Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Поняття глобальних проблем сучасності

Читайте также:
 1. I. Поняття організації праці та її основні напрямки
 2. I. Проблемы мирного урегулирования после окончания войны
 3. III. Актуальные проблемы внешней политики в конце XX в.
 4. III. Попытки разрешения палестинской проблемы в 1970-1980-е гг.
 5. III. Проблемы внешней политики Турции
 6. III. Религиозно-этнические и кастовые проблемы современной Индии
 7. III. Специфические проблемы стран Тропической Африки
 8. III. Урегулирование проблем Индокитая в 1980-1990-е гг.
 9. IV. Поняття і показники рівня життя
 10. Адміністративне правопорушення: поняття, юридичний склад та характеристика
 11. АЗОТНЫЕ УДОБРЕНИЯ И ПРОБЛЕМА НИТРАТОВ
 12. Активизация обучения как педагогическая проблема.

Глобальні проблеми, які постали перед народами різних країн, виникли в різних сферах життєдіяльності людей. В одному випадку мова йде про ті чи інші сторони розвитку продуктивних сил, стан і якість навколишнього середовища, в іншому — про кардинальні питання зовнішньої і внутрішньої політики, в третьому — про стосунки людини і суспільства тощо. Глобальні проблеми загострились настільки, що без них неможливо нині скласти реалістичне уявлення про сучасні тенденції суспільного розвитку, про майбутнє людства.

Глобальні проблеми - це сукупність проблем людства, які постали перед ним у другій половині XX століття, і від рішення яких залежить існуванняцивілізації і, отже, потребують узгоджених міжнародних дій для їх вирішення.

Ці проблеми характеризуються динамізмом, виникають, як об'єктивний чинник розвитку суспільства і для свого вирішення потребують об'єднаних зусиль всього людства. Глобальні проблеми взаємопов'язані, охоплюють всі сторони життя людей і стосуються всіх країн світу. Стало очевидним - глобальні проблеми не просто торкаються всього людства, але і життєво важливі для нього.

Вчені та філософи на рівні узагальнень висунули ідеї про зв'язок діяльності людини із станом біосфери (навколишнє його середовище, яка підтримує життя на Землі). Російський учений В.І. Вернандский в 1944 році висловив думку про те, що діяльність людини набуває масштабів, порівнянні з могутністю природних сил. Це дозволило йому поставити питання про перебудову біосфери в ноосферу (сферу діяльності розуму).

Що породило глобальні проблеми? До цих причин можна віднести і різке зростання чисельності людства, і науково-технічну революцію, і використаннякосмосу, і виникнення єдиної світової інформаційної системи, і багато інших.

Перші з'явилися на Землі люди, здобуваючи собі їжу, не порушували природних законів і природних кругообігів. З розвитком знарядь праці людина все більше посилював своє "тиск" на природу. Так, ще 400 тис. років тому синантропи знищили вогнем значні площі рослинного покриву на півночі Китаю, а в колись лісистому Московському краї за часів Івана Грозного лісів було менше, ніж зараз - через застосування з давніх-давен підсічно-вогневого землеробства.

Промисловий переворот XVIII - XIX століть, міждержавні протиріччя, НТР середини ХХ століття, інтеграція посилила ситуацію. Проблеми наростали як сніжний ком по мірі просування людства по шляху прогресу. Друга світова війна поклала початок перетворенню локальних проблем у глобальні.

Глобальні проблеми є наслідком протистояння природної природи і людської культури, а також невідповідності або несумісності різноспрямованих тенденцій у ході розвитку самої людської культури. Природна природа існує за принципом негативного зворотного зв'язку, в той час як людська культура - за принципом позитивного зворотного зв'язку. З одного боку, - це величезні масштаби людської діяльності, яка радикально змінила природу, суспільство, спосіб життя людей. З іншого боку, - це нездатність людини раціонально розпорядитися цією силою.Отже, можна назвати причини появи глобальних проблем:

2(12) - глобалізація світу;

- катастрофічні наслідки людської діяльності, нездатність людства раціонально розпорядитися своєю могутньою силою.

За своїм характером глобальні проблеми різні. До їх числа відносяться, перш за все, проблема миру і роззброєння, запобігання нової світової війни; екологічна;демографічна; енергетична; сировинна; продовольча; використання Світового океану; мирне освоєння космосу; подолання відсталості країн, що розвиваються.

