Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Дайте визначення поняття соц. структура сус-ва та яка сутність її елементів?


У чому полягає роль біологічних, географічних, демограф., екон., та соціокультурних чинників та їх вплив на функціонування сус-ва?

Початковими основами суспільного життя є біологічні – це особливості людського організму, біологічні потреби, фізіологічні процеси. Основні з них, завдяки яким формувалася людська культура – це:

- пряма ходьба;

- руки, пальці;

- мозок;

- структура голосу, мови;

- пластичність потреб, звичок, розвинута адаптація;

- стійкість та специфічність поведінки, зв’язки.

Природне оточення суттєво впливає на культуру та соціальну структуру суспільства. Люди, які живуть в арктичній тундрі, виробили інші соціальні форми, ніж ті, які живуть у пустелях або на тропічних островах. Дуже рідко соціальні зміни є прямим наслідком дії природного довкілля, тим не менше таке трапляється.

Демографічні зміни. Будь-які значні зміни кількості населення впливають на соціальне життя. Населення, яке зростає швидкими темпами, потребує значних ресурсів. Результат - масові міграційні процеси, які спричиняють культурну дифузію, а іноді військові конфлікти через те, що мігранти займають територію, яка належить іншим народам. Результатом може бути соціальна дезорганізація та конфлікт з приводу обмежених ресурсів у суспільстві.

Економічні – праця (постійний та необхідний процес, а тому виробництво матеріальних благ визначає основні процеси суспільного життя. Саме процес виробництва включає в себе:

- цілеспрямовану д-ть людини;

- предмет, яким виробляється;

- знаряддя, яким керується.

В процесі вир-ва люди взаємодіяли між собою, вступали в певні стосунки, взаємозв’язки. Так формувалися економічні відносини – той спосіб, яким люди певного сус-ва виробляють засоби для життя та обмінюються продуктами.

У процесі історико – економічного розвитку одні оволодівали засобами, інші – пропонували робочу силу. Звідси – йшов поділ людей на суспільні класи, прошарки.

Соціокультурні чинники консолідують, інтегрують людей, забезпечують цілісність сус-ва.

Створення та введення системи цінностей – інша форма впливу культури. На формування особи культура справляє впливову дію через створення та функціонування соц. інститутів, соц. систем.
Соц. структура – сук-ть взаємопов’язаних між собою та упорядкованих одна відносно одної соц. груп, які:

- займають різні місця в системі соц. нерівностей даного сус-ва, в диференціації населення за критерієм власності, прибутку, освіти, віку.

- зв’язані між собою політ., екон., культурними та іншими зв’язками.

- явл суб’єктами функціонування всіх соц. інститутів даного сус-ва.

Соц. структура – сук-ть відносно стійких зв’язків між окремими елементами соц. системи, яка відображає її істотні х/ки, фіксуючи притаманний даному сус-ву спосіб розрахунку та кооперації, стан сусп. Відносин.

Першоцеглинками соц. структури сус-ва є статуси і ролі.

Статус –ранг чи позиція особистості в групі чи групи у взаємовідносинах з іншими групами.

Роль –це модель поведінки, орієнтована на даний статус, на виховання прав і обов’язків, які приписані конкретному статусу.

Між статусом і роллю є проміжна ланка – очікування людей.

В якості висхідної підсистеми в соц. структурі людських відносин виступає соц. група, яка виконує роль проміжної ланки в системі «сус-во – група – особистість».

Соціальна група — сукупність індивідів, яка існує реально, фіксується емпірично, характеризується відносною цілісністю та є самостійним суб'єктом історичної, со­ціальної дії, поведінки.

За змістом соціальні групи можна поділити ще на п'ять груп:

^соціально-класові верстви, стани, касти, класи);

^соціально-етнічні (роди, племена, народності, нації);

^соціально-демографічні (молодь, діти, батьки, жінки, чоловіки іт.д.); *

^соціально-професійні, або корпоративні(вчителі, лікарі, шахтарі та ін.);

^соціально-територіальні (мешканці Автономної республіки Крим, областей, районів, міст іт.д,).

Соціальні спільноти - це емпірично фіксовані, реально існуючі об 'єднан­ня індивідів, які є відносною цілісністю, що може виступати як об 'єкт соціального впливу, володіє емерджментними властивостями, тобто знову виникає в результаті об 'єднання за певними характеристиками, не завжди притаманними окремим індивідам.

Важливим елементом соц. структури є соц. інститут.

Соціальний інститут— форма закріплення і спосіб здійснен­ня спеціалізованої діяльності, що забезпечують стабільне функціонування суспільних відносин. За допомогою со­ціальних норм і санкцій соціальні інститути (уряд, полі­тичні партії, армія, церква, школа, сім'я тощо) викону­ють організаційні, регулятивні, управлінські, виховні функції у суспільстві. Або це стійкий комплекс формальних і неформальних правил, норм, установок, що регулюють різні сфери людської діяльності і організовують їх у систему ролей і статусів, утворюють соціальну систему.

Із соц. інститутами тісно пов’язані соц. організації –штучно сконструйовані спільноти людей.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Назвіть системно – органістичні підходи до аналізу суспільства | Що розуміють під соціальною мобільністю?

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 583; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.