Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

М-41

Методичні рекомендації до практичних занять з цитології, ембріології, загальної і спеціальної гістології для студентів стоматологічного факультету // Геращенко С.Б., Дєльцова О.І., Мотуляк А.П., Попадинець О.Г., Грищук М.І., Кулинич Г.Б., Лучків Н.Ю., Бойко О.В. – Івано-Франківськ: ПП Супрун, 2011. – 76 с.

Методичні рекомендації створені на основі робочої програми з гістології, цитології та ембріології для студентів стоматологічного факультету та факультету підготовки іноземних громадян (спеціальність 7.12010005 "Стоматологія", напряму підготовки “Медицина”) ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет", складеної на основі Типової навчальної програми з дисципліни "Гістологія, цитологія та ембріологія" для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних закладів освіти ІІІ-IV рівнів акредитації, спеціальність "Стоматологія" (Київ: Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти МОЗ України, 2010) у відповідності з освітньо-кваліфікаційними характеристиками (ОКХ) і освітньо-професійними програмами (ОПП) підготовки фахівців, затвердженими наказом МОН України 16.04.03 №239, навчальним планом, затвердженим наказом МОЗ України від 08.07.2010 р. за №541, нової редакції Тимчасового положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу (КМСОНП) в Івано-Франківському національному медичному університеті, затвердженої Вченою радою університету 24 травня 2011 р. (протокол №6).

Згідно з навчальним планом вивчення гістології здійснюється в І-ІІ семестрах.

Гістологія як навчальна дисципліна:

А) базується на вивченні студентами медичної біології, анатомії й інтегрується з цими дисциплінами;

Б) закладає основи вивчення студентами патологічної анатомії та пропедевтики клінічних дисциплін, що передбачає інтеграцію викладання з цими дисциплінами та формування умінь застосувати знання з гістології в процесі подальшого навчання й у професійній діяльності;

В) закладає основи здорового способу життя та профілактики порушення функцій в процесі життєдіяльності.Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу.

Програма дисципліни структурована на модулі , до складу яких входять блоки змістових модулів. Обсяг навчального навантаження студентів описаний у кредитах ECTS – залікових кредитах , які зараховуються студентам при успішному засвоєнні ними відповідного модуля (залікового кредиту).

Курс гістології, цитології та ембріології поділений на 2 модулі:

Модуль1. Основи цитології та загальної ембріології. Загальна гістологія.

Змістовий модуль1. Основи цитології. Загальна та порівняльна ембріологія.

Змістовий модуль2. Гістологія загальних та спеціальних тканин.

Модуль 2. Спеціальна гістологія та ембріологія.

Змістовий модуль3. Спеціальна гістологія та ембріологія регуляторних і сенсорних систем.

Змістовий модуль 4. Спеціальна гістологія та ембріологія внутрішніх органів.

Кредитно-модульна система організації навчального процесу спонукає студентів систематично навчатися протягом навчального року.

Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є :

А) лекції;

Б) практичні заняття;

В) самостійна робота студентів.

Теми лекційного курсу розкривають проблемні питання відповідних розділів гістології, цитології та ембріології.

Практичні заняття передбачають:

1.Дослідження студентами гістологічної будови тканин та органів в процесі вивчення гістологічних препаратів та електронних мікрофотографій.

2. Вирішення ситуаційних задач, що мають клініко-гістологічне спрямування.

На практичних заняттях студенти замальовують та описують структуру гістологічних препаратів в альбомах, оформляючи це як протокол практичного заняття.

Засвоєння теми контролюється на практичних заняттях у відповідності з конкретними цілями, засвоєння змістових модулів – на практичних підсумкових заняттях. Застосовуються такі засоби діагностики рівня підготовки студентів: усне опитування, бланкові тести, розв’язування ситуаційних задач для визначення рівня засвоєння теоретичних знань; аналіз і оцінка результатів досліджень гістологічних препаратів і електронних мікрофотографій для контролю практичних навичок. Підсумковий контроль засвоєння модулів або їх блоків здійснюється по їх завершенню. Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою та виставляється за багатобальною шкалою як середня арифметична оцінка засвоєння відповідних модулів і має визначення за системою ECTS та шкалою, прийнятою в Україні.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
НЕРВОВА ТКАНИНА | Тематичний план практичних занять. № зп ТЕМА Кількість годин 1. Введення в курс гістології

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 303; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.024 сек.