Є різні підходи до класифікації глобальних проблем, але найбільше визнання отримала класифікація за змістом і ступеню гостроти проблем. Відповідно до даного підходу глобальні проблеми людства діляться на три групи, які виражають суть загальної кризи цивілізації:

- загальнолюдські проблеми (наприклад, запобігання гонки озброєнь);

- проблеми відносин людини з природою (наприклад, вивчення і освоєння космосу);

- проблеми взаємовідносин суспільства і людини (наприклад, ліквідація найбільш небезпечних захворювань).

Проте стійкого переліку та єдиної класифікації глобальних проблем не існує, тим не менш, до найбільш актуальних відносяться наступні.

Проблема світової термоядерної війни. Пошуки шляхів запобігання світовим конфліктам почалися практично відразу після закінчення Другої світової війни і перемоги над нацизмом. Тоді ж було прийнято рішення і про створення ООН - універсальної міжнародної організації, головною метою якої був розвиток міждержавного співробітництва і у випадку конфлікту між країнами надання допомоги протистояли сторонам у врегулюванні спірних питань мирним шляхом. Однак стався незабаром поділ світу на дві системи - капіталістичну і соціалістичну, а також початок "холодної" війни і гонки озброєнь не раз призводили світ на межу ядерної катастрофи. Особливо реальною загроза початку третьої світової війни була в період так званого Карибської кризи 1962 р., викликаного розміщенням радянських ядерних ракет на Кубі. Але завдяки розумній позиції керівників СРСР і США криза була розв'язана мирним шляхом. У наступні десятиліття провідними ядерними державами світу було підписано ряд угод про обмеження ядерних озброєнь, а деякі з ядерних держав взяли на себе зобов'язання припинити ядерні випробування. На рішення урядів вплинули громадський рух боротьби за мир, а також виступи такого авторитетного міждержавного об'єднання вчених за загальне і повне роззброєння, як Пагуошського рух.

Дослідники різних країн прийшли до одностайної оцінки, що третя світова війна, якщо вона вибухне, стане трагічним фіналом всієї історії людської цивілізації; найбільш згубним наслідком можливого застосування ядерної зброї, а також глобальних аварій в результаті використання атомної енергії стане загибель всього живого і настання "ядерної зими "; 5 відсотків накопичених ядерних запасів достатньо для того, щоб увергнути планету на екологічну катастрофу.

Вчені за допомогою наукових моделей переконливо довели, що головним наслідком ядерної війни буде екологічна катастрофа, в результаті якої відбудетьсязміна клімату на Землі. Останнє може призвести до генетичних змін у людській природі і, можливо, до повного вимирання людства. На сьогоднішній день можна констатувати той факт, що ймовірність конфлікту між провідними державами світу набагато менше, ніж раніше. Однак існує можливість потрапляння ядерної зброї до рук тоталітарних реакційних режимів або в руки окремих терористів. Після подій у Нью-Йорку 11 вересня 2001 року різко загострилася проблема боротьби з міжнародним тероризмом.

Проблема подолання екологічної кризи. Ця проблема є дуже актуальною. Рівень впливу людини на навколишнє середовище залежить в першу чергу від технічної озброєності суспільства. Вона була вкрай мала на початкових етапах розвитку людства. Однак з розвитком суспільства, зростанням його продуктивних сил ситуація починає змінюватися кардинальним чином. XX століття - це століття науково-технічного прогресу. Пов'язаний з якісно новим взаємовідношенням науки, техніки і технології, він колосально збільшує можливі і реальні масштаби впливу суспільства на природу, ставить перед людством цілий ряд нових, надзвичайно гострих проблем, в першу чергу - екологічну.

2(12) У процесі своєї господарської діяльності людина довгий час займав по відношенню до природи позицію споживача, нещадно експлуатуючи її, вважаючи, щоприродні запаси є невичерпними. Одним з негативних результатів людської діяльності стало виснаження природних ресурсів, забруднення навколишнього середовища. У результаті небезпечні для життя і здоров'я людини речовини викидалися в атмосферу, руйнуючи її, потрапляли в грунт. Забруднення зазнали не тільки повітря і суша, але і води Світового океану. Це призводить як до знищення (вимирання) цілих видів тварин і рослин, так і до погіршення генофонду всього людства.

Сьогодні екологічну ситуацію у світі можна охарактеризувати як близьку до критичної. Серед глобальних екологічних проблем можна відзначити наступні: - знищені і продовжують знищуватися тисячі видів рослин і тварин; - значною мірою знищений лісовий покрив; - стрімко скорочується наявний запас корисних копалин; - світовий океан не тільки виснажується в результаті знищення живих організмів, але і перестає бути регулятором природних процесів; - атмосфера в багатьох місцях забруднена до гранично допустимих розмірів, а чисте повітря стає дефіцитом;- частково порушений озоновий шар, що захищає від згубного для всього живого космічного випромінювання; - забруднення поверхні і спотворення природних ландшафтів: на Землі неможливо знайти ні одного квадратного метра поверхні, де б не знаходилося штучно створених людиною елементів.

