Дисципліна забезпечується кафедрою

“ Управління системами безпеки життєдіяльності ”

 

Одеса ОНПУ 2012

 

УДК 574.2:57.03

 

Ізотов С.О. Конспект лекцій з дисципліни «Безпека життєдіяльності» (Матеріал для самостійної роботи студентів). – Одеса, 2012. – 384 с.

 

Конспект лекцій є невід’ємною складовою частиною методичного забезпечення навчального процесу з курсу нормативної дисципліни “Безпека життєдіяльності” при реалізації кредитно-модульної системи навчання у вищому навчальному закладі. Поряд з підручниками, збірниками задач і методичних вказівок для лабораторного практикуму, він забезпечує продуктивну роботу студентів по самостійному засвоєнню матеріалів відповідних модулів курсу. Конспект лекцій містить основні теоретичні питання розділів курсу у стислому викладенні з прикладами їх застосування у практичній діяльності і тестові завдання для самоперевірки рівня засвоєння матеріалу.

 

При підготовці цього посібника його укладачі взяли за базовий підручник:

Андронов В.А., Буц Ю.В., Третьяков О.В., Шароватова О.П. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник для самостійної роботи студентів. – Харків, ХОГО «НЕТ» «ЕкоПерспектива», 2007. – 367 с.

 

 

1. МЕТА ТА ЗАДАЧІ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ І ЗНАЧЕННЯ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Навчальна дисципліна «Безпека життєдіяльності» є нормативною дисципліною, що включається в навчальні плани як дисципліна обов’язкового вибору відповідно спільного наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.10.2010 року, № 969/922/216 «Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України».Значення цієї дисципліни полягає у тому, що вона дозволяє вирішувати професійні завдання пов’язаних із гарантуванням збереження життя та здоров’я персоналу в умовах небезпечних і надзвичайних ситуацій з обов’язковим урахуванням способів та засобів залучення ресурсів які використовуються у світовій практиці безпеки життєдіяльності.

Предмет курсу – є система знань з комплексної методології підготовки та реалізації збереження життя і здоров’я людини.

Мета вивчення дисципліни – набуття студентом компетенції, знань, умінь і навичок для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику виникнення техногенних аварій і природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання, а також формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку.

Для досягнення мети вивчення дисципліни студенти повинні вивчити галузеві вимоги щодо забезпечення безпеки персоналу та захисту населення в небезпечних та надзвичайних ситуаціях і формування мотивації щодо посилення особистої відповідальності за забезпечення гарантованого рівня безпеки функціонування об’єктів галузі, матеріальних та культурних цінностей в межах науково-обґрунтованих критеріїв прийнятного ризику.

Навчальна дисципліна «Безпека життєдіяльності» використовує досягнення та методи фундаментальних та прикладних наук з філософії, біології, фізики, хімії, соціології, психології, екології, економіки, менеджменту тощо і дозволяє випускнику вирішувати професійні завдання за певною спеціальністю з урахуванням ризику виникнення внутрішніх і зовнішніх небезпек, що спричиняють надзвичайні ситуації та їхніх негативних наслідків.

Знання та навички, що надаються у дисципліні «Безпека життєдіяльності», забезпечують реалізацію вимог до підготовки бакалаврів за напрямом «Менеджмент» та формують високий рівень їх компетенції.

Дисципліна має націлити майбутніх фахівців на творче застосування отриманих знань у їх практичній діяльності.

 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 251; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.