Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Заняття 20


КОНТРОЛЬ ЗАСВОЄННЯ ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ №2 З РОЗДІЛУ "ЗАГАЛЬНА ГІСТОЛОГІЯ".

Мета заняття:

ЗНАТИ: Будову і функцію епітеліальної тканини, крові і сполучних тканин (пухкої волокнистої неоформленої, щільної волокнистої неоформленої і оформленої, хрящової і кісткової), м'язової (гладкої, поперечнопосмугованої скелетної і серцевої), нервової тканини.

УМІТИ: Визначати в мікропрепаратах різні види епітелію, кров, різні види волокнистої, скелетної (хрящової і кісткової) сполучної тканини, м'язову і нервову тканини.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ

1. Тканини. Визначення поняття. Класифікація. Внесок О.О.Заварзіна та М.Г.Хлопіна в розвиток вчення про тканини.

2. Тканина як один із рівнів організація живого. Визначення. Класифікація типів. Уявлення про детермінацію та диференціювання тканин.

3. Поняття про диферони та стовбурові клітини.

4. Тканина як один із рівнів організації живого. Визначення. Клітинні похідні (синцитії та симпласти, міжклітинна речовина).

5. Тканини. Визначення. Фізіологічна та репаративна регенерація різних типів тканин.

ЕПІТЕЛІАЛЬНІ ТКАНИНИ

1. Епітеліальні тканини. Загальна характеристика. Морфофункціональна та генетична класифікація їх типів.

2. Епітеліальні тканини. Морфофункціональна характеристика різних типів покривного епітелію.

3. Залозистий епітелій. Класифікація та будова залоз. Морфологія секреторного циклу. Типи залозистої секреції.

КРОВ

1. Гемограма. Лейкоцитарна формула, її значення для клініки. Еритроцити, будова та функціональне значення.

2. Гемограма.Лейкоцитарна формула. Тромбоцити, їх кількість, будова, функція, тривалість існування.

3. Лейкоцити. Класифікація, морфофункціональна характеристика. Лейкоцитарна формула та її особливості на різних етапах онтогенезу.

4. Лейкоцити крові. Базофільні та еозинофільні гранулоцити.

5. Лейкоцитарна формула. Морфофункціональна характеристика моноцитів. Поняття про систему мононуклеарних фагоцитів.

6. Макрофаги та лімфоцити. Їх будова, гістохімічна характеристика та участь в імунних реакціях.7. Характеристика імунокомпетентних клітин. Т- та В-лімфоцити. Їх розвиток, проліферація та диференціація.

8. Ембріональний гемоцитопоез. Розвиток крові як тканини. Особливості жовткового та печінкового кровотворення.

9. Постембріональний гемопоез. Сучасна схема кровотворення.

СПОЛУЧНІ ТКАНИНИ

1. Волокниста сполучна тканина. Її будова, різновиди та функціональне значення. Утворення міжклітинної речовини (на прикладі синтезу колагену).

2. Міжклітинна речовина сполучної тканини (волокна, основна речовина), будова, значення.

3. Міжклітинна речовина сполучної тканини. Колагенові та еластичні волокна. Їх будова та функції.

4. Клітини сполучної тканини. Будова, функціональне значення.

5. Пухка волокниста сполучна тканина. Морфофункціональна характеристика. Макрофагоцити: будова та джерела розвитку. Поняття про систему мононуклеарних фагоцитів.

6. Щільна волокниста сполучна тканина. Морфофункціональна характеристика. Будова щільної оформленої волокнистої сполучної тканини (на прикладі сухожилка).

7. Макрофагоцити: морфофункціональна характеристика, їх участь у природному та набутому імунітеті. Поняття про систему мононуклеарних фагоцитів.

8. Клітинні елементи сполучної тканини. Макрофагоцити, плазматичні клітини та їх участь у захисних реакціях організму.

9. Сполучні тканини із спеціальними властивостями (ретикулярна, жирова, пігментна, слизова). Будова та функціональне значення.

СКЕЛЕТНІ ТКАНИНИ.

ХРЯЩОВА ТА КІСТКОВА ТКАНИНИ.

1. Хрящові тканини, їх класифікація, будова та функції. Розвиток хрящів, їх регенерація і вікові зміни.

2. Кісткові тканини. Класифікація типів. Морфофункціональна характеристика.

3. Ретикулофіброзна кісткова тканина. Її гістогенез, будова, регенерація та вікові зміни.

4. Пластинчаста кісткова тканина. Трубчаста кістка. Будова, розвиток, регенерація.

5. Пластинчаста кісткова тканина. Загальна мофофункціональна характеристика. Регенерація трубчастої кістки та фактори, які впливають на структуру кісток.

М'ЯЗОВІ ТКАНИНИ

1. М'язові тканини. Джерела розвитку. Загальна морфофункціональна характеристика. Непосмугована м'язова тканина. Гістогенез, будова, регенерація.

2. М'язові тканини. Джерела розвитку, загальна морфофункціональна характеристика. Посмугована м'язова тканина. Будова, іннервація, структурні основи скорочення. Регенерація.

3. Посмугована скелетна м'язова тканина. Поняття про червоні та білі м'язові волокна. Будова м'яза як органа.

4. Серцева м'язова тканина. Розвиток, мікроскопічна та ультрамікроскопічна будова.

НЕРВОВА ТКАНИНА

1. Нервова тканина. Морфофункціональна характеристика. Джерела розвитку. Нейрони. Морфологічна та функціональна класифікація.

2. Нейроглія. Класифікація, будова та значення різних типів нейроглії.

3. Нервові волокна. Морфофункціональна характеристика мієлінових та безмієлінових нервових волокон.

