Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Порядок обчислення податку


Суми податку, що підлягають сплаті, з підакцизних товарів (продукції), вироблених на митній території України, визначаються платником податку самостійно, виходячи з об'єктів оподаткування, бази оподаткування та ставок податку, що діють на дату виникнення податкових зобов'язань.

Суми податку з підакцизних товарів (продукції), вироблених з давальницької сировини, визначаються виробником (переробником), виходячи з об'єктів оподаткування, бази оподаткування та ставок податку, що діють на дату відвантаження готової продукції її замовнику або за його дорученням іншій особі.

Податок з товарів (продукції), на які встановлені ставки податку в іноземній валюті, сплачується у національній валюті і розраховується за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України, що діє на перший день кварталу, в якому здійснюється реалізація товару (продукції), і залишається незмінним протягом кварталу.

У разі повного або часткового повернення покупцем підакцизних товарів (продукції), вироблених (виготовлених) на митній території України, продавцю для усунення недоліків товару (продукції) або його знищення (переробки) у зв'язку з неможливістю усунення таких недоліків, платник податку - продавець проводить коригування податків.

Податок із підакцизних товарів (продукції), що ввозяться на митну територію України, обчислюється у національній валюті за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на дату подання митному органу митної декларації до митного оформлення.

У разі повного або часткового повернення імпортером підакцизних товарів (продукції), ввезених на митну територію України, продавцю у зв'язку з непридатністю їх для реалізації на митній території України, платник податків - імпортер проводить коригування податкових зобов'язань зі сплати акцизного податку у звітному періоді, у якому відбулось повернення невикористаних та пошкоджених марок, або органу державної податкової служби, який видав марки, надані відповідні документи, що підтверджують втрату марок.Сума коригування обчислюється платником податку із застосуванням максимальних роздрібних цін, ставок акцизного податку з урахуванням мінімального податкового зобов'язання зі сплати акцизного податку, які діяли на дату виникнення податкового зобов'язання щодо таких товарів (продукції).

Ввезення на митну територію України підакцизних товарів (продукції), що переміщуються через митну територію України транзитом, проводиться без сплати податку за умови здійснення заходів щодо гарантування доставки товарів (продукції) у порядку, визначеному митним законодавством.

Підакцизні товари (продукція), які тимчасово ввозяться на митну територію України і призначені для показу чи демонстрації під час проведення виставок, конкурсів, нарад, семінарів та ярмарків, спеціальних виставкових заходів, якщо вони залишаються у власності нерезидентів та їх використання на території України не має комерційного характеру, пропускаються через митний кордон України без сплати податку під зобов'язання, узяте перед органом державної митної служби, про вивезення таких товарів (продукції) у тому самому стані, в якому вони ввозилися, крім змін внаслідок фактичного природного зношення, на строк тимчасового ввезення за умови надання гарантій (грошової застави) органу державної митної служби.

Якщо ставка адвалерна, то спочатку визначається оборот оподаткування шляхом обчислення суми оборотів за встановленими виробником або імпортером максимальними роздрібними цінами, без врахування податку на додану вартість, окремо за кожним видом товару за формулою:

О = E (МРЦ – П) x К, (2.1)

де: О – оподатковуваний оборот;

E – знак суми;

МРЦ – максимальна роздрібна ціна за кожним видом товару за їх власною назвою, задекларована виробником або імпортером таких товарів;

П – сума податку на додану вартість в складі максимальної роздрібної ціни,

К – кількість товару у фізичних одиницях виміру за кожним видом товару за їх власною назвою, на який встановлена максимальна роздрібна ціна.

Після визначеного обороту з продажу обчислюється сума акцизного збору за формулою

А1 = (С1 x О)/100,(2.2)

де А1 – сума акцизного збору за ставками у відсотках до обороту з продажу,

С1– ставка акцизного збору у відсотках,

О – оподатковуваний оборот.

Встановлення максимальних роздрібних цін на підакцизні товари здійснюється виробником або імпортером товарів шляхом декларування таких цін.