Стало цілком очевидною згубність споживацького ставлення людини до природи лише як до об'єкта отримання певних багатств і благ. Для людства стає життєво необхідним зміна самої філософії ставлення до природи.

Демографічна проблема стає все більш важливою для людства. Вона пов'язана з безперервним збільшенням чисельності населення що проживає на територіїпланети, однак очевидно, що ресурси Землі (насамперед продовольчі) обмежені.

Саме від тих, що живуть на планеті людей, територіального розміщення та масштабів їх господарської діяльності залежать такі важливі параметри, як забезпеченість населення ресурсами, стан біосфери Землі, світова соціальна і політичне середовище.

У теж час, демографічні процеси на рубежі XX - XXI ст. визначають дві тенденції:

- демографічний "вибух", який характеризується різким приростом населення в країнах Азії, Африки, Латинської Америки, починаючи з 60-х років;

- "Нульовий приріст" населення в країнах Західної Європи.

Перша веде до різкого загострення соціально-економічних проблем у країнах, що розвиваються, включаючи голод і неграмотність десятків мільйонів людей. Друга - до різкого старіння населення в розвинених країнах, включаючи погіршення балансу між працюючими і пенсіонерами і т.д.

Продовольчу проблему також зараховують до глобальних: від недоїдання сьогодні страждає понад 500 млн осіб, а помирає від недоїдання кілька мільйонів на рік. На всьому протязі історії людства виробництво продуктів харчування, як правило, не встигало за зростанням народонаселення. Лише протягом 40 років ХХ століття (з 1950 по 1990 роки) ситуація була іншою: населення землі за цей час подвоїлася, тоді як світовий збір зернових збільшився в три рази. Однак наприкінці 80 - початку 90-х рр.. зростання світового виробництва продуктів харчування почав сповільнюватися, тоді як попит на них продовжував зростати. Останнє пов'язано вже не тільки зі збільшенням числа жителів на планеті, але з таким чинником, як підвищення добробуту великої маси людей внаслідок широкої індустріалізації країн, що розвиваються, в першу чергу в Азії. Вважається, що світовий попит на продовольство зросте до 2020 року на 64%, у тому числі в країнах, що розвиваються - майже на 100%. Сьогодні розвиток сільського господарства вже не встигає за змінами в обсязі і структурі світового попиту на продовольство. Якщо подібну тенденцію не зупинити, то в найближчі два-три десятиліття потреба в покритті відсутніх продуктів харчування може збільшитися в кілька разів.

Тому коріння даної проблеми лежать не в нестачі продовольства як такого і не в обмеженості сучасних природних ресурсів, а в несправедливому їх перерозподіл та експлуатації як усередині окремих країн, так і в світовому масштабі. Те, що в сучасному світі люди можуть

2(12) недоїдати, а тим більше - помирати з голоду, явище абсолютно аморальне, злочинне і неприпустиме. Це - ганьба людства і насамперед найбільш розвинених країн.

Проблема розриву в рівні економічного розвитку між розвиненими країнами Заходу і що розвиваються країнами "третього світу" (проблема "Північ-Південь") - більшість звільнених у другій половині XX ст. від колоніальної залежності країн, ставши на шлях наздоганяючого економічного розвитку, не змогли, незважаючи на відносні успіхи, наздогнати розвинуті країни за основними економічними показниками (перш за все по рівню ВНП на душу населення). Багато в чому це було пов'язано з демографічною ситуацією: зростання населення в даних країнах фактично нівелював досягнуті в економіці успіхи.

Звичайно, глобальні проблеми не вичерпуються перерахованими вище. Насправді їх більше. До них можна віднести і криза культури і духовних цінностей, дефіцит демократії у сучасному світі, поширення небезпечних хвороб, тероризм, бюрократію і багато інших (Додаток 1).

У цілому всі глобальні проблеми людства можна представити у вигляді клубка суперечностей, де від кожної проблеми тягнуться різноманітні нитки до всіх інших проблем.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Метод спостереження і його застосування в соціології. Основні види спостереження та особливості | Екологічна криза як одна із найгостріших проблем сучасності

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 603; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.005 сек.