4. Нервові закінчення. Класифікація типів. Морфофункціональна характеристика рухових нервових закінчень.

5. Нервові закінчення. Морфофункціональна характеристика чутливих нервових закінчень.

6. Нервова тканина. Загальна характеристика. Міжнейронні синапси, їх будова та функції.

7. Нервова тканина. Джерела розвитку. Морфофункціональна характеристика. Поняття про прості та складні рефлекторні дуги.

ПЕРЕЛІК ГІСТОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ

1. Одношаровий однорядний плоский епітелій (мезотелій)

2. Одношаровий багаторядний високий призматичний війчастий епітелій кишки беззубки

3. Багатошаровий плоский незроговілий епітелій рогівки ока

4. Багатошаровий плоский зроговілий епітелій шкіри пальця

5. Сальна залоза у препараті „Шкіра з волоссям”

6. Потова залоза шкіри пальця

7. Мазок крові жаби

8. Мазок крові людини

9. Мезенхіма зародка

10. Пухка неоформлена волокниста сполучна тканина (плівка)

11. Щільна неоформлена волокниста сполучна тканина

12. Сухожилля у повздовжньому перерізі13. Еластична зв’язка бика на повздовжньому перерізі

14. Жирова тканина

15. Ретикулярна тканина лімфатичного вузла

16. Гіалінова хрящова тканина

17. Еластична хрящова тканина

18. Колагенововолокниста хрящова тканина

19. Розвиток кістки з мезенхіми

20. Розвиток кістки на місці хряща

21. Поперечний переріз пластинчастої кістки

22. Непосмугована м’язова тканина. Сечовий міхур

23. Посмугована (скелетна) м’язова тканина. Розріз язика

24. Серцева м’язова тканина – міокард

25. Нервові клітини сітківки ока

26. Нейрофібрили в мультиполярних нейроцитах спинного мозку

27. Хроматофільна субстанція (субстанція Ніcсля)

28. Мієлінові нервові волокна

29. Безмієлінові нервові волокна

30. Аксом’язовий синапс

31. Пластинчасте тільце Фатер-Пачіні

ПЕРЕЛІК ЕЛЕКТРОННИХ МІКРОФОТОГРАФІЙ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ

1. Одношаровий плоский епітелій (внутрішній епітелій рогівки ока)

2. Одношаровий циліндричний епітелій

3. Одношаровий багаторядний епітелій

4. Багатошаровий плоский зроговілий епітелій (епідерміс шкіри)

5. Екзокриноцит

6. Ендокриноцит (аденогіпофіз)

7. Еритроцити (червонокрівці)

8. Еритроцити – ехіноцити

9. Тромбоцити

10. Мегакаріоцит

11. Нейтрофільний гранулоцит (сегментоядерний)

12. Нейтрофільний гранулоцит (юний)

13. Еозинофільний гранулоцит – еозинофіл

14. Базофільний гранулоцит – базофіл

15. Лімфоцит (малий світлий)

16. Лімфоцит (малий темний)

17. Середній лімфоцит

18. Плазмоцит

19. Моноцит

20. Пухка сполучна тканина

21. Зрілий фібробласт

22. Макрофаг – гістіоцит

23. Плазмоцит у пухкій волокнистій сполучній тканині

24. Гіалінова хрящова тканина

25. Ізогенна група хрящових клітин (гіаліновий хрящ)

26. Остеоцит

27. Міоцити. М’язова оболонка тонкої кишки

28. Поперечнопосмуговане скелетне м’язове волокно

29. Кардіоміоцити (міокард – м’язова оболонка серця)

30. Фрагмент саркоплазми кардіоміоцита

31. Нейроцит (кора великих півкуль головного мозку)

32. Фрагмент нейроцита

33. Нейросекреторна клітина (супраоптичне ядро гіпоталамуса)

34. Олігодендроцит (спинномозковий вузол)

35. Астроцит (кора великих півкуль головного мозку)

36. Епендимоцити (стінка спинномозкового каналу)

37. Безмієлінове нервове волокно

38. Мієлінове нервове волокно

39. Синапс (міжнейрональний контакт)

40. Рухове нервове закінчення (аксо-м’язовий синапс)

ЛІТЕРАТУРА.

1. Луцик О.Д., Іванова А.Й., Кабак К.С., Чайковський Ю.Б. Гістологія людини. Підручник.Київ „Книга-плюс”, 2003. – 592 с.

2. Волков К.С., Пасечко Н.В. Ультраструктура клітин і тканин (навчальний посібник-атлас).-Тернопіль: Укрмедкнига, 2004.-96 с.

3. Чайковський Ю.Б., Дєльцова О.І., Геращенко С.Б. Практикум з гістології, цитології та ембріолгії. Навчальний посібник. Київ-Івано-Франківськ, 2000.

4. Чайковський Ю.Б., Сокуренко Л.М. Гістологія, цитологія та ембріологія (Атлас для самостійної роботи студентів). Навчальний посібник. Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2006.

5. Збірник тестових завдань з гістології, цитології та ембріології / Ред. Дєльцова О.І., Геращенко С.Б., Мотуляк А.П., Волошинович В.М., Попадинець О.Г., Грищук М.І., Кулинич Г.Б., Лучків Н.Ю., Бойко О.В.,– Івано-Франківськ: ПП Супрун, 2011.

6. Конспект лекцій з гістології та ембріології.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
НЕРВОВА ТКАНИНА. НЕРВОВІ ВОЛОКНА. НЕРВОВІ ЗАКІНЧЕННЯ. СИНАПСИ | ЗАНЯТТЯ 21-22

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 631; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.009 сек.