Декларація про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари, встановлені виробником або імпортером товарів, подається у двох примірниках відповідно до Державної податкової адміністрації України або до Державної митної служби України не пізніше ніж за п'ять календарних днів до дати встановлення та запровадження максимальних роздрібних цін.

Один примірник повертається у день її подання виробнику або імпортеру із зазначенням дати прийняття та реєстраційного номера прийнятої декларації та засвідчений печаткою Державної податкової адміністрації України або Державної митної служби України.

Установлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на перелічені у декларації товари (продукцію) запроваджуються з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому декларацію подано і діють до їх зміни.

У разі потреби у зміні будь-яких відомостей, що містяться у декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію), виробник або імпортер повинен подати таким органам нову декларацію.

Зміна будь-яких відомостей, що містяться у декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари, може здійснюватися не частіше одного разу на місяць.

Встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) повинні наноситися на споживчу упаковку таких товарів разом з датою їх виробництва.

– ставка АЗ у відсотках.

Якщо ставка абсолютна (установлена у твердих сумах), то сума А2 розраховується:а) якщо у гривнях:, то за формулою:

 

А2 = E ( К х С2), (2.3)

де А2 – сума акцизного збору за абсолютною ставкою,

С2– абсолютна ставка акцизного збору в гривнях,

К – кількість товару у фізичних одиницях виміру за кожним видом товару за їх власною назвою.

б) якщо в євро, то за формулою:

 

А2 = E ( К х С2 х Є), (2.4)

де А2 – сума акцизного збору за абсолютною ставкою,

С2– абсолютна ставка акцизного збору в євро,

К – кількість товару у фізичних одиницях виміру за кожним видом товару за їх власною назвою

Є – курс гривні до євро на 1 день кварталу, в якому виникає податкове зобов’язання з акцизного збору. Цей курс приймається незмінним протягом усього кварталу.

Якщо ставка встановлена одночасно у відсотках до обороту з продажу та у твердих сумах з одиниці реалізованого товару, то сума акцизного збору 3), обчислюється шляхом додавання суми акцизного збору, обчисленої за ставками у відсотках до обороту з продажу та суми акцизного збору, обчисленої за абсолютними ставками з одиниці реалізованого товару за формулою

А3 = А 1 + А 2, (2.5)

 

де А1 - сума акцизного збору, обчислена за ставками у відсотках,

А2 - сума акцизного збору, обчислена за абсолютними ставками з одиниці реалізованого товару (продукції).

Одночасно за адвалорними та специфічними ставками обчислюється сума податку з тютюнових виробів (сигарет).

При визначенні податкового зобов'язання на сигарети одного найменування сума акцизного податку, обчислена одночасно за встановленими адвалорною та специфічною ставками акцизного податку, не повинна бути меншою встановленого мінімального акцизного податкового зобов'язання.

Таблиця 2.6 – Мінімальне акцизне податкове зобов'язання зі сплати акцизного податку на тютюнові вироби:

Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД Мінімальне акцизне податкове зобов'язання
одиниці виміру сума
2402 20 90 10 Сигарети без фільтра, цигарки гривень за 1000 штук 70,69
2402 20 90 20 Сигарети з фільтром гривень за 1000 штук 184,40

 

За наявності у місці торгівлі тютюновими виробами таких виробів одного найменування, на пачках, коробках та сувенірних коробках яких зазначені різні максимальні роздрібні ціни, продаж таких тютюнових виробів здійснюється за цінами, не вищими ніж ті, що зазначені на відповідних пачках, коробках та сувенірних коробках.

4. У випадку імпорту підакцизних товарів:

а) якщо ставка специфічна (у фіксованих сумах):

А4 = E ( К х С А х Є), (2.6)

 

де Є – це курс гривні до євро офіційним курсом, що діє на дату поданнядо митного органу митної декларації до митного оформлення;

б) якщо ставка адвалерна (в %):

А5 = ((МРЦ імп – ПДВ) x К х Са ) /100(2.7)

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Порядок визначення податкового зобов’язання | Особливості оподаткування алкогольних напоїв

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 198; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.006 